OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄ

Citycon Oyj Pörssitiedote 15.9.2004 klo 14.45 OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 15.9.2004 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 15.3.2004 myöntämän valtuutuksen nojalla korottaa Yhtiön osakepääomaa 13.500.000 eurolla eli yhteensä 10.000.000 osakkeella toteuttamalla suunnatun osakeannin enintään sadalle valikoidulle suomalaiselle ja kansainväliselle institutionaaliselle sijoittajalle. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on Yhtiön omistusrakenteen laajentaminen Yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi ja osakkeen vaihdon lisäämiseksi. Hallituksen päätös osakepääoman korottamiseksi 10.000.000 uudella osakkeella perustuu nk. tarjousmenettelyn kautta 13.9.2004 ja 14.9.2004 välisenä aikana vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin. Osakeannin pääjärjestäjä tulee tiedottamaan merkintäsitoumuksensa jättäneille institutionaalisille sijoittajille heille suunnattujen uusien osakkeiden määrän. Osakkeiden merkintäaika alkaa 15.9.2004 klo 14.00 ja päättyy 21.9.2004 klo 16.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön hallitus päätti osakkeen merkintähinnaksi 2,03 euroa osakkeelta ottaen huomioon tehdyt tarjoukset ja osakkeen markkinahinnan kahden viikon ajanjaksona ennen osakeannista tiedottamista. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakeannissa sijoittajille tarjotut uudet osakkeet vastaavat noin 9,45 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja noin 8,64 prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Osakeantia varten on vastaanotettu merkintäsitoumuksia määrä, joka vastaa noin 2,4-kertaista ylimerkintää. Merkintäsitoumuksia antoi 26 instituutiota. Uusista osakkeista allokoidaan 91 prosenttia ulkomaisille sijoittajille ja 9 prosenttia suomalaisille sijoittajille. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden merkintähinta on maksettu. Pääjärjestäjä lähettää merkinnän tehneille sijoittajille vahvistuksen osakemerkintöjen hyväksymisestä arviolta 23.9.2004. Uusien osakkeiden noteerauksen arvioidaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla 27.9.2004. Rahoitustarkastus on myöntänyt Yhtiölle 13.9.2004 poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta tämän suunnatun osakeannin yhteydessä. Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön 11.8.2004 julkistetun osavuosikatsauksen jälkeen ei ole tapahtunut mitään, jolla voisi olla merkittävää vaikutusta Yhtiön asemaan. Hallitus päätti kokouksessaan 11.8.2004 luovuttaa kaikki hallussaan olevat omat osakkeet, 3.874.000 kappaletta, julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Kokouksessaan 10.9.2004 hallitus päätti aloittaa valmistelut suunnatun annin toteuttamiseksi ja samalla hallitus päätti ehdottaa vuoden 2005 varsinaiselle yhtiökokoukselle kyseisten omien osakkeiden mitätöimistä. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co N.V., hollantilainen investointipankki, kotipaikkana Amsterdam. Helsinki 15.9.2004 CITYCON OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 Liite CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2004 ANTIEHDOT Citycon Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 15.9.2004 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2004 antaman valtuutuksen nojalla, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan 13.500.000,00 eurolla seuraavin ehdoin: 1. Osakkeiden merkintä Osakepääomaa korotetaan 13.500.000,00 eurolla antamalla merkittäväksi kymmenen miljoonaa (10.000.000) nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta ("Osakkeet", kukin erikseen "Osake"). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Kempen & Co N.V:n ja/tai sen nimeämien merkintäsitoumuksia antaneiden institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. 2. Merkintähinta Osakkeiden merkintähinta on 2,03 euroa Osakkeelta. 3. Merkintäaika ja -paikka Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n mukaisesti Osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille. 4. Maksuehdot Osakkeiden merkintähinnan maksu on suoritettava viimeistään 21.9.2004 klo 16.00 mennessä. Yhtiön hallitus voi päättää Osakkeiden maksuajan pidentämisestä. 5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä. 6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin tarkoituksena on Yhtiön omistajapohjan laajentaminen Yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi ja osakkeiden vaihdon lisäämiseksi. Yhtiön hallitus on päättänyt, että tulevan kasvun mahdollistaminen ja omistajarakenteen laajentaminen ovat riittävän painavat syyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. 7. Alimerkintätilanteet Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä Osakkeita, joita ei ole merkitty. Tällaisia osakkeita ei voi kuitenkaan tarjota osapuolelle, joka ei kuulu alkuperäiseen valikoitujen sijoittajien joukkoon eikä osakeyhtiölain 1 luvun 3 ja 4 pykälien määrittelemälle Yhtiön lähipiiriin kuuluvalle. 8. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä kokouksessaan 22.9.2004. Hallitus on oikeutettu hyväksymään kokonaan tai osittain tehdyt osakemerkinnät tai hylätä ne. Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme