Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CITYCON OYJ  Pörssitiedote  15.2.2019 klo 18.30

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.3.2019 kello 12.00 alkaen Finnkino Iso Omenan Scape Premium -salissa, osoitteessa Piispansilta 11, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 8 899 926,28 euroa ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 106 799 115,36 euroa. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi osinkona enintään 0,01 euroa osakkeelta ja pääoman palautuksena enintään 0,12 euroa osakkeelta, ja alla kohdassa 16 tarkoitetun osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän yhtiön osakkeiden lunastamisen ja mitätöinnin toteuduttua, jos yhtiökokous hyväksyy osakkeiden yhdistämisen mainitussa kohdassa esitetyssä suhteessa, osinkona enintään noin 0,05 euroa osakkeelta ja pääomanpalautuksena enintään noin 0,60 euroa osakkeelta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä  Alustava täsmäytyspäivä 
29.3.2019 22.3.2019
28.6.2019  21.6.2019 
30.9.2019  23.9.2019 
30.12.2019  19.12.2019 

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli yhtiökokous ei hyväksy alla kohdassa 16 tarkoitettua osakkeiden yhdistämistä tai mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa kuin mainitussa kohdassa esitetyssä suhteessa, tällä ei ole vaikutusta yllä ehdotettuihin valtuutuksen kattamiin osingon ja pääoman palautuksen yhteenlaskettuihin enimmäismääriin. Mikäli yhtiökokous ei hyväksy hallituksen ehdottamaa osakkeiden yhdistämistä, ensimmäisen osingonmaksun ja/tai pääoman palautuksen alustava täsmäytyspäivä on kuitenkin yllä olevasta taulukosta poiketen 15.3.2019. Muilta osin valtuutus pysyy muuttumattomana.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi lisäksi 5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.

Hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.

Hallituksen jäsenille ehdotetaan korvattavaksi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Arnold de Haan, David Lukes, Andrea Orlandi, Per-Anders Ovin, Ofer Stark ja Ariella Zochovitzky valitaan uudelleen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Alexandre Koifman. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitetty yhtiön internet-sivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2019. Tiedot uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta henkilöstä on esitetty lisäksi tämän kokouskutsun lopussa.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Mikko Rytilahti.

16. Hallituksen ehdotus OYL 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset viisi yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa, että osakkeiden yhdistäminen toteutetaan lunastamalla osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 4/5, eli jokaista viittä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan neljä osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

Pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osat maksetaan kyseisille osakkeenomistajille rahana jäljempänä kuvatulla tavalla. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki yhtiön osakkeet. Tällöin osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle vastaavalla tavalla kuin pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osien myynnistä saadut varat. Muilta osin lunastus suoritetaan vastikkeetta.

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä lukuun ottamatta edellä mainittuja pyöristyksen seurauksena lunastettavia osakkeiden murto-osia. Ottaen huomioon jäljempänä kuvattu osakkeiden yhdistämistä edeltävä yhtiön osakkeiden mitätöinti, vastikkeetta lunastettavien ja välittömästi mitätöitävien osakkeiden kokonaismäärä on yhtiökokouskutsun mukaisen tilanteen perusteella yhteensä enintään 711 994 100 osaketta lukuun ottamatta pyöristyksen vuoksi lunastettavia osakkeita.

Pyöristämisen seurauksena lunastettavien osakkeiden murto-osat kootaan yhteen ja myydään viivytyksettä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämässä arvopaperipörssissä kyseisten osakkeenomistajien lukuun. Myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain (633/1982, muutoksineen) 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.

Osakkeiden yhdistämispäivä, jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyöristämisen perusteella lunastettujen osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin, on 15.3.2019. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen yhdistämispäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä viimeistään arviolta 18.3.2019. Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 18.3.2019. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 25.3.2019. Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän jälkeen.

Ennen osakkeiden yhdistämistä yhtiö mitätöi tarvittaessa osakkeitaan sellaisen määrän, että yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä on ennen yhdistämistä viidellä jaollinen. Tämän yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisen yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella yhtiö on päättänyt osakkeenomistajansa pyynnöstä kolmen osakkeensa mitätöimisestä. Mainittu mitätöinti ja siihen liittyvä yhtiön kokonaisosakemäärän väheneminen tullaan ilmoittamaan rekisteröitäväksi viipymättä.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy osakkeiden yhdistämisen, hallitus muuttaa yhtiön osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen edellä tässä kohdassa mainitussa suhteessa.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 17 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista
sen jälkeen, kun osakkeiden lunastus ja mitätöinti yllä kohdassa 16 kuvatulla tavalla on toteutunut. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy osakkeiden yhdistämistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärää lisääntyy siten, että valtuutus koskee yhteensä enintään 85 miljoonaa osaketta.

Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa kuin hallituksen ehdottamassa suhteessa, valtuutusta muutetaan siten, että se vastaa osakemäärää, joka vastaa suunnilleen enintään 9,55 prosenttia osakkeiden yhdistämisen jälkeisestä rekisteröityjen osakkeiden kokonaislukumäärästä.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 5,62 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista sen jälkeen, kun osakkeiden lunastus ja mitätöinti yllä kohdassa 16 kuvatulla tavalla on toteutunut. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy osakkeiden yhdistämistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärää lisääntyy siten, että valtuutus koskee yhteensä enintään 50 miljoonaa osaketta.

Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa kuin hallituksen ehdottamassa suhteessa, valtuutusta muutetaan siten, että se vastaa osakemäärää, joka vastaa suunnilleen enintään 5,62 prosenttia osakkeiden yhdistämisen jälkeisestä rekisteröityjen osakkeiden kokonaislukumäärästä.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Citycon Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2019 viimeistään 20.2.2019. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 27.3.2019 alkaen

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 1.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 8.3.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2019,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00, tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2019.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2019.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan oikeuksista on saatavilla yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 15. helmikuuta 2019 Citycon Oyj:llä on 889 992 628 osaketta ja ääntä.

CITYCON OYJ
Hallitus


Tietoa uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta henkilöstä

Alexandre Koifman
Syntynyt 1953
Ranskan ja Sveitsin kansalainen
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Efficient Frontiers Investing SA.

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 040 838 0709

mikko.pohjala@citycon.com 

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi 

Downloads

PDF icon Download Citycon Yhtiökokouskutsu 2019 (162.35 KB)

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme