Citycon-konsernin 300 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

Pörssitiedotteet - 22.8.2018

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   22.8.2018 klo 17.45


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.

Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 300 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan ("Laina") tarjoamisen. Lainan liikkeeseenlaskijana toimii Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj. Euromääräisen taatun Lainan maturiteetti on yli 8 vuotta ja eräpäivä 15.1.2027. Lainalle maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa vuosittain 15.1.

Citycon Treasury B.V. on hakenut Lainan listalleottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. Lainalle on myönnetty luottoluokitukset, BBB Standard & Poors:lta ja Baa2 Moody’s:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin yleiset luottoluokitukset.

Joukkovelkakirjalainasta saatavat nettotuotot käytetään pääasiassa Citycon-konsernin olemassa olevien lainojen osittaiseen takaisinmaksuun ja lainojen jälleenrahoittamiseen, mukaan lukien Citycon Oyj:n olemassa olevien velkakirjojen ostamiseen tietyllä kokonaissummalla Citycon Oyj:n 22.8.2018 julkistaman tiettyjä sen euromääräisiä joukkovelkakirjoja koskevan käteisostotarjouksen mukaisesti sekä vähemmissä määrin yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: ”Olemme tyytyväisiä tämän yli 8 vuotisen joukkovelkakirjalainan menestykseen markkinoilla. Laaja joukko sijoittajia merkitsi joukkovelkakirjalainaamme, mikä kuvastaa hyvin laadukasta velkaprofiiliamme"

Deutsche Bank, Nordea, OP ja Citibank toimivat pääjärjestäjinä.

Helsinki 22.8.2018


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Puh. 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 4,5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on lähes 1,7 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta.  Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").