Citycon H1/2021: Jälleen kasvua edellisestä vuosineljänneksestä

Pörssitiedotteet - 5.8.2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   5.8.2021 klo 9.00 

- Nettovuokratuotot olivat 50,8 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ylittäen sekä edellisvuoden vastaavan ajanjakson että edellisen vuosineljännekseen (Q1/2021)
- Käyvät arvot nousivat toisen peräkkäisen vuosineljänneksen
-Toisen vuosineljänneksen operatiivinen liikevoitto ylitti edellisvuoden tason
- Luototusaste (LTV) parani hybridilainan liikkeeseen laskun ja kolmen ydinliiketoimintaa kuulumattoman kohteen myynnin seurauksena 38,9 %:tiin.
- Parantunut likviditeetti tarjoaa joustavuutta portfolion muutosstrategian toteuttamiseen
- Kaksi luottoluokittajaa päivitti Cityconin näkymät vakaiksi – Cityconilla on nyt investointitason luottoluokitukset vakailla näkymät kaikilta kolmelta merkittävältä luottoluokittajalta
- Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat +11,9 % ja ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoiset myynnit +1,8 %. Kesäkuun 2021 myynnit ylittivät korona-aikaa edeltäneen vuoden 2019 tason.

HUHTIKUU – KESÄKUU 2021
- Nettovuokratuotot kasvoivat 50,8 miljoonaan euroon (Q2/2020: 50,2). COVID-19 pandemia vaikutti negatiivisesti alhaisemman vuokrausasteen sekä laskeneiden erikoisvuokraus- ja pysäköintituottojen johdosta. Vahvemmat valuuttakurssit paransivat nettovuokratuottoja 2,1 miljoonalla eurolla. 
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 32,7 miljoonaan euroon (36,3) kasvaneista nettovuokratuotoista huolimatta johtuen kasvaneista operatiivisista rahoituskuluista sekä alhaisemmasta operatiivisesta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,183 euroa (0,204)
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 27,6 miljoonaa euroa (32,2) johtuen hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,18 euroa (-0,23) johtuen pääasiassa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon voitoista.

TAMMIKUU – KESÄKUU 2021
- Nettovuokratuotot olivat 101,2 miljoonaa euroa (H1/2020: 102,6). Nettovuokratuottojen kehitys on kuitenkin positiivinen toisen vuosineljänneksen nettovuokratuottojen ylittäessä Q1/2021 tason. COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät alhaisemman vuokrausasteen, jaksotettujen vuoden 2020 aikana annettujen alennusta, sekä laskeneiden erikoisvuokraus- ja pysäköintituottojen johdosta.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 64,3 miljoonaan euroon (71,0) johtuen korkeammista operatiivisista rahoituskustannuksista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,361 euroa (0,399), vahvempien valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,014 euroa/ osake. 
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 55,2 miljoonaa euroa (63,0) johtuen hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,31 euroa (-0,17) johtuen pääasiassa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon voitoista.

AVAINLUVUT

Q2/2021 Q2/2020 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
Nettovuokratuotto Me 50,8 50,2 1,2 % -2,9 %
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 44,1 44,0 0,4 % -4,0 %
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,18 -0,23 - -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 292,7 4 170,4 2,9 % -
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 38,9 46,2 -15,9 % -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 32,7 36,3 -9,9 % -15,0 %
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 27,6 32,2 -14,4 % -19,8 %
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,183 0,204 -9,9 % -15,1 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0,155 0,181 -14,4 % -19,7 %
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share)
EUR 11,66 11,51 1,3 % -
Q1-Q2/2021 Q1-Q2/2020 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
2020
Nettovuokratuotto Me 101,2 102,6 -1,3 % -4,2 % 205,4
Operatiivinen liikevoitto
(Direct Operating profit) 2)
Me 89,0 90,2 -1,3 % -4,3 % 180,4
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,31 -0,17 - - -0,25
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 292,7 4 170,4 2,9 % - 4 152,2
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 38,9 46,2 -15,9 % - 46,9
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 64,3 71,0 -9,5 % -12,6 % 136,6
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 55,2 63,0 -12,4 % -15,8 % 120,3
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,361 0,399 -9,5 % -12,6 % 0,767
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0,310 0,354 -12,4 % -15,8 % 0,676
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share)
EUR 11,66 11,51 1,3 % - 11.48

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
4) 2021 toisen vuosineljänneksen LTV:n laskennassa on otettu huomioon muissa saamisissa oleva 29 miljoonan euron lykätty maksu. Lisäksi, erittäin likvidit rahamarkkinasijoitukset on laskettu mukaan nettovelkaan.


TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

Q2/2021 tulokset heijastivat liiketoimintamme positiivisia trendejä.

Toisen vuosineljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon kohokohtia:

Arvostusten myönteinen kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä.
Käyvät arvot nousivat toisen peräkkäisen vuosineljänneksen. Nettoinvestoinnit, sisältäen yrityshankinnat ja -myynnit sekä investoinnit kehityshankkeisiin nostivat käypiä arvoja 80,2 miljoonaa euroa. Muutokset arvostuksissa kasvattivat kiinteistöjen käypiä arvoja Q1-Q2/2021 kaiken kaikkiaan 24,4 miljoonaa. Myönteinen kehitys heijastaa Pohjoismaiden suurimmissa kaupungeissa sijaitsevien päivittäistavarakauppoihin keskittyvien kaupunkikeskustemme laatua. Hyvät liikenneyhteydet, käytännölliset sijainnit sekä välttämättömyyshyödykkeitä ja palveluita tarjoavien vuokralaisten korkea osuus ovat tämän laadun kannalta keskeisiä tekijöitä.

Nettovuokratuotot kasvoivat viime kvartaalista – Q2/2021 ylitti 2020 tason
Nettovuokratuotot kasvoivat 1,2 % verrattuna vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen ja olivat 50,8 miljoonaa vuoden toisella vuosineljänneksellä (50,2). On huomionarvoista, että nettovuokratuotot kasvoivat toisen peräkkäisen vuosineljänneksen (Q1/2021: 50,4 miljoonaa euroa, Q2/2021: 50,8). Operatiivinen liikevoitto oli 44,1 miljoonaa ylittäen hieman viime vuoden tason (Q2/2020: 44,0) huolimatta kolmen ydinliiketoimintaan kuulumattoman kohteen myynnistä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos osaketta kohden oli 0,183 euroa verrattuna vuoden takaiseen tasoon (0,204). Luototusaste parani 38,9 prosenttiin (46,2%) hybridilainan liikkeellelaskun ja toteutettujen divestointien seurauksena.

Vuokranmaksuaste säilyy korkeana ja kävijämäärät jatkavat nousua
Raportoitu vuokranmaksu ensimmäisen vuosineljänneksen osalta oli 92 prosenttia mutta on sittemmin noussut 96 prosenttiin heijastaen saatavien perimiskelpoisuutta. Toisen vuosineljänneksen vuokranmaksuaste on tällä hetkellä 94 prosenttia ja odotamme sen nousevan ensimmäisen vuosineljänneksen tavoin. Vertailukelpoiset kävijämäärät nousivat toisen vuosineljänneksellä 11,9 prosenttia vuodentakaisesta. Lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon vuokralaismyynti oli yli viime vuoden tason (+1,8%)

Aktiivinen yrityskauppamarkkina tukee portfolion muutokseen tähtäävän strategiamme toteuttamista.
Pohjoismainen yrityskauppamarkkina jatkoi vahvistumistaan, ja kuten todettu, myimme kolme ydinliiketoimintaamme kuulumatonta kiinteistöä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.  Olemme lisäksi saaneet useita yhteydenottoja eri kohteidemme osalta hinnoilla, jotka ylittävät kohteiden kirja-arvon. Kiinnostus ja hinnoittelu ovat edelleen houkuttelevalla tasolla ja mahdollistavat pääoman kierrättämiseen portfolion muutosstrategiamme mukaisesti. Muutosstrategian mukaisesti Cityconin tavoitteena on kasvattaa asuntokiinteistöjen osuutta portfoliossa sekä pienentää muun kuin välttämättömyyshyödykkeisiin ja palveluihin keskittyvän vähittäiskaupan osuutta kiinteistöportfoliossamme.

Erittäin vahva likviditeetti ja vahvistuneet luottoluokitukset vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskun seurauksena.
Aikaisemmin menestyksekkäästi ja houkuttelevalla hinnoittelulla liikkeeseen laskemamme joukkovelkakirjalainan (kuponkikorko 1,625 %) lisäksi jatkoimme likviditeettimme parantamista vuoden toisella vuosineljänneksellä ja laskimme liikkeelle 350 miljoonan euron hybridilainan. Yhdessä mahdollisten ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden myynnin kanssa, parempi likviditeetti mahdollistaa portfolion muutosstrategian nopeuttamisen huolella valikoitujen asuinkiinteistöjen oston/ostojen kautta.

Strategiamme vahvuus ja liiketoimintamme vakaus koko pandemian ajan saivat tunnustusta myös parantuneiden luottoluokitusten kautta, kun Standard & Poor’s ja Moody’s nostivat Cityconin luottoluokituksien näkymät vakaiksi. Luottoluokitukset ovat nyt BBB- ja Baa3 vakain näkymin.

Kasvuhankkeidemme kehitys jatkui usealla rintamalla
Pääoman kierrättämisen ja rahoituksen lisäksi edistyimme kehityshankkeissamme usealla rintamalla. Olemme tällä hetkellä tunnistaneet kiinteistöportfoliossamme 222 miljoonan euron arvoisen rakennusoikeuspotentiaalin. Tästä vain pieni osa on tällä hetkellä arvostettu taseessamme jättäen merkittävän enemmistön, noin 170 miljoonaa, ylimääräiseksi tulevaisuuden arvoksi yhtiölle.

Jatkoimme myös asuinkiinteistöstrategiamme edistämistä rakentamalla uusia asuinkiinteistöjä Norjassa sijaitsevan kohteemme, Herkuleksen, yhteyteen. Vahvan kysynnän vuoksi, joka näkyy muun muassa myytyjen asuntojen merkittävänä määränä, päätimme aloittaa kohteen rakennustyöt. Kaiken kaikkiaan hanke kattaa 85 asuinhuoneistoa, jotka rakennetaan olemassa olevan monikäyttöisen kaupunkikeskuksen yhteyteen.

Rakenteilla oleva Lippulaiva on malliesimerkki modernista kaupunkikeskuksesta 8 asuinrakennuksensa kera
Lippulaivan rakennustyöt edistyivät suunnitellusti ja keskuksen on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2022. Keskus tulee vaikuttamaan tulokseemme vuodesta 2022 alkaen. Lippulaivan lisäksi toinen merkittävä kehityshankkeemme, Liljeholmen Tukholmassa, josta tiedotimme aiemmin kuluvana vuonna, on hieno esimerkki strategiastamme kehittää helposti saavutettavia ja monikäyttöisiä kaupunkikeskuksia lisäämällä asuin- ja toimitilakiinteistöjä välttämättömyyshyödykkeitä tarjoavien kaupunkiyhteisöjen keskipisteenä toimivien keskustemme yhteyteen.

Kaiken kaikkiaan, toisella vuosineljänneksellä kiinteistöarvomme ja nettovuokratuottomme paranivat. Lisäksi edistimme pääoman kierrätykseen tähtääviä toimenpiteitämme vahvistaen tasettamme sekä likviditeettiämme. Tämä parantunut likviditeetti mahdollistaa kasvustrategiamme täydentämisen mahdollisilla yrityskaupoilla, jotka edesauttavat portfoliomuutoksen nopeampaa läpivientiä. Kaikki nämä tulokset mahdollistavat aiemman ohjeistuksemme täsmentämisen puolivuotiskatsauksemme yhteydessä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2021 (TÄSMENNETTY)

Citycon odottaa vuoden 2021 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 173–184 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) 0,676–0,726 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA Earnings) olevan 0,558–0,608 euroa. Oikaistu operatiivinen tulos sisältää myös kesäkuussa liikkeeseen lasketun 350 miljoonan euron hybridilainan korot.
 

Aiemmin

Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) Me 173–184 170–188
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) EUR 0,676–0,726 0,651–0,751
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) EUR 0,558–0,608  0,558–0,658

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei tule uutta koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan ja julkistettuihin yrityskauppoihin sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.

 

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 5. elokuuta 2021 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 49576975#

Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2021-q2-results

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.
 

 

Helsinki, 5. elokuuta 2021
Citycon Oyj
HallitusLisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com

 

Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 823 9497

laura.jauhiainen@citycon.comCitycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi