Hållbarheten är en del av det dagliga arbetet

  

Ett av Citycons strategiska mål är att räknas bland pionjärerna inom hållbar köpcentrumförvaltning. Hållbarhet bidrar på ett integrerat sätt till verksamhetens mervärde, det ekonomiska resultatet och alla intressenter. Citycons strategi är att skapa mervärde för intressenterna genom att utveckla och erbjuda rätt lokaler och detaljhandelsexpertis, som stöds av en stark kapitalbas. För att uppnå detta måste vi utveckla och förvalta köpcentrum som kan anpassas efter megatrenderna. Vår hållbarhetsstrategi och våra strategiska hållbarhetsinsatser för de närmaste åren utgör riktlinjer för alla Citycon-medarbetare som jobbar med dessa frågor. 

Det viktigaste hållbarhetsfrågorna integreras i vår övergripande strategi och i våra verksamheter. Vi försöker i allt större utsträckning ha ett hållbarhetsperspektiv och göra insatser som främjar hållbarheten så att det blir en naturlig del av företagskulturen. Hållbarhetens olika aspekter - miljömässigt, socialt och ekonomiskt sett - har införts i vår verksamhet. Affärsverksamheten stöds av centrala funktioner såsom hållbarhetsanalytiker, bolagsjurist och HR-funktion som samtliga har ett hållbarhetsperspektiv i sina aktiviteter.

Citycons verksamhet påverkar många intressenter, bland annat hyresgästerna, personalen, partners och myndigheter. Regelbunden interaktion och rapportering ökar överskådligheten och gör målen lättare att uppnå.

Mer information om våra administrativa åtgärder finns i vår Sustainability Accounts på sidan 11 (endast på engelska).

 

Läs mer om Citycon och hållbarhet