Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2005 KLO 13.00 Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 5.4.2005 kello 10.00 Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kuuluvat asiat sekä hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset: 1. Tilinpäätöksen esittäminen 2. Tuloslaskelmien ja taseiden vahvistaminen 3. Osingonjako Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2004 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan 15.4.2005. 4. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 5. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa n. 39 % yhtiön osake- ja äänimäärästä sekä nimitysvaliokunta ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 30 000 euroa ja hallituksen jäsenen 20 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että puheenjohtajalle maksetaan 500 euron sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 400 euron suuruinen kokouskohtainen palkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkio maksetaan suomalaisille hallituksen jäsenille sillä edellytyksellä, että kyseiset hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan yhtiön osakkeita vuosipalkkiosta verojen vähentämisen jälkeen saamallaan määrällä. Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajien esittämän laskun mukaan. 6. Hallituksen jäsenten lukumäärä Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa n. 39 % yhtiön osake- ja äänimäärästä sekä nimitysvaliokunta ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyinen kahdeksan. 7. Hallituksen jäsenten valinta Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa n. 39 % yhtiön osake- ja äänimäärästä sekä nimitysvaliokunta ehdottavat, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Stig- Erik Bergström, Amir Gal, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Carl G. Nordman, Claes Ottosson ja Dor Segal valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi ehdotetaan, että uudeksi jäseneksi valitaan Thom Wernink, joka on EPRAn (European Public Real Estate Association) puheenjohtaja. Edellä mainituilta henkilöiltä on saatu suostumus valintaan. 8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Tuija Korpelainen ja KHT Mikael Holmström ja että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön varatilintarkastajaksi tilikaudelle 2005. Tilintarkastajilta on saatu suostumus valintaan. 9. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 ja 12 pykälien muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 3 ja 12 pykäliä muutetaan seuraavasti: - Pykälää 3 muutetaan siten, että yhtiön enimmäispääoma on 500 000 000 euroa. - Pykälää 12 muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. 10. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa alennetaan 5 229 900 eurolla nykyisestä 156 780 033,30 eurosta 151 550 133,30 euroon mitätöimällä maksutta 3 874 000 kappaletta yhtiöllä olevia omia osakkeita. Osakepääomaa alennetaan siirtämällä mitätöitävien osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaava määrä ylikurssirahastoon. Alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön sidottuun omaan pääomaan. 11. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että yhtiön osakkeita merkittäessä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja optio-oikeuksia käytettäessä yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 31 356 004,50 eurolla. Uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron osakkeita voidaan tarjota enintään 23 226 670 kpl. Osakepääomaa uusmerkinnällä korotettaessa, vaihtovelkakirjalainaa otettaessa sekä optio-oikeuksia annettaessa voidaan poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten kiinteistö- tai osakekauppojen toteuttaminen tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun omaisuuden hankinnan rahoittaminen tai yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen tai yhtiön osakaspohjan laajentaminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 5.4.2006 saakka. 12. Hallituksen ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden myymiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3a luvun 3a §:n mukaisesti myydä kaikki yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön osakkeet niiden omistajien lukuun sekä valtuuttaa hallituksen suorittamaan kaikki lain edellyttämät toimenpiteet myynnin toteuttamiseksi. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään vuonna 1994. Yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden lukumäärä 2.3.2005 oli 7 537 kappaletta eli 0,006 % yhtiön osakkeista. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään tiistaista 29.3.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Pohjoisesplanadi 35 AB, Helsinki. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on osakkeenomistajalla, joka 1) on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon torstaina 24.3.2005 ja 2) on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 31.3.2005 klo 16.00. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ennen 11.2.1994 ja että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 31.3.2005 kello 16.00 mennessä. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Rekisteröityminen osakasluetteloon Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo- osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, mikä on tehtävä 24.3.2005 mennessä. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 31.3.2005 kello 16.00 mennessä - kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki, - puhelimitse numeroon (09) 680 3670 / Raija Rinne-Ingberg, - telefaksilla numeroon (09) 680 36788 tai - sähköpostilla osoitteeseen raija.rinne-ingberg@citycon.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Helsingissä maaliskuun 17. päivänä 2005 CITYCON OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333 256 Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme