Citycon Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Vakaa operatiivinen kehitys jatkui; divestoinnit ja valuuttakurssit vaikuttivat kauden tulokseen

Pörssitiedotteet - 12.7.2018

Citycon Oyj   Puolivuosikatsaus   12.7.2018 klo 09.00 

-Taloudellinen vuokrausaste parani 0,3 prosenttiyksikköä.
-Vuoden 2017 ja H1/2018 divestoinnit sekä heikommat valuuttakurssit vaikuttivat odotetusti nettovuokratuottoihin ja operatiiviseen tulokseen (EPRA Earnings). Kustannussäästötoimenpiteet edistyivät hyvin ja hallinnon kustannukset laskivat 10 % vertailukauteen verrattuna.
-Hyvä operatiivinen kehitys jatkui kauppakeskus Isossa Omenassa: kävijämäärät ja vuokralaisten myynnit kehittyivät vahvasti.
-Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -34 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa kehityksestä Suomesta ja Norjasta.
- Ohjeistusta koskien operatiivista liikevoittoa, operatiivista tulosta ja osakekohtaista operatiivista tulosta on täsmennetty.


HUHTIKUU– KESÄKUU 2018

- Nettovuokratuotot olivat 54,3 miljoonaa euroa (Q2/2017: 59,4). Divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 5,1 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 1,0 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) oli 36,4 miljoonaa euroa (40,9) johtuen pääasiassa nettovuokratuottojen laskusta myyntien seurauksena. Alhaisemmat hallinnon ja rahoituksen kulut kompensoivat osittain nettovuokratuottojen laskun vaikutusta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,041 euroa (0,046), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,001 euroa.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,00 euroa (0,03) johtuen pääasiassa käyvän arvon tappioista ja myyntien sekä valuuttakurssien vaikutuksista.

TAMMIKUU – KESÄKUU 2018

- Nettovuokratuotot olivat 107,6 miljoonaa euroa (H1/2017: 116,0). Kehityshankkeet sekä kauppakeskus Straedetin hankinta kasvattivat nettovuokratuottoja 4,1 miljoonaa euroa, kun taas divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 9,2 miljoonalla eurolla ja heikommat SEK ja NOK valuuttakurssit 2,9 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) oli 72,5 miljoonaa euroa (79,2) johtuen nettovuokratuottojen laskusta. Toisaalta alhaisemmat hallinnon kulut ja nettorahoituskulut kompensoivat osittain nettovuokratuottojen laskun vaikutusta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,081 euroa (0,089), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,003 euroa.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,02 euroa (0,07) johtuen pääasiassa käyvän arvon tappioista ja myyntien sekä valuuttakurssien vaikutuksista.

AVAINLUVUT

Q2/2018 Q2/2017 %1) Q1-Q2/2018 Q1-Q2/2017 %1) Vertailu-kelpoinen muutos %3) 2017
Nettovuokratuotto Me 54,3 59,4 -8,5 % 107,6 116,0 -7,2 % -4,8 % 228,5
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 2) Me 48,4 52,7 -8,2 % 95,8 103,0 -7,0 % -4,5 % 200,5
Tulos/osake EUR 0,00 0,03 - 0,02 0,07 -67,0 % -65,6 % 0,10
Sijoituskiinteistöjen käypäarvo Me 4 140,8 4 156,1 -0,4 % 4 140,8 4 156,1 -0,4 % - 4 183,4
Luototusaste (LTV) 2) % 47,0 47,3 -0,6 % 47,0 47,3 -0,6 % - 46,7
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 36,4 40,9 -10,8 % 72,5 79,2 -8,5 % -5,5 % 152,3
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0,041 0,046 -10,8 % 0,081 0,089 -8,5 % -5,5 % 0,171
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 2,68 2,78 -3,4 % 2,68 2,78 -3,4 % - 2,71

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.


TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:

”Strategisena tavoitteenamme on keskittyä monipuolisiin kauppakeskuksiin kasvavilla kaupunkialueilla. Tästä johtuen jatkoimme edelleen työtämme portfoliomme keskimääräisen laadun parantamisessa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Strategiamme mukaisesti olemme tänä vuonna jatkaneet pääoman kierrättämistä ja ilmoittaneet neljän toissijaisen kohteen myynnistä. Näistä divestoinneista saadut tuotot olivat yhteensä noin 80 miljoonaa euroa, jotka käytimme kehitys- ja laajennushankkeisiimme. Tavoitteenamme on myydä kiinteistöjä 200-400 miljoonalla eurolla lähivuosien aikana. Käytämme divestointien tuotot taseemme vahvistamiseen ja kehityshankkeisiimme. Kehityshankkeemme ovat olleet onnistuneita ja Iso Omena on erinomainen esimerkki hyvin toimivasta lippulaivakohteesta kehityshankkeen valmistuttua. Se on myös loistava esimerkki, kuinka ympäröivän yhteisön palvelut yhdistetään kauppakeskukseen. Kävijämäärät kaksinkertaistuivat ja vuokralaisten myynnit kasvoivat 30 % vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna edellisvuoteen. Odotamme myös kovasti seuraavan lippulaivakohteemme Mölndal Gallerian avautumista syyskuun 2018 lopulla Göteborgissa.

Liiketoimintamme kehittyi odotustemme mukaisesti tammi-kesäkuussa 2018. Olimme tyytyväisiä operatiivisen liiketoimintamme vakaaseen kehitykseen, vaikka operatiivinen tuloksemme (EPRA earnings) laski ensimmäisen vuosipuoliskon aikana divestointien ja negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen vuoksi 0,081 euroon. Kokonaisuudessaan nettovuokratuottomme olivat 108 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Tammi-kesäkuusta 2018 lähtien aloitimme pro forma vertailukelpoisen nettovuokratuoton esittämisen, mikä pitää sisällään Ison Omenan ja Buskerudin kauppakeskukset huhti-kesäkuulta 2018. Pro forma vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 1,1 %, mikä kuvastaa Ison Omenan hyvää kehitystä ja sen vaikutusta lukuihimme. Pois lukien Ison Omenan ja Buskerudin vaikutus, vertailukelpoiset nettovuokratuotot laskivat 0,4 % tammi-kesäkuun 2018 aikana. Lisäksi olimme tyytyväisiä Ruotsin liiketoimintamme hyvään kehitykseen. Muissa toimintamaissa liiketoimintamme kehittyi vaimeammin. Taloudellinen vuokrausaste parani 0,3 prosenttiyksikköä, mutta toissijaisten kohteiden vuokratasoissa on edelleen nähtävissä painetta, erityisesti Suomessa. Hallinnon kulut laskivat huomattavasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta.

Vähittäiskaupan alalla on nähtävissä selvä eroavaisuus parhaiden ja toissijaisten kiinteistöjen välillä. Myös me näemme tämän jakautumisen kiinteistöportfoliossamme. Parhaat urbaanit kauppakeskuksemme kehittyivät edelleen hyvin vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kun taas toissijaisissa kauppakeskuksissa kehitys oli heikompaa. Tästä johtuen tammi-kesäkuun 2018 aikana sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon muutos oli -34 miljoonaa euroa johtuen laskusta Suomessa ja Norjassa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon ja ilmoitettujen divestointien jälkeen olemme täsmentäneet ohjeistustamme. Odotamme osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) olevan 0,155 – 0,170 euroa koko vuodelle 2018.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2018 TÄSMENNETTY

Aiemmin
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) EUR 0,155 – 0,170 0,155 – 0,175
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 1) Me  -14 – -1 -15 – +1 
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 1) Me -14 – -1 -14 – +4 

1) Muutos verrattuna viime vuoteen

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Ohjeistus vuodelle 2018 sisältää -4 miljoonan euron vaikutuksen heikommista valuuttakursseista. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen 3.7. Citycon osti kolmannen ja viimeisen osan kauppakeskus Straedetistä ja lisäksi myi Bodøssä, Norjassa sijaitsevan kauppakeskus Glasshuspassasjenin noin 4 miljoonalla eurolla 5.7.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 12. heinäkuuta 2018 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on (09) 817 10495. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa:
https://citycon.videosync.fi/2018-half-yearly-report

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

Espoo, 11. heinäkuuta 2018
Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.fi