Optio-oikeudet 2011


Cityconin hallitus päätti 3.5.2011 optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia 2011 voitiin myöntää vuosina 2011–2015 ja niillä voidaan merkitä osakkeita vuosina 2012–2018. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Optio-oikeuksia voitiin jakaa enintään 7 250 000 kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2011A(I), 2011A(II) ja 2011A(III); 2011B(I), 2011B(II) ja 2011B(III); 2011C(I), 2011C(II) ja 2011C(III) sekä 2011D(I), 2011D(II) ja 2011D(III). Hallitus päätti optio-oikeuksia jakaessaan miten optio-oikeuksien kokonaismäärä jakautui optio-oikeuksien alalajien kesken.

Mikäli optio-oikeudet 2011 olisi jaettu täysimääräisesti, ne oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään 14 622 525 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 31.12.2017 optio-oikeuksia 2011 oli jaettu yhteensä 6 185 000 kappaletta ja niillä voidaan merkitä yhteensä 12 474 526 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Jaettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 1,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita (31.12.2017).

Merkintäsuhde ja merkintähinta

Optio-oikeuksien 2011 haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi hallitus on tarkistanut yhtiön 2012, 2013, 2014 ja 2015 järjestämien osakeantien johdosta optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Voimassa olevat optio-oikeuksien merkintäsuhteet ja merkintähinnat ilmenevät alla olevasta taulukosta. 

 

2011A-D(I)

2011A-D(II)

2011A-D(III)

Osakkeiden merkintäsuhde

2,0169

2,0169

2,0169

Osakkeiden merkintähinta (euroa/osake)

2,5380 2,6075 2,2703

 

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin.

Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta voidaan vähentää vuosittain yhtiön tavanomaisesta käytännöstä poiketen maksettavat osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.

Jaetut optio-oikeudet

Alalajeihin 2011A–D(I) kuuluvia optio-oikeuksia on jaettu yhteensä 2 250 000 kappaletta, kutakin alalajia 562 500 kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien 2011A–D(I) teoreettinen markkina-arvo on 0,78 euroa per optio-oikeus, yhteensä 1 755 000 euroa.

Alalajeihin 2011A–D(II) kuuluvia optio-oikeuksia on jaettu yhteensä 1 910 000 kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien 2011A–D(II) teoreettinen markkina-arvo on 0,73 euroa per optio-oikeus, yhteensä 1 423 500 euroa. 

Alalajeihin 2011A–D(III) kuuluvia optio-oikeuksia on jaettu yhteensä 2 025 000 kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien 2011A–D(III) teoreettinen markkina-arvo on 0,46 euroa per optio-oikeus, yhteensä 931 500 euroa.

Jaettujen optio-oikeuksien teoreettiset markkina-arvot ovat nähtävillä asiaan liittyvässä  pörssitiedotteessa.

Tiedot toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille annetuista optioista sekä optio-oikeuksiin 2011 liittyvästä osakeomistusvelvoitteesta löytyvät Palkitsemisraportista 2017.  

Merkintäaika ja osakkeiden luovutus optionhaltijoille
 

 

2011A(I-III)

2011B(I-III)

2011C(I-III)

2011D(I-III)

Osakkeiden merkintäaika alkaa

1.4.2012

1.4.2013

1.4.2014

1.4.2015

Osakkeiden merkintäaika päättyy

31.3.2018 31.3.2018 31.3.2018
 
31.3.2018


Optio-oikeuksien 2011 perusteella vuonna 2018  merkityt osakkeet luovutetaan optionhaltijan arvo-osuustilille seuraavan tavoiteaikataulun mukaisesti:

Osakemerkintä viimeistään

Merkittyjen osakkeiden luovutus viimeistään

24.1.2018 28.2.2018
31.3.2018* 9.5.2018

 

Hallituksen päätöksen mukaisesti optio-oikeudet tulee käyttää osakemerkintöihin. Osakemerkinnöissä käytetään lähtökohtaisesti yhtiön omia, olemassa olevia osakkeita, jotka hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin kautta kulloinkin tehtyjen osakemerkintöjen sekä yhtiökokouksen kulloinkin myöntämän hankintavaltuutuksen mukaisesti. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeudet alkavat, kun osakkeet on kirjattu optionhaltijan arvo-osuustilille. Citycon ei vastaa siitä, jos luovutus ei toteudu kyseisinä päivinä.
* Optio-oikeuksien merkintäaika päättyy 31.3.2018, jonka jälkeen ei kyseisessä optio-ohjelmassa ole mahdollista enää merkitä osakkeita.  

 

Optio-oikeuksien 2011 ehdot 

Optio-oikeuksiin liittyvä yhtiön  omien osakkeiden hankinta