Formål med ledelsestilnærming

Unngå og redusere innvirkning på klimaendringer. Øke bruk og produksjon av fornybar energi, og redusere negative miljøpåvirkninger fra driften.

Retningslinjer og forpliktelser

Underlagt EED, lov om energieffektivitetsrevisjon.

Medlem av den finske eiendoms- og bygningssektorens Energy Efficiency Agreement 2017–2025.

Strategiske mål (energieffektivitet, karbonfotavtrykk, fornybar energi, byggsertifiseringer) styrer arbeidet.

Nye bygg

Alle nye utviklingsprosjekter vil få et grønt byggsertifikat. I tillegg til eksterne prinsipper innen miljøklassifisering har Citycon interne retningslinjer.

Eksisterende bygninger

Interne retningslinjer samt eksterne målestokker brukt.

Alle eiendeler skal være BREEAM In-Use-sertifisert innen utgangen av 2022 med minimumsnivå av god eller høyere.

Mål og handlinger

Hovedresultater for 2020 er presentert i Bærekraftsregnskap på side 7. Citycons langsiktige hovedmål er presentert på side 8 i Bærekraftsregnskap og Citycons fullstendige bærekraftstrategi er tilgjengelig online på www.citycon.com/no/baerekraft/baerekraftsstrategi.

Ansvar og ressurser

Forretningsdrift støttes av koordinator på gruppenivå. Ledere for bærekraft, juridisk og HR rapporterer alle til administrerende direktør eller COO.

Håndteringen av miljøsaker koordineres på konsernnivå med mål om å dele beste praksis i hele selskapet.

Evaluering av ledelsestilnærminger

Vi følger opp oppnådde resultater og utvikler vår ledelsespraksis i forbindelse med andre strategisk politikker, risikostyringsprogrammet og endringer i interne og eksterne driftsmiljøer. Corporate Management Committee (CMC) foretar en grundig gjennomgang av bærekraftsstrategien og strategiske handlinger hvert tredje år. Bærekraftsteamet gir årlige fremdriftsrapporter til CMC om de strategiske bærekraftstiltakene.