Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

Q1/2021 oli odotusten mukainen ja noudattaa koko vuoden ohjeistustamme. Koronapandemia haastoi edelleen liiketoimintaamme hallituksien asettamien rajoituksien myötä tietyissä liiketoimintamaissamme. Tästä huolimatta tuloksemme säilyivät vakaina heijastaen strategiamme kestävyyttä sekä markkinoidemme vakautta. Huomattavaa on, että tuloksemme paranivat edellisestä vuosineljänneksestä.

Vuokralaismyynti laski hieman (-4,7 %). Vuokralaismyynnin vakaus heijastelee myös strategiamme vahvuutta. Strategiamme pohjautuu välttämättömyyshyödykkeiden suureen osuuteen vuokalaiskannastamme sekä keskustemme keskeisiin sijainteihin tiivisti asutuilla alueilla liiketoimintamaidemme päämarkkinoilla. Strategiamme sekä kohteidemme houkuttelevuus vuokralaisille kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen näkyi vahvana vuokraustoimintana. Allekirjoitimme uusia vuokria 64 tuhannen neliömetrin edestä verrattuna vuodentakaiseen 53 tuhanteen neliömetriin. Huomattavaa on, että sekä uusien vuokrien että koko portfolion keskivuokra nousi aktiivisen vuokrausstrategian seurauksena. Tämä on keskeinen indikaattori tulevaisuuden taloudellisista tuloksista.

Nettovuokratuotot laskivat hieman (-3,8 %) verrattuna vuodentakaiseen, mutta pysyivät edelleen hyvällä tasolla ollen 50,4 miljoonaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka nettovuokratuotot olivatkin hieman alhaisemmat verrattuna pandemiaa edeltäneeseen ajanjaksoon Q1/2020, huomattavaa on, että ne kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä.  Operatiivinen liikevoitto 44,9 miljoonaa euroa kasvoi myös edellisestä vuosineljänneksestä, vaikka jäikin -2.9 % vuodentakaisesta. Osakekohtainen operatiivinen tulos oli 0,178 euroa verrattuna vuodentakaiseen 0,195 euroon heijastaen operatiivista tuloskehitystä koronapandemiaympäristössä. Pohjoismaiden hallituksien jatkuneet tukitoimet auttoivat eristämään vaikutuksia taloudelliseen tulokseemme.

Portfoliomme vahvuus korostui kolmen strategiselta merkitykseltään vähäisen kohteen myynnin yhteydessä. Myimme nämä Tukholman alueella sijaitsevat kohteet osana pääomankierrätykseen tähtäävää strategiaamme. Myös kaupallisten kiinteistöjen yrityskauppamarkkinanäkymät ovat kehittyneet positiivisesti. Tämä kehitys on selkeä osoitus laadukkaisiin pohjoismaisiin kiinteistökohteisiin kohdistuvasta kysynnästä sekä tukee portfoliomme arvoa. Citycon jatkaa suunnitelmallista pääoman kierrättämistä ja tutkii divestointimahdollisuuksia eri toimintamaissaan. Markkinat ovat parantuneet erityisesti Norjan transaktiomarkkinoilla, mutta olemme saaneet useita tiedusteluita myös muilta markkina-alueilta.

Citycon jatkoi suunnitelmien mukaista uudelleenrahoitusta ja laski liikkeeseen 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan houkuttelevalla hinnoittelulla. Joukkovelkakirjalainaan kohdistunut kysyntä oli erittäin vahvaa ja tilauskirja oli lähes viisinkertaisesti ylimerkitty. Cityconin joukkovelkakirjalainojen tuottovaatimukset ovat palanneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, mikä mahdollisti liikkeellelaskun 1,625 %:n kuponkikorolla, joka oli toiseksi alhaisin yhtiön historiassa. Myös uusemissiopreemio oli yksi markkinoiden alhaisimmista kuluvana vuonna.

Edistyimme myös portfolionmuutos-strategiassamme useissa kohteissamme. Julkistimme uuden kehityshankkeen Liljeholmenissa, joka on kasvava alue Tukholman sydämessä ja sijaitsee juna-aseman yhteydessä. Tukholman kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettava hanke on uusi konkreettinen esimerkki strategiastamme yhdistää liikenteen solmukohdissa sijaitsevat välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvät päivittäistavarakeskuksemme uudenaikaisiin asuin- ja toimitilakiinteistöihin. Lippulaivan sekä sen yhteydessä sijaitsevien kahdeksan asuinkiinteistön rakennustyöt edistyivät myös suunnitellusti ja kohteen odotetaan avautuvan huhtikuussa 2022.

Kaiken kaikkiaan Q1 oli vakaa vuosineljännes, joka sisälsi useita merkittäviä tapahtumia. Cityconin strategian vahvuus näkyi sekä vakaana taloudellisena ja operatiivisena tuloksena että onnistuneina pääomankierrätykseen tähtäävinä toimina ja joukkovelkakirjan liikkeellelaskuna. Nämä parantavat näkyvyyttä myös liiketoimintamme tulevaan kehitykseen. Olemme edelleen sitoutuneet strategiamme toteuttamiseen, joka tähtää täydennysrakentamisen kautta tapahtuvaan portfoliomme monipuolistamiseen. Vuoden 2021 näkymämme säilyvät ennallaan ja ovat riippuvaisia rokoteohjelman edistymisestä, jonka seurauksena uskomme kulutuskysynnän vahvaan palautumiseen kuten olemme nähneet markkinoille, joilla rokotusohjelmat ovat edenneet pohjoismaita pidemmälle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus Q1/2021

Päivitetty

06.05.2021