Merkintäoikeusanti 23.6. - 7.7.2015

 

Citycon tiedotti 25.5.2015, että se on allekirjoittanut sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n koko osakekannan ostamisesta ja kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamaan hallituksen päättämään merkintäoikeusannista osana yrityskauppaan liittyviä rahoitusjärjestelyitä. Cityconin 15.6.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki tarvittavat päätökset ja yhtiön hallitus päätti samana päivänä ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla noin 600 miljoonan euron suuruisesta merkintäoikeusannista. 

Citycon tarjoaa merkintäoikeusannissa enintään 296.664.209 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella. Merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet vastaavat enintään noin 50,0 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen merkintäoikeusantia ja noin 33,3 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä merkintäoikeusannin jälkeen olettaen, että merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. 

Uusien osakkeiden merkintähinta on 2,05 euroa uudelta osakkeelta. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäaika alkaa 23.6.2015 klo 9.30 ja päättyy 7.7.2015 klo 16.30.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa Gazit-Globe Ltd. ja CPP Investment Board Europe S.à r.l. ("CPPIBE") , Canada Pension Plan Investment Boardin kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat tietyillä ehdoilla sitoutuneet merkitsemään oman pro rata -osuutensa merkintäoikeusannissa seuraavasti: Gazit-Globe Ltd. 127.068.487 uutta osaketta ja CPPIBE 44.499.631 uutta osaketta. Mainitut merkintäsitoumukset edustavat kokonaisuudessaan noin 57,8 prosenttia merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärästä. 

Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBE ovat kukin lisäksi antaneet tietyillä ehdoilla lisäsitoumukset osakkeiden merkitsemisestä merkintäoikeusannissa enintään 50 miljoonan euron yhteenlaskettuun merkintähintaan asti Gazit-Globe Ltd:n osalta ja enintään 30 miljoonan euron yhteenlaskettuun merkintähintaan asti CPPIBE:n osalta siinä tapauksessa, että merkintäoikeusannissa ei merkitä kaikkia uusia osakkeita merkintäoikeusannin merkintäaikana. Gazit-Globe Ltd:n lisämerkintäsitoumus on ehdollinen myös sille, että sen omistus ei ylitä 50 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista ja äänistä merkinnän seurauksena, missä tapauksessa Gazit-Globe Ltd:n lisämerkintäsitoumuksen perusteella merkittäväksi tulevaa osakkeiden määrää vähennettäisiin tarpeen mukaan. Tällainen vähennys vähentäisi CPPIBE:n lisämerkintäsitoumusta vastaavasti pro rata -suhteessa. 

Osakkeenomistajat, jotka ovat merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä 17.6.2015 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, saavat automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden. Jokaiset kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 23.6.2015 ja 1.7.2015 välisenä aikana.

Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt uusia osakkeita ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä uusia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella.

Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden tai toissijaisen merkinnän perusteella merkintäoikeusannin merkintäaikana, yhtiön hallitus voi pääjärjestäjien kanssa neuvoteltuaan erikseen päättää merkitsemättä jääneiden uusien osakkeiden tarjoamisesta ja allokoinnista merkintähintaan ensisijaisesti Gazit-Globe Ltd:lle ja CPPIBE:lle niiden antamien lisämerkintäsitoumusten suhteessa ja mukaisesti, sekä toissijaisesti mahdollisille muille pääjärjestäjien hankkimille sijoittajille private placement -järjestelyssä siinä tapauksessa, että ensisijaisen merkintäoikeuden ja toissijaisen merkinnän jälkeen merkitsemättä jääneiden uusien osakkeiden määrä ylittää lisämerkintäsitoumusten määrän. Lisämerkintäsitoumukset eivät estä Gazit-Globe Ltd:tä ja CPPIBE:tä osallistumasta toissijaiseen merkintään.

Merkintäoikeuksien irtoamispäivä merkintäoikeusannissa on 16.6.2015.

Citycon julkistaa merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 13.7.2015. Julkisen kaupankäynnin ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityillä uusilla osakkeilla odotetaan alkavan väliaikaisina osakkeina arviolta 8.7.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 14.7.2015 ja julkisen kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 14.7.2015.

Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, Kempen & Co N.V., Pohjola Pankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimivat merkintäoikeusannin koordinaattoreina ja järjestäjinä.

Citycon on tehnyt pääjärjestäjien kanssa myyntirajoitussopimuksen, jossa se on sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan laskematta liikkeeseen tai myymättä Cityconin osakkeita ajanjaksona, joka päättyy 180 päivän kuluttua merkintäoikeusannin päättymisestä arviolta 14.7.2015. Lisäksi Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBE ovat antamiensa merkintäsitoumusten yhteydessä sitoutuneet tietyin poikkeuksin olemaan myymättä tai luovuttamatta Cityconin osakkeita ennen uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta 14.7.2015.

Esite

Merkintäoikeusantiesite
Merkintäoikeusannin ehdot
Markkinointiesite

Tiedotteet

Pörssitiedote 25.5.2015 (yrityskauppa)
Pörssitiedote 15.6.2015 (EGM päätökset)
Pörssitiedote 15.6.2015 (hallituksen päätös osakeannista)
Pörssitiedote 18.6.2015 (FIVA hyväksynyt merkintäoikeusannin esitteen)

Tärkeät päivämäärät