Skapa värde genom hållbarhet

Citycons uppdaterade hållbarhetsstrategi lanserades i början av 2018 med målet att definiera tydliga och motiverade prioriteringar som skapar värde för oss och våra intressenter. Vår strategi är baserad på vår affär i kombination med det som är viktigast för våra intressenter, miljön och samhället. I strategin definierar vi våra långsiktiga mål fram till 2030 samt aktiviteterna som ska leda till dessa mål. Aktivitetsplanen uppdateras vart tredje år. Genom att formulera övergripande mål för 2030, och regelbundet utvärdera och uppdatera aktivitetsplanen, har vi möjlighet att göra anpassningar för att nå största möjliga effekt, både miljömässigt och socialt. Den senaste uppdateringen av de strategiska hållbarhetsaktiviteterna gjordes i maj 2020 och gäller fram till 2023.

Vår strategi bygger på fyra långsiktiga hållbarhetslöften: 

KOLDIOXIDNEUTRALITET​ 
Använda mindre energi och öka den egna energiproduktionen

Långsiktigt mål: Citycon ska vara koldioxidneutralt 2030

Strategiska aktiviteter för de närmaste åren:

 • Alla våra fastigheter ska producera förnybar energi eller återvinna energi för eget bruk.
 • Vid slutet av 2025 ska Citycon ha minskat sin energiförbrukning per kvadratmeter med 10 % jämfört med 2019 och 20 % jämfört med 2014. 
 • Från och med 2018 ska alla fastigheteranläggningar använda 100 % grön elektricitet. Från och med 2021 ska all elektricitet som köps in av Citycon vara grön. 
 • Från och med 2018 avsätts en andel på 2 % av nettohyresintäkterna för värdeskapande energiinvesteringar.


​LÄTTILLGÄNGLIG 
Uppmuntra miljövänligt resande

Långsiktigt mål: Alla våra anläggningar ska vara anslutna till kollektivtrafik för att främja miljövänliga sätt att ta sig till våra centrum. Målet är att 2030 ska de flesta av våra besökare komma till oss genom att använda kollektivtrafik, cykla eller gå till fots.

Strategiska aktiviteter för de närmaste åren:

 • Innan slutet av 2023 ska alla centrum erbjuda möjlighet att ladda elbilar och elcyklar.
 • Alla centrum ska uppmuntra cykling. Olika metoder ska testas och goda exempel ska spridas till alla centrum.
 • Vi ska arbeta proaktivt för att finna lösningar för kollektivtransporter i samarbete med lokala partners.
 • Citycon ska främja tillgängligheten för rörelsehindrade besökare i alla centrum.

  BEKVÄMT OCH TRYGGT

Kunderna, hyresgästerna och personalen känner sig som hemma.

Huvudmål på sikt: Kontinuerligt förbättra upplevelsen av trygghet, säkerhet, gästfrihet och service. 

Strategiska aktiviteter för de närmaste åren:

 • Citycon kommer att spela en proaktiv roll för att etablera en branschstandard för certifiering av säkerhet och trygghet. Innan slutet av 2022 kommer alla anläggningar att ha certifierats med “SAFE RetailDestination”.
 • Olika projekt för att uppmuntra samarbete med ungdomar och deras engagemang ska etableras i alla länder. Vid slutet av 2020 ska alla centrum ha genomfört ungdomsaktiviteter, och ett projekt med säkerhetsvakter med fokus på ungdomar ska genomföras i alla länder innan slutet av 2022.
 • Varje Citycon-medarbetare får möjlighet att använda en arbetsdag varje år för frivilligt arbete i samband med aktiviteter i Citycons centrum.


DE BÄSTA HANDLINGSALTERNATIVEN
Bästa praxis blir standard

Långsiktigt mål: Citycon jobbar aktivt med att sprida de bästa exemplen genom att följa en genomtänkt plan och följa upp framgångar. 

Strategiska aktiviteter för de närmaste åren:

 • Personliga mål för hållbarhetsarbete kommer att införas för medarbetare som jobbar med fastighetsförvaltning.
 • Aktiviteterna genomförs med tydliga processer. De bästa exemplen kommer att anges i vår tekniska standard och tillämpas i alla projekt.
 • 100 % av fastigheterna ska vara BREEAM In-Use-certifierade vid slutet av 2022, med betyget ”bra” som lägsta nivå.
 • Alla nya utvecklingsprojekt ska miljömärkas med ”utmärkt” som lägsta BREEAM-nivå. 
 • Citycon kommer att dela ut ett årligt pris för de aktiviteter som bäst stöttar företagets hållbarhetsstrategi (till hyresgäster, lokala initiativ etc.)

 

 

 

Läs mer om Citycon och hållbarhet