Alustavat IFRS-vertailutiedot vuoden 2004 neljänneltä vuosineljännekseltä

Citycon Oyj Pörssitiedote 18.2.2005 klo 14.30 Alustavat IFRS-vertailutiedot vuoden 2004 neljänneltä vuosineljännekseltä Citycon esittää tässä tiedotteessa alustavat IFRS-vertailutiedot vuoden 2004 neljänneltä vuosineljännekseltä. Yhtiö on esittänyt 31.8.2004 ja 21.10.2004 julkaistuissa tiedotteissa alustavan avaavan IFRS-taseen 1.1.2004, alustavat vertailutiedot ensimmäiseltä, toiselta, kolmannelta ja neljänneltä vuosineljännekseltä sekä keskeiset vaikutukset, jotka aiheutuvat siirtymisestä suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS = Finnish Accounting Standards) IFRS- standardeihin (IFRS = International Financial Reporting Standards). Citycon siirtyy raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. IAS 14 edellyttämät segmenttitiedot tullaan esittämään 2005 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. IFRS 1 -standardin (ensimmäinen IFRS -standardien käyttöönotto) edellyttämät lopulliset täsmäytyslaskelmat Citycon esittää vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan. Vertailutiedot on laadittu viimeisimpiä IFRS-standardeja noudattaen. Viite-sarake ohjaa lisätietoihin, jotka on annettu erillisenä osana tiedotetta. Yhteenveto Cityconin kannalta merkittävimmistä IFRS-raportoinnissa noudatetuista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista on tiedotteen lopussa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Avainluvut Viite FAS Alustava FAS Alustava Q4 IFRS Q4 IFRS Q4 Kum. Q4 Kum. Tulos/osake, euroa 0,04 0,02 0,17 0,22 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,04 0,02 0,16 0,22 Oma pääoma / osake, euroa 2,04 2,01 2,04 2,01 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,1 3.3 8,4 11,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,3 5,5 6,2 7,3 Omavaraisuusaste, % g 47,6 29,6 47,6 29,6 Alustavat IFRS Q3 2004 vertailutiedot Tuloslaskelma Me FAS Q4 Muutos Alustava FAS Q4 Muutos Alustava Q4 IFRS Kum. Q4 IFRS Q4 Kum. Q4 Kum. Liikevaihto 22,5 -1.1 21,4 88,6 -3,9 84,7 Muut tuotot 0,5 0,0 0,5 0,8 -0,1 0,7 Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos , viite a -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 Kulut Poistot ja arvon- alentumiset 1,9 -2,0 0,0 7,6 -7,5 0,2 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, viite b -0,3 0,4 0,0 -0,1 0,1 0,0 Muut liiketoiminnan kulut 8,6 -1,5 7,2 31,5 -3,7 27,8 Liikevoitto 12,8 -2,9 9,9 50,3 2,2 52,6 Rahoituskulut (netto) -6,4 -0,2 -6,6 -26,1 0,0 -26,1 Voitto ennen veroja 6,4 -3,1 3.3 24,2 2,3 26,5 Tuloverot, viite d -1,8 0,4 -1,4 -6,8 3,0 3,8 Tilikauden voitto 4,6 -2,7 1,9 17,4 5,3 22,7 Tulos/osake, EUR 0,04 -0,02 0,02 0,17 0,5 0,22 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,04 -0,02 0,02 0,16 0,05 0,22 Alustavat IFRS Q4 2004 vertailutiedot Tase ME Viite FAS Muutos Alustava IFRS 31.12.04 31.12.04 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 4,7 -4,2 0,5 Aineelliset hyödykkeet 740,5 -738,9 1,7 Sijoituskiinteistöt a 738,7 738,7 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä b 55,7 -55,7 0,0 Omat osakkeet c 4,7 -4,7 0,0 Muut sijoitukset 21,3 -21,3 0,0 Sijoitukset yhteensä 81,7 -81,7 0,0 Laskennalliset verosaamiset d Pitkäaikaiset varat yhteensä 827,0 -86,1 740,8 Lyhtyaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset 4,9 -0,7 4,2 Rahavarat 8,6 -0,6 7,9 Lyhtyaikaiset varat yhteensä 13,5 -1,3 12,2 Varat yhteensä 840,4 -87,4 753,0 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 156,8 00 156,8 Ylikurssirahasto 35,1 -0,1 35,0 Omien osakkeiden rahasto c 4,7 -4,7 0,0 Omat osakkeet c 0 -4,7 -4,7 Arvonmuutosrahasto e -13,3 -13,3 Muut rahastot 6,6 0,0 6,6 Kertyneet voittovarat a,b,d 13,0 9,9 22,9 Tilikauden voitto 17,4 5,3 22,7 Pääomalaina f 68,5 -68,5 0,0 Oma pääoma yhteensä 302,2 -76,0 226,0 Vähemmistöosuus 100,0 -100,0 0,0 Velat Pitkäaikaiset korolliset velat f 407,4 86,1 493,5 Laskennalliset verovelat d 3,0 3,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 407,4 89,2 496,5 Lyhytaikaiset velat 31,1 -0,6 30,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31,1 -0,6 30,5 Velat yhteensä 438,42 88,6 527,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 840,4 -87,4 753,0 Alustava laskelma oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Me Osake- Yli- Käyvän Omat Kerty- Oma pääoma kurssi- arvon osak- neet pää- rahasto muutos ja keet voitto- oma ja muut rahasto ja varat yht. rahastot pääoma- laina FAS Oma pääoma 31.12.2003 142,8 34,8 73,1 27,3 278,0 IFRS oma pääoma 1.1.2004 142,8 34,8 -7,7 -4,7 37,1 202,4 Rahavirran suojaus -4,7 -4,7 Tilikauden tulos 8,4 8,4 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -4,7 8,4 8,4 Osingonjako -14,3 -14,3 IFRS oma pääoma 31.3.2004 142,8 34,8 -12,4 -4,7 31,0 191,5 Rahavirran suojaus 4,8 4,8 Tilikauden tulos 6,3 6,3 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 4,8 6,3 11,1 IFRS oma pääoma 30.6.2004 142,8 34,8 -7,6 -4,7 37,5 202,6 Rahavirran suojaus -3,3 -3,3 Tilikauden tulos 6,2 6,2 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -3,3 6,2 3,0 Osakeanti 13,5 6,7 20,2 IFRS oma pääoma 30.9.2004 156,3 41,5 -10,9 -4,7 438,5 225,7 Rahavirran suojaus -2,4 -2,4 Tilikauden tulos 1,9 1,9 Kaudella kirjatut tuotot Ja kulut yhteensä -2,4 1,9 -0,5 Osakeanti 0,5 0,5 IFRS Oma pääoma 31.12.2004 156,8 41,5 -13,3 -4,7 45,6 226,0 Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmia ei esitetä, koska IFRS-periaatteiden ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan laaditun rahavirtalaskelman välillä ei arvioida olevan olennaisia eroja. Viitteet vuoden 2004 neljännen vuosineljänneksen vertailutietoihin a) Sijoituskiinteistöt on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu tuloslaskelmaan ja avaavassa taseessa omaan pääomaan. b) Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden konsolidointiperiaatteita on muutettu. c) Omia osakkeita ei esitetä varoina, vaan ne on vähennetty omasta pääomasta. d) Laskennalliset verot on kirjattu IAS 12 Tuloverot - standardin mukaisesti. e) Rahavirran suojausjohdannaiset on arvostettu avaavassa taseessa käypään arvoon ja arvon muutos on kirjattu oman pääoman käyvän arvon muutosrahastoon. f) Pääomalainat on luokiteltu velaksi IFRS-taseessa. g) Rahoitussopimusten kovenanttilaskenta ei muutu. h) Oman pääoman hankintaan liittyvät transaktiomenot on kirjattu oman pääoman vähennyksenä tuloverolla oikaistuna. Yhteenveto Cityconin kannalta merkittävimmistä IFRS-tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Cityconin tilinpäätös vuodelta 2005 tullaan laatimaan IFRS (International Financial Reporting Standards) -tilinpäätösperiaatteita noudattaen. Suomen tilinpäätöskäytännön mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004 oikaistaan IFRS:n mukaisiksi. Konsolidointiperiaatteet Keskinäiset kiinteistöyhtiöt yhdistellään suhteellisella konsolidoinnilla, jolloin Cityconin osuus yhtiön varoista, veloista, tuotoista ja kuluista yhdistetään rivi riviltä vastaaviin riveihin Cityconin tilinpäätöksessä. Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistö on kiinteistö (maa-alue tai rakennus, tai osa rakennuksesta, tai molemmat), jota pidetään vuokratuottojen hankkimiseksi ja/tai omaisuuden arvonnousun takia. Citycon on päättänyt soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin mukaista käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Sijoituskiinteistöjen arvon määrittelee ulkopuolinen arvioija kansainvälisten IVS-standardien mukaisesti (International Valuation Standards) vähintään kerran vuodessa. Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet (muut kuin sijoituskiinteistöt) arvostetaan hankintamenoon ja poistetaan hyödykkeiden arvioitujen taloudellisten pitoaikojen mukaisesti. Koneet ja laitteet poistetaan 4-10 vuoden aikana. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmien käyttöoikeuksia. Ne kirjataan hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin 5 vuoden aikana. Arvonalentuminen Jokaisena tilinpäätöspäivänä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden osalta arvioidaan, onko arvonalentumisesta viitteitä. Mikäli arvon alentumisesta on viitteitä, omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Mikäli kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. Myynnin tuloutus Cityconin tuotot muodostuvat pääosin sijoituskiinteistöjen vuokratuotoista. Vuokratuotot jaksotetaan tasaisesti vuokrasopimuskaudelle. Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa Citycon on vuokralle ottajana, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi ja kirjataan varoiksi ja veloiksi, mikäli riskit ja edut ovat siirtyneet. Vuokrasopimukset luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi, mikäli omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät ole olennaisilta osin siirtyneet. Eläke-etuudet Eläkejärjestelyt on hoidettu eläkevakuutusyhtiön kautta. Maksuperusteisiin järjestelyihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, joita ne koskevat. Mahdolliset etuuspohjaiset eläkejärjestelyt kirjataan aktuaarilaskelmien perusteella. Osakeoptiot IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia on sovellettu optioihin, jotka on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joiden merkintäaika ei ole alkanut ennen 1.1.2005. Tällaiset optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi optioiden ansainta-aikana. Osakeantimenot Oman pääoman hankintaan liittyvät transaktiomenot on käsitelty oman pääoman vähennyksenä tuloverolla oikaistuna. Pääomalaina Pääomalaina esitetään IFRS-periaatteiden mukaan velkana. Hankitut omat osakkeet Omat osakkeet vähennetään omasta pääomasta. Johdannaiset Korkojohdannaisia käytetään suojausinstrumentteina. Niillä suojaudutaan vaihtuvien korkojen aiheuttamilta muutoksilta tulevien korkomaksujen kassavirtoihin. Suojausinstrumentit arvostetaan käypään arvoon ja suojauksen tehokkaaseen osaan liittyvä arvonmuutos kirjataan suoraan omaan pääomaan. Tehoton osuus, mikäli sellaista on, kirjataan tuloslaskelmaan. Käyvän arvon muutos sisällytetään omaan pääomaan kunnes suojattu rahavirta toteutuu. Varaukset Varaus kirjataan, kun Cityconilla on laillinen tai tosiasiallinen velvoite aikaisempien tapahtumien perusteella, kun maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja kun velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti. Verot Tuloverot sisältävät tilikauden veronalaiseen voittoon perustuvat verot, edellisten kausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset. Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan varojen ja velkojen verotuksellisen arvojen ja niiden IFRS:n mukaisten kirjanpitoarvojen välistä eroista. Laskennallisten verojen määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivään mennessä säädettyä verokantaa. Helsingissä 18. helmikuuta 2005 Citycon Oyj Hallitus Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin +358 9 6803 6738 tai +358 400 333 256 petri.olkinuora@citycon.fi Talousjohtaja Pirkko Salminen Puhelin +358 9 6803 6730 tai + 358 50 3022 485 pirkko.salminen@citycon.fi Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi Kertomus yleisluonteisesta tarkastuksesta Citycon Oyj:n hallitukselle Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n alustavat kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditut vertailutiedot vuoden 2004 neljänneltä vuosineljännekseltä. Yhtiön johto on vastuussa näiden laskelmien laatimisesta. Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan kansainvälisen tilintarkastusalan suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, etteivät laskelmat sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta. Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, etteivät IFRS-periaatteiden mukaan laaditut alustavat vertailutiedot vuoden 2004 neljänneltä vuosineljännekseltä sisällä merkittävimpiä oikaisuja suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS -periaatteiden välillä. Helsingissä 18. helmikuuta 2005 Ari Ahti Jaakko Nyman KHT KHT

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme