Ylimääräinen yhtiökokous 2020

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.6.2020 klo 12.00alkaen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, osoitteessa Eteläesplanadi 20, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

Citycon suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrkii varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edut järjestämällä ylimääräisen yhtiökokouksen tässä kutsussa esitetyin tavoin.

Yhtiö ryhtyy lukuisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouksessa paikalla. Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa. Koronaviruspandemian vuoksi ylimääräinen yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä voidaan noudattaa. Tämän vuoksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttamaan keskitetyn valtakirjapalvelun edustajan edustamaan itseään yhtiökokouksessa maksutta. Ennakkoon äänestäneiden ja valtakirjan antaneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 8.6.2020 kello 16.00 saakka. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan näihin kysymyksiin ennen yhtiökokousta. ehdotuksia.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään niin tiiviinä ja lyhyenä kuin on mahdollista. Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenten osallistuminen yhtiökokoukseen on rajattu minimiin. Uudet hallituksen jäsenehdokkaat eivät ole paikalla kokouksessa. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. Citycon noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista lisäohjeista tiedotetaan tarvittaessa erikseen. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan Cityconin internetsivuja mahdollisen lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.

ILMOITTAUDU YHTIÖKOKOUKSEEN JA ÄÄNESTÄ ENNAKKOON
 

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 1.6.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 8.6.2020 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2020,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00, tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti ilmoittautumaan internetsivujen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.


Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 21.5.2020 klo 9.00 – 8.6.2020 klo 16.00 saakka.

Äänestä ennakkoon

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavia tilinhoitajayhteisöjä tai muita asiamiehiä pyydetään toimittamaan edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet ja selvitys edustamisoikeudestaan sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com 8.6.2020 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan äänestämiseksi ennakkoon.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Kuten kutsun alussa on todettu, COVID-19-pandemian takia yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat äänestävät ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttavat maksutta asianajaja Anniina Järvisen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, taikka hänen määräämänsä asianajajan, edustamaan itseään yhtiökokouksessa osakkeenomistajien antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla osoitteessa https://www.hannessnellman.com/people/all/anniina-jaervinen/. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös asiamiehen valtuuttamiseksi sekä jäljempänä käsiteltävän ennakkoäänestyksen toimittamiseksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamallit sekä lisäohjeet valtuutuksen tekemiseen löytyvät tämän sivun materiaalit-osiosta. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com tai postitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo, niin, että valtakirjat ovat Cityconin hallussa ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja mahdollisesti äänestää ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun määräaikaan.

Materiaalit
Kokouskutsu
Zvi Gordon - CV
Judah Angster - CV
Valtakirja (keskitettyasiamies)
Valtakirja (yksityinen henkilö)

 

 

 

Rekisteriseloste