Cityconin tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2004

Citycon Oyj Pörssitiedote 18.2.2005 Klo 13.00 Cityconin tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2004 - Tulos kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj. euroon (78,1 milj. euroa) - Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,14 euroa) - Osinkoehdotus on 0,14 euroa/osake (0,14 euroa/osake) - Citycon tutkii laajentumismahdollisuuksia Skandinaviaan ja Baltian maihin - Liiketilojen kysyntä ja käyttöasteet säilyvät edelleen vahvoina - Citycon hakee kasvua vuonna 2005 kauppakeskushankinnoilla ja kehityshankkeilla Avainluvut 1-12 2004 1-12 2003 Liikevaihto, Me 88,6 78,1 Liikevoitto, Me 50,3 43,3 % liikevaihdosta 56,8 55,5 Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, Me 24,2 19,1 Katsauskauden voitto, Me 17,4 14,3 Tulos/osake, euroa 0,17 0,14 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,16 0,14 Oma päoma/osake, euroa 2,04 2,01 P/E-luku (hinta/voitto-suhde) 15 11 Osinko/osake, euroa (hallituksen esitys) 0,14 0,14 Oman pääoman tuotto, % 8,4 7,1 Oman pääoman tuotto, kun vähemmistöosuus otetaan huomioon, % 5,7 4,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,2 5,8 Omavaraisuusaste, % 47,6 44,9 Omavaraisuusaste, kun pääomalainaa ei ole sisällytetty omaan pääomaan, % 39,4 36,7 Nettovelkaantumisaste, % 146,8 163,2 Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 8,5 8,5 Vuokrausaste, % 95,7 97,3 Henkilöstö katsauskauden lopussa 45 34 Toimintaympäristön kehitys Suomen vähittäiskaupan liiketilamarkkinat olivat edelleen suotuisat. Vuonna 2004 vähittäiskaupan myynnin arvo oli 4,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi 4,8 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 1,4 prosenttia edellisvuodesta. 1) Euroalueen korkotaso säilyi historiallisen alhaisena vuonna 2004. Talouden kehitys euroalueella ja etenkin Suomessa jatkui myönteisenä. Vuonna 2004 vähittäiskaupan myynnin arvo oli 4,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi 4,8 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 1,4 prosenttia edellisvuodesta. 1) Vähittäiskaupan vahvan myynnin ansiosta liiketilojen vuokrauskysyntä jatkui hyvänä läpi vuoden ja vajaakäyttöasteet pysyivät edelleen alhaisina etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Liiketilojen keskimääräinen vajaakäyttöaste oli alle 2 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja 1,1- 4,5 prosenttia suurimmissa kaupungeissa, kuten Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä. 2) Ulkomaisten sijoittajien mielenkiinto Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoita kohtaan kasvoi entisestään ja markkinoiden kansainvälistyminen jatkui. Etenkin liiketilat ja pääkaupunkiseutu alueena kiinnostavat sijoittajia. Vuonna 2004 lähes puolet Suomen toimitilakaupoista oli kansainvälisten sijoittajien tekemiä. 2) 1) Lähde: Tilastokeskus 2) Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi Oy Kiinteistöomaisuus ja liiketoiminta Citycon omisti tilikauden lopussa 146 kiinteistökohdetta (148), joiden kirjanpitoarvo oli yhteensä 732,1 miljoonaa euroa (721,8 milj. euroa) ja käypä arvo 738,7 miljoonaa euroa (726,5 milj. euroa). Yhtiön lähes koko kiinteistöomaisuus on liikekiinteistöjä. Yhtiö omisti 16 kauppakeskusta ja 130 markettia ja myymälää. Kauppakeskukset muodostivat 59,0 prosenttia yhtiön kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvosta ja market- ja myymäläkiinteistöt 41,0 prosenttia. Kiinteistöistä 46,6 prosenttia sijaitsi tilikauden päättyessä pääkaupunkiseudulla, 35,7 prosenttia muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa ja 17,7 prosenttia muualla Suomessa kirjanpitoarvolla mitattuna. Cityconin tutkii laajentumismahdollisuuksia Skandinaviaan ja Baltian maihin. Samalla yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista Suomessa. Citycon keskittyy edelleen vähittäiskaupan liiketiloihin Suomessa, lähinnä pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa alueellisissa keskuksissa. Asiakkaat, sopimuskanta ja vuokrausaste Cityconin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset erikois- ja päivittäistavarakaupan ketjut, supermarketit ja tavaratalot sekä itsenäiset, ketjuihin kuulumattomat yrittäjät. Cityconin asiakaskanta ei muuttunut merkittävästi vuoden 2004 aikana. Yhtiö teki tilikauden aikana yhteensä 325 vuokrasopimusta. Tilikauden lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 1 486 vuokrasopimusta noin 850 vuokralaisen kanssa. Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika oli 3,4 vuotta. Cityconin kiinteistöomaisuuden vuokrausaste oli tilikauden lopussa 95,7 prosenttia (97,3 %). Vuokrausasteen lasku johtui pääosin Marketit ja myymälät -ryhmään kuuluvan Espoon Länsikeskuksen vuokrasopimuksen päättymisestä 31.10.2004. Cityconin kiinteistöomaisuuden vuokrausaste ilman Länsikeskusta oli 96,9 prosenttia ja marketit ja myymälät -ryhmän 96,2 prosenttia. Citycon teki uuden vuokrasopimuksen Espoon Länsikeskuksesta alueelle tulevan uuden päivittäistavarakaupan ketjun kanssa. Sopimus tulee voimaan maaliskuussa 2005. Sopimuskannan kehitys liiketoimintaryhmittäin 1-12 2004 1-12 2003 Kauppakeskukset Tilikaudella alkaneet vuokrasopimukset yhteensä, kpl 242 151 Tehtyjen vuokrasopimusten pinta-ala yhteensä, m2 32 451 16 399 Vuokrausaste tilikauden lopussa, % 97,4 97,6 Vuokrasopimuskannan keskimääräinen voimassaoloaika tilikauden lopussa, vuotta 2,7 3,0 Market- ja myymäläkiinteistöt Tilikaudella tehdyt vuokrasopimukset yhteensä, kpl 83 51 Alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala yhteensä, m2 24 155 9 806 Vuokrausaste tilikauden lopussa, % 93,4 96,8 Vuokrasopimuskannan keskimääräinen voimassaoloaika tilikauden lopussa vuotta 4,5 4,4 Vuokratuotot Cityconin vuokraustoiminnan nettovuokratuotot olivat 62,1 miljoonaa euroa (54,7 milj. euroa). Yhtiön omistamien kiinteistöjen keskimääräinen nettotuottoaste säilyi hyvänä ja oli 8,5 prosenttia (8.5 %). Kauppakeskusten osuus nettovuokratuotoista oli 56,5 prosenttia (50,2 %) ja markettien ja myymälöiden osuus 43,5 prosenttia (49,8 %). Nettotuotoista noin 46,0 prosenttia muodostui pääkaupunkiseudun kohteista ja 36,0 prosenttia muista Suomen suurimpien kaupunkien kohteista sekä noin 18,0 prosenttia muun Suomen kohteista. Vuokratuottojen kehitys liiketoimintaryhmittäin 1-12 2003 1-12 2003 Kauppakeskukset Bruttovuokratuotot, Me 47,0 36,5 Nettovuokratuotot, Me 35,0 27,5 Nettotuottoaste, % 8,2 8,1* Market- ja myymäläkiinteistöt Bruttovuokratuotot, Me 36,2 36,5 Nettovuokratuotot, Me 27,0 27,2 Nettotuottoaste, % 9,0 8,9 *Sisältää keskeneräiset hankkeet Investoinnit ja kehityshankkeet Vuoden 2004 bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 18,5 miljoonaa euroa (84,2 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit sisälsivät Seinäjoen Torikeskuksen oston kahdessa vaiheessa yhteensä 8,0 miljoonalla eurolla ja liiketoiminnan kehityshankkeita 10,5 miljoonalla eurolla. Kauppakeskukset -ryhmän merkittävin kiinteistöhankinta oli Seinäjoen Torikeskus. Citycon osti kohteen vuoden aikana kahdessa vaiheessa ja kokonaiskauppahinta oli 8,2 miljoonaa euroa. Torikeskuksen ansiosta vuokrattava pinta-ala kasvoi noin 880 m2 ja Cityconille siirtyi 79 vuokrasopimusta. Seinäjoen Torikeskus on yksi Etelä- Pohjanmaan merkittävimmistä kauppakeskuksista. Kauppakeskus IsoKarhun laajennus valmistui Porissa vuoden 3. vuosineljänneksellä ja lisäsi Cityconin tuloksta jo vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Laajennus vahvistaa Cityconin johtavaa markkina-asemaa Porin markkina-alueella ja täydentää IsoKarhun palvelutarjontaa. Jyväskylässä sijaitsevan Jyväskeskuksen muutostyöt valmistuivat toukokuussa, mikä kasvatti vuokratuottoja välittömästi. IsoKarhun ja Jyväskeskuksen investointien suuruus oli yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Lisäksi ryhmä suunnitteli Espoon Lippulaivan ja Espoontorin, Vantaan Myyrmannin ja Tampereen Koskikeskuksen laajennuksia sekä tutki Lahden Trion ja Jyväskylän Forumin kehitysmahdollisuuksia. Marketit ja myymälät -ryhmän merkittävimmät vuoden aikana toteutetut hankkeet ovat Vantaalla sijaitsevan Laajavuorenkujan kauppapaikan uudistamisen loppuunsaattaminen sekä Karjaan ja Espoossa sijaitsevan Sinikalliontien kehityshankkeet. Citycon investoi kohteisiin yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Ryhmä neuvotteli Espoon Länsikeskuksen kauppapaikan uudistamisesta ja toi kohteeseen uuden päivittäistavarakaupan ketjun. Lisäksi ryhmä tutki Tampereen Hervannassa sekä Kuopion keskustassa sijaitsevien liikekeskusten kehittämismahdollisuuksia. Kiinteistökehitys-ryhmä tuki Cityconin muita liiketoimintaryhmiä yhteensä kymmenessä kauppapaikan kehityshankkeessa vuonna 2004. Lisäksi ryhmä valmisteli Tampereen markkina-alueella ja pääkaupunkiseudulla uusia kauppapaikkahankkeita. Tampereen Lahdesjärven MAXX-ostospuiston markkinointi käynnistettiin. Alueen asemakaava sai lainvoiman maaliskuussa 2004 ja sillä on rakennusoikeutta noin 65 000 m2. Tavoiteaikataulun mukaan ostospuiston ensimmäinen vaihe avataan vuonna 2007. Myynnit Citycon myi tilikaudella strategiansa mukaisesti kolme marketit ja myymälät -ryhmän kiinteistöä. Myytyjen kohteiden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo arvo oli 0,7 miljoonaa euroa ja myyntivoitto 0,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto ja tulos Tilikauden liikevaihto oli 88,6 miljoonaa euroa (78,1 milj. euroa). Bruttovuokratuottojen osuus liikevaihdosta oli 93,9 prosenttia (93,3%). Liikevoitto kasvoi 50,3 miljoonaan euroon (43,3 milj. euroa). Kasvu johtui pääosin Cityconin vuoden 2003 lopulla ja vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä tekemistä kauppakeskushankinnoista. Liikevaihto kasvoi 10,5 miljoonaa euroa huolimatta siitä, että elinkustannusindeksin kasvu oli vähäinen, jolloin myös vuokrien indeksikorotukset olivat odotettua pienempiä. Toisaalta kiinteistöjen hoitokulut ja konsernin rahoituskulut jäivät arvioitua pienemmiksi. Kiinteistön hoitokuluja pienensivät muun muassa kiinteistöveron palautukset, jotka olivat 0,7 miljoonaa euroa. Rahoituskulut jäivät odotettua pienemmiksi alhaisen korkotason ja rahoituksen uudelleenjärjestelyn ansiosta. Tase ja rahoitus Tilikauden lopussa taseen loppusumma oli 840,4 miljoonaa euroa (835,3 milj. euroa), josta likvidit kassavarat olivat 8,6 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Konsernin rahoitustilanne säilyi edelleen hyvänä. Cityconin osakepääoma kasvoi 13 979 925,00 euroa suunnatun osakeannin ja tilikaudella Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena ja oli 156 780 033,30 euroa tilikauden päättyessä. Luku sisältää 28.12.2004 merkityt 92 000 uutta Citycon Oyj:n osaketta, jota vastaava osakepääoma merkittiin kaupparekisteriin 3.2.2005. Konsernitaseen tilinpäätöshetken vieras pääoma oli yhteensä 438,4 miljoonaa euroa (457,5 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma pieneni 21,0 miljoonaa euroa ja oli 491,3 miljoonaa euroa (512,3 milj. euroa), kun pääomalaina 68,5 miljoonaa euroa (68,5 milj. euroa) oli sisällytetty korolliseen vieraaseen pääomaan. Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 31,1 miljoonaa euroa (29,2 milj. euroa). Pääosa Cityconin lainoista järjesteltiin uudelleen marraskuussa 2004. Citycon allekirjoitti 450 miljoonan euron vakuudettoman syndikoidun luoton, joka jakautuu 350 miljoonan euron määräaikaiseen lainaan ja 100 miljoonan euron luottolimiittiin. Järjestelyn laina-aika oli 4,5 vuotta. Lainajärjestelyn tarkoituksena oli Cityconin rahoituspohjan laajentaminen, rahoituskustannusten alentaminen ja tulevien investointien rahoituksen turvaaminen. Järjestelyllä rahoitettiin uudelleen yhtiön aiempi 435 miljoonan euron vakuudellinen syndikoitu luotto ja 10 miljoonan euron luottolimiittisopimus. Lainan pääjärjestäjinä toimivat Nordea, koordinaattorina, SEB Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Eurohypo AG. Muut järjestelyyn osallistuneet pankit olivat Danske Bank, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, Swedbank ja Aktia Säästöpankki Oyj. Korollisen vieraan pääoman keskikorko oli 5,2 prosenttia (5,5 %). Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 4,0 vuotta (4,6 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 3,6 vuotta (4,0 vuotta). Konsernin omavaraisuusaste oli 47,6 prosenttia (44,9 %) ja 39,4 prosenttia (36,7 %), kun pääomalainaa ei sisällytetty omaan pääomaan. Velanhoitokykyä kuvaava velanhoitokate, eli edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja, veroja ja poistoja suhteessa nettorahoituskuluihin, oli 2,2 (2,1). Nettovelkaantumisaste oli vuoden lopussa 146,8 prosenttia (163,2). Vuoden 2004 lopussa Cityconin korolliseen velkaan sisältyi 86,0 prosenttia (87,0 %) vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 69,1 prosenttia (69,0 %) oli muutettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli vuoden lopussa 339,4 miljoonaa euroa (302,2 milj. euroa). Johdannaissopimusten markkina-arvo 31.12.2004 oli -18,5 miljoonaa euroa (-11,4 milj. euroa). Nettorahoituskulut kasvoivat 1,9 miljoonaa euroa ja olivat 26,1 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa). Citycon ja IFRS Citycon Oyj siirtyy raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti vuoden 2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Yhtiö päätti keskeisimmistä valinnaisista IFRS:n mukaisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteista vuoden 2004 alussa ja selvitti IFRS:n käyttöönoton vaikutusta tilinpäätösperiaatteisiinsa 12.2.2004 julkaisemassaan tilinpäätöstiedotteessaan. Lisäksi Citycon julkaisi vuonna 2004 alustavat IFRS- vertailutiedot avaavasta taseesta 1.1.2004 sekä kaikista vuoden 2004 vuosineljänneksistä. Citycon julkaisee alustavat vuoden 2004 IFRS-vertailutiedot tämän tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä erillisenä tiedotteena. Lopulliset täsmäytyslaskelmat Citycon esittää vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan. Henkilöstö Citycon vahvisti vuoden lopulla kiinteistösijoitustoimintansa henkilöresursseja ja nimitti kiinteistösijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi diplomi- insinööri, AKA Harri Holmströmin. Citycon-konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 45 henkilöä (34), joista 34 (27) oli emoyhtiön palveluksessa. Citycon-konserni maksoi palkkoja ja palkkioita 2,3 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa), josta konsernin toimitusjohtajien palkkojen ja palkkioiden osuus oli 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) ja hallituksen 0,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Emoyhtiö maksoi palkkoja ja palkkioita 1,9 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa), josta toimitusjohtajan palkka ja palkkiot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) ja hallituksen 0,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Hallitus ja tilintarkastajat Cityconin yhtiökokous 15.3.2004 päätti valita hallituksen jäseniksi edellisen hallituksen jäsenistä Stig-Erik Bergströmin ja Carl G. Nordmanin sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Amir Galin, Timo Kankurin, Raimo Korpisen, Tuomo Lähdesmäen ja Claes Ottossonin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Stig-Erik Bergström ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäki. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen 2004 alkavalle toimikaudelle KHT Ari Ahti ja KHT Jaakko Nyman sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Cityconin ylimääräinen yhtiökokous 10.8.2004 päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kasvattaa hallituksen jäsenmäärää yhtiöjärjestyksen rajoissa seitsemästä kahdeksaan. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Dori Segal. Osakkeet ja osakkeenomistajat Suunnattu osakeanti Citycon toteutti tilikaudella suunnatun osakeannin kansainvälisille ja kotimaisille institutionaalisille sijoittajille. Suunnatun osakeannin tarkoituksena oli Cityconin omistusrakenteen laajentaminen yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi ja osakkeen vaihdon lisäämiseksi. Hallituksen päätös osakeannin järjestämisestä perustui varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2004 myöntämään valtuutukseen osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Merkittäväksi tarjottiin 10 000 000 uutta osaketta hintaan 2,03 euroa/osake. Osakkeista myytiin 91 prosenttia ulkomaisille sijoittajille ja 9 prosenttia kotimaisille sijoittajille. Uudet osakkeet vastasivat noin 9,4 prosenttia Cityconin osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja noin 8,6 prosenttia osakeannin jälkeen. Osakeanti toteutettiin tarjousmenettelyssä (nk. book building) 13.9.2004 -14.9.2004. Osakeanti ylimerkittiin 2,4-kertaisesti. Osakepääoman korotus 13 500 000 euroa merkittiin kaupparekisteriin 24.9.2004. Uusien osakkeiden noteeraus alkoi Helsingin Pörssin päälistalla 27.9.2004. Suunnatun osakeannin yksityiskohdat käyvät ilmi Cityconin syyskuussa julkaisemista pörssitiedotteista. Osakepääoma, osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo Citycon Oyj:n osakepääoma kehittyi tilikaudella seuraavasti: Päivämäärä Tapahtuma Osakkeiden Osakkeiden Osakepääoman Osakepääoma lukumäärän lukumäärä muutos euroa muutos kpl kpl euroa 1.1.04 Osakepääoma 105 777 858 142 800 108,30 24.9.04 Osakepääoman korotus, anti 10 000 000 115 777 858 13 500 000 156 300 108,30 27.10.04 Osakepääoman korotus, optioilla 35 000 115 812 858 47 250 156 347 358,30 16.12.04 Osakepääoman korotus optioilla 228 500 116 041 358 308 475 156 655 833,30 31.12.04 Osakepääoma 116 041 358 156 655 833,30 3.2.05 Osakepääoman korotus optioilla 92 000 116 133 358 124 200 156 780 033,30 Citycon Oyj:n osakepääoma 31.12.2004 oli 156 655 833,30 euroa ja osakkeiden lukumäärä 116 041 358. Osakkeen nimellisarvo on 1,35 euroa. Vaihto ja kurssi Cityconin osakkeiden vaihto kasvoi 10,1 prosenttia ja osakkeen arvo yli 1,6 kertaistui vuonna 2004. Citycon Oyj:n osaketta vaihdettiin Helsingin Pörssissä 115,1 miljoonaa osaketta (104,5 milj. osaketta), mikä vastasi 223,0 miljoonan euron vaihtoa (153,8 milj. euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 2,65 euroa ja alin 1,52 euroa. Jakson painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,94 euroa ja päätöskurssi 2,44 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa oli 273,9 miljoonaa euroa (154,9 milj. euroa) omien osakkeiden osuuden vähentämisen jälkeen. Omistus Cityconin omistusrakenne muuttui tilikauden aikana entistä kansainvälisemmäksi. Tilikauden aikana tehtiin 6 omistusta koskevaa liputusilmoitusta. Omistuksen Osakkeet Osuus Osuus muuttumis- kpl osakepääomasta osakepääomasta ajankohta % % 16.2.04 Evli Pankki Oyj 4 294 944 4,06 4,06 Evli-Rahastoyhtiö Oy:n 2 442 000 2,31 2,31 hallinnoimien sijoitus- rahastojen yht. lask. omistusosuus Evli konserni yhteensä 6 736 944 6,37 6,37 17.2.04 Deutsche Bank AG 5 230 051 4,94 4,94 tytäryhtiöineen 18.2.04 Evli Pankki Oyj 3 108 944 2,94 2,94 Evli Rahastoyhtiö Oy:n 2 142 000 2,02 2,02 hallinnoimien sijoitus- rahastojen yht.lask. omistusosuus Evli konserni yhteensä 5 250 944 4,96 4,96 1.3.04 Gazit-Globe(1982)Ltd 13 277 400 12,55 12,55 3.3.04 Gazit-Globe(1982)Ltd 26 902 400 25,43 25,43 5.4.04 Gazit-Globe(1982)Ltd 35 330 000 33,40 33,40 Cityconilla oli tilikauden lopussa 1 175 rekisteröityä osakkeenomistajaa (1 450). Rekisteröidyt osakkeenomistajat omistivat 116,0 miljoonaa osaketta eli niiden hallussa oli 99,9 prosenttia osake- ja äänimäärästä. Hallintarekisteröidyt, pääosin ulkomaalaiset, osakkeenomistajat omistivat 99,6 miljoonaa osaketta eli niiden hallussa oli 85,8 prosenttia osake- ja äänimäärästä. Cityconin omat osakkeet sekä hallituksen ja johdon omistamat osakkeet Yhtiö omisti tilikauden lopussa 3 874 000 omaa osaketta, joka vastaa 3,3 prosenttia yhtiön osake- ja äänimärästä. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2004 vastasi hankintahintaa, joka oli katsauspäivän markkina-arvoa alhaisempi. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden vaikutus on vähennetty tunnuslukuja laskettaessa. Päättäessään suunnatun annin toteuttamisesta 15.9.2004 Cityconin hallitus päätti myös ehdottaa keväällä 2005 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallussa olevien 3 874 000 oman osakkeen mitätöimistä sen sijaan, että osakkeet myytäisiin 11.8.2004 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Citycon Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2004 yhteensä 91 667 osaketta, mikä oli 0,07 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Cityconin toimitusjohtaja omisti 100 000 osaketta ja 1 650 000 optio-oikeutta sekä muut johtoryhmän jäsenet yhteensä 3 000 osaketta ja 971 670 optio-oikeutta 31.12.2004. Citycon kansainvälisten sijoittajien vertailuindekseissä Citycon kuuluu kansainvälisiin kiinteistösijoitusyhtiöiden indekseihin. EPRA/NAREIT Global Real Estate Index ja GPR 250 Property Securities Index toimivat kansainvälisten sijoittajien vertailuindekseinä ja mittaavat osakkeiden arvonnousua ja kokonaistuottoa. Valtuutukset ja optio-oikeudet Cityconin hallitus käytti tilikaudella yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2004 myöntämää valtuutusta osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja päätti 15.9.2004 toteuttaa suunnatun osakeannin. Antivaltuudesta käytettiin 10,0 miljoonaa osaketta. Varsinainen yhtiökokous 15.3.2004 valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita määrän, joka on enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa 15.3.2005 asti. Valtuutusta ei ole käytetty. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 15.3.2005 asti. Hallitus päätti 11.8.2004 käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2004 myöntämän omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen. Omien osakkeiden luovutusta ei kuitenkaan toteutettu, vaan hallitus päätti 15.9.2004 ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle kyseisten osakkeiden mitätöintiä. Citycon Oyj haki vuoden 1999 A/B/C optio -oikeuksien listaamista Helsingin Pörssin päälistalle tilikauden aikana. A/B optio -oikeudet listattiin 23.4.2004 alkaen ja C-optio-oikeudet 1.9.2004 alkaen Helsingin Pörssin päälistalla. Tilikauden loppuun mennessä A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 263 500 uutta Citycon Oyj:n osaketta nimellisarvoltaan 1,35 euroa. Lisäksi 28.12.2004 merkittiin 92 000 uutta osaketta, jota vastaava osakepääoman korotus rekisteröitiin 3.2.2005. Osakkeiden merkintähinta oli 1,54 euroa/osake. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Vuoden 2004 aikana merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2004. Muut osakeoikeudet astuvat voimaan osakepääoman korotuksen rekisteröintipäivästä. Varsinainen yhtiökokous 15.3.2004 päätti optio-oikeuksien antamisesta Citycon Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle ja Citycon Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle osana konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Cityconin hallitus päätti 26.5.2004 optio-oikeuksien jakamisesta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Citycon-konsernin henkilöstölle jaettiin yhteensä 1 135 000 optio-oikeutta 2004A. Loput optio-oikeudet 2 765 000 (2004A/B/C) annettiin Citycon Oyj:n tytäryhtiölle Veniamo-Invest Oy:lle, jaettavaksi myöhemmin Citycon- konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen tulevalle henkilöstölle. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa 92 000 uutta Citycon Oyj:n osaketta nimellisarvoltaan 1,35 euroa. Vastaava osakepääoman korotus rekisteröitiin 3.2.2005. Hallituksen osingonjakoehdotus Cityconin hallitus ehdottaa 5.4.2005 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,14 euroa/osake. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4. ja osingon maksupäivä 15.4. Tulevaisuuden näkymät Citycon arvioi Suomessa sijaitsevien liiketilojensa kysynnän, käyttöasteiden ja vuokratasojen pysyvän edelleen hyvinä pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Kiristyvässä kilpailuympäristössä yhtiö jhakee mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa Suomessa, Baltiassa ja Skandinaviassa. Kasvustrategian toteuttamisen arvioidaan alkavan vuoden 2005 aikana. Samalla yhtiö jatkaa ydinliiketoimintansa kasvustrategian toteuttamista Suomessa. Myönteisten markkinanäkymien ja vuoden 2004 aikana hankitun kauppakeskuksen sekä toteutettujen laajennushankkeiden johdosta Citycon arvioi vuoden 2005 liikevaihdon ja tuloksen olevan vähintään vuoden 2004 tasolla. Helsingissä 18.2.2005 Citycon Oyj Hallitus KONSERNITULOSLASKELMA, Me 1-12 2004 % 1-12 2003 % Liikevaihto 88,6 100,0 78.1 100,0 Muut tuotot 0,8 0,9 -0,5 -0,6 Kulut Materiaalit ja palvelut 22,8 25,8 18,7 23,9 Henkilöstökulut 3,0 3,4 2,6 3,4 Poistot ja arvonalentumiset 7,6 8,6 6,5 8,4 Vuokrat ja vastikkeet 3,5 4,0 4,1 5,2 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,1 -0,1 0,4 0,5 Muut liiketoiminnan kulut 2,1 2,4 1,9 2,5 Kulut yhteensä 39,1 44,1 34,3 43,9 Liikevoitto 50,3 56,8 43,3 55,5 Rahoitustuotot ja -kulut -26,1 -29,4 -24,2 -31,0 Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja 24,2 27,4 19,1 24,5 Välittömät verot -6,8 -7,7 -4,9 -6,2 Tilikauden voitto 17,4 19,7 14,3 18,3 KONSERNITASE, Me 31.12.2004 31.12.2003 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 4,7 4,5 Aineelliset hyödykkeet 740,5 729,1 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 55,7 55,5 Omat osakkeet 4,7 4,7 Muut sijoitukset 21,3 23,1 Sijoitukset yhteensä 81,7 83,3 Pysyvät vastaavat yhteensä 827,0 816,9 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 4,9 3,4 Rahat ja pankkisaamiset 8,6 15,1 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 13,5 18,5 Vastaavaa yhteensä 840,4 835,3 Vastattavaa Oma pääoma yhteensä Osakepääoma 156,8 142,8 Ylikurssirahasto 35,1 28,3 Omien osakkeiden rahasto 4,7 4,7 Muut rahastot 6,6 6,6 Edellisten tilikausien voitto 13,0 13,0 Tilikauden voitto 17,4 14,3 Pääomalaina 68,5 68,5 Oma pääoma yhteensä 302,0 278,0 Vähemmistöosuus 100,0 99,8 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 407,4 428,3 Lyhytaikainen vieras pääoma 31,1 29,2 Vieras pääoma yhteensä 438,4 457,5 Vastattavaa yhteensä 840,4 835,3 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 18,5 84,2 % liikevaihdosta 20,9 107,9 Suunnitelman mukaiset poistot ja Arvonalennukset 7,6 6,5 Henkilöstö keskimäärin 40 33 RAHAVIRTALASKELMA, Me 1-12 2004 1-12 2003 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaisia eriä 24,2 19,1 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 7,6 6,5 Rahoitustuotot ja kulut 26,1 24,2 Muut oikaisut 0,0 0,9 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 57,9 50,8 Käyttöpääoman muutos -0,2 0,0 Liiketoiminnan rahavirta ennen 57,7 50,7 rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -28,0 -24,1 Saadut osingot ja korot liiketoiminnasta 0,8 0,5 Muut välittömät verot -4,2 -4,7 Liiketoiminnan rahavirta (A) 26,3 22,4 INVETOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja Aineettomiin hyödykkeisiin -10,8 -4,9 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -8,8 -77,1 Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0,8 1,4 Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 -0,8 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 1,6 Muut erä 0,1 0,1 Investointien rahavirta (B) -18,7 -79,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti 20,8 0,0 Lyhytaikaiset lainojen nostot 18,2 2,1 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -18,1 0,0 Pitkäaikaisten lainojen nostot 414,9 67,9 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -435,7 -0,2 Maksetut osingot ja muu voitonjako -14,3 -9,2 Rahoituksen rahavirta (C) -14,1 60,6 Rahavirtojen muutos (A+B+C) -6,5 3,3 Lisäys (+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa 15,1 11,7 Rahavarat tilikauden lopussa 8,6 15,1 TUNNUSLUKUJA 1-12 2004 1-12 2003 Tulos/osake, euroa 0,17 0,14 Oma pääoma/osake, euroa 2,04 2,01 Oman pääoman tuotto, % 8,4 7,1 Oman pääoman tuotto, kun vähemmistöosuus otetaan huomioon, % 5,7 4,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,2 5,8 Omavaraisuusaste, % 47,6 44,9 Omavaraisuusaste, kun pääomalaina ei sisällytetty omaan pääomaan, % 39,4 36,7 OMAT OSAKKEET 31.12.2004 31.12.2003 Lukumäärä, milj. kpl 3,9 3,9 Yhteenlaskettu nimellisarvo, Me 5,2 5,2 Osuus osakepääomasta, % 3,3 3,3 Osuus äänimäärästä, % 3,3 3,3 Suoritettu vastike, Me 4,7 4,7 Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2004 vastasi hankintahintaa, joka oli tilinpäätöspäivän markkina-arvoa alhaisempi. Omien osakkeiden vaikutus on eliminoitu tunnuslukuja laskettaessa. KONSENRIN VASTUUSITOUMUKSET, Me 31.12.2004 31.12.2003 Kiinnitykset maa-alueisiin ja Rakennuksiin 2,4 338,4 Pantatut tytäryhtiöosakkeet 0,0 78,4 Muut pantatut osakkeet 0,0 76,7 Muut annetut vakuudet 0,0 3,2 Konsernin johdannaissopimukset Me 31.12.2004 31.12.2003 Korkojohdannaissopimukset Nimellis- Käyvät Nimellis Käyvät arvot arvot arvot arvot Koronvaihtosopimukset 2007 erääntyvät 78,2 -0,5 78,2 1,1 2008 erääntyvät 50,0 -2,2 50,0 -1,3 2009 erääntyvät 128,2 -7,9 91,0 -5,4 2010 erääntyvät 83,0 -7,9 83,0 -5,8 Yhteensä 339,4 -18,5 302,2 -11,4 Korko-optiosopimukset Ostetut korkokattosopimukset 2004 erääntyvät 0,0 0,0 53,8 0,0 Yhteensä 0,0 0,0 53,8 0,0 Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten arvoa, mikäli kaikki sopimukset olisi suljettu tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Johdannaissopimuksia on käytetty lainasalkun suojaamistarkoituksessa. Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvät tilikauden kertyneet korot 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa) on kirjattu korkokuluihin. Veroina käytetty tilikauden tulosta vastaavia veroja. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tilinpäätös noudattaa 31.12.2004 esiteltyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Taloudellinen raportointi Citycon julkaisee vuoden 2004 vuosikertomuksen verkkosivuillaan viikolla 10. Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 12. Citycon oyj:n yhtiökokous pidetään 5.4.2005. Citycon Oyj julkaisee vuoden 2005 osavuosikatsaukset seuraavasti: Tammi-maaliskuu 27.4.2005 klo 12.00 Tammi-kesäkuu 20.7.2005 klo 12.00 Tammi-syyskuu 19.10.2005 klo 12.00 Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteessa www.citycon.fi. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333 256 Petri.olkinuora@citycon.fi Talousjohtaja Pirkko Salminen Puhelin (09) 6803 6730 tai 050 3022 485 Pirkko.salminen@citycon.fi Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme