Personvernerklæring

Citycon Oyj og dets datterselskaper og andre tilknyttede selskaper (heretter kalt «Citycon») respekterer personvernet til sine investorer, kunder, leverandører og andre interessenter. Denne personvernerklæringen (heretter kalt «personvernerklæring») beskriver hvordan Citycon samler inn og behandler personopplysningene til sine aksjonærer, andre investorer og analytikere, samt hvordan Citycon sørger for å ivareta personvernet og informasjonssikkerheten for det som samles inn og behandles.

I denne personvernerklæringen betyr «personopplysninger» all informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson, som enten oppgis av deg og/eller innhentes gjennom alternative kanaler.

Behandlingsansvarlig

Med hensyn til personopplysningene til den registrerte, anses behandlingsansvarlig å være Citycon-konsernselskapet som har et kontraktsforhold eller annet samarbeidsforhold med den registrerte eller med organisasjonen den registrerte representerer. Behandlingsansvarlig kan dermed være enten Citycon Oyj (bedrifts-ID 0699505-3), et av dets datterselskaper eller andre tilknyttede selskaper. I denne personvernerklæringen viser «vi» eller «Citycon» til et hvilket som helst Citycon-konsernselskap som opptrer som behandlingsansvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Kunder og leietakere

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler kunde- og leietakerinformasjon for å skape, administrere, utvikle og vedlikeholde kunde- og leietakerforholdet, sikkerhetsrelaterte saker og kommunikasjon om disse, å tilby tjenester, kunde- og leietakerkommunikasjon, for sending av nyhetsbrev, organisering av arrangementer, vurdering av kundeopplevelser, utarbeiding av statistikk, identifisering av kundens og leietakerens brukere, brukeradministrasjon, problemløsing av elektroniske tjenester, betalinger og kontroll av disse, utvikling av forretnings- og kundetjenester, håndtering av klager og krav, forsvar mot krav og for regnskapsføring og juridiske forpliktelser. I tillegg brukes personopplysninger for direkte markedsføring av behandlingsansvarlig og tilknyttede konsernselskaper (inkludert elektroniske nyhetsbrev), målretting og profilering av nettannonser, samt for utforming og utvikling av den behandlingsansvarliges produkter og tjenester.

Vi behandler opplysningene til kunder og leietakere for å oppfylle våre berettigede interesser, som følger av kontrakts- og samarbeidsforholdet vi har med selskapet personen representerer. I noen tilfeller kan vi også behandle personopplysningene for representantene til potensielle kunder som vi ennå ikke har inngått kontrakt med eller har etablert et kundeforhold med, eller som vi tidligere har hatt en avtale eller et kundeforhold med. Behandlingen av nevnte data er basert på vår berettigede interesse i å utforske og forstå potensielle kunder, til å kommunisere med dem og utvikle vår kunde- og markedsinformasjon. Basert på vår berettigede interesse, samt på samtykket i de situasjonene hvor dette kreves, kan vi bruke personopplysninger til markedsføring, direkte markedsføring, henvendelser, markedsundersøkelser og andre adresserte sendinger.

Kategorier av personopplysninger vi samler inn

Kunder og leietakere av forretningslokaler:

 • Kontaktinformasjon, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel.
 • Informasjon om selskapet den registrerte representerer samt dets beliggenhet.
 • Informasjon om selskapene som den registrerte tidligere har representert og hans/hennes tidligere titler, hvis den registrerte har byttet selskap/stilling etter at hans/hennes data er samlet inn for første gang i våre systemer.
 • Informasjon om markedsføringsforbud og -samtykker.
 • Informasjon oppgitt av den registrerte i registreringsskjemaer for Citycons arrangementer eller kampanjer.
 • Brukernavn og passord for elektroniske tjenester.

 

Leietakere av boliger:

 • Kontaktinformasjon, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
 • Annen informasjon, slik som fødselsnummer, kredittinformasjon.

 

 

Hvor vi samler inn personopplysningene fra

De vanlige kildene til informasjon, er informasjon som oppgis under forberedelse og inngåelse av avtalen samt under kunde- og leietakerforholdet.

Vi samler informasjonen i vårt register direkte fra kunder og leietakere, eller fra deres representanter, leieavtaler og Citycon Portal. Informasjon kan for eksempel samles inn når du deltar i kampanjer og arrangementer vi organiserer.

Vi oppdaterer dine opplysninger basert på merknader og utvikling under forholdet. En merknad kan også gis av en tredjepart, hvorpå vi tilstreber å sikre informasjonens gyldighet.

Vi kan kontrollere gyldigheten av personopplysningene til våre leietakere fra sivile registre, i forbindelse med inngåelse av en leieavtale. Vi kan også kontrollere beboerinformasjonen til våre leiligheter i de samme registrene. Vi kan også samle inn og oppdatere dine personopplysninger basert på informasjon som mottas av våre partnere, samt fra myndigheter og selskaper som tilbyr personlige datatjenester.

Vi kan samle inn og oppdatere kreditt- og betalingsinformasjon samt sanksjonslister fra Bisnode Norge AS eller tilsvarende selskaper som tilbyr selskaps- og kredittverdighetsinformasjon.

Informasjon som samles inn for brukeradministrasjon av våre datasystemer, for eksempel Citycon Portal, mottar vi fra deg eller en representant for ditt selskap, og fra de ansatte oppretter og administrerer påloggingsinformasjonen.

Logginformasjon lagres automatisk i forbindelse med bruk av datasystemet.

 

Utlevering av personopplysninger og kategorier av mottakere av opplysningene

Vi kan utlevere kundedata innenfor Citycon-konsernselskaper, og der vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det til myndighetene.

Vi kan også overføre data til tjenesteleverandørene som behandler dataene på våre vegne og i samsvar med instruksene våre (for eksempel for å administrere og utvikle kundeforholdet eller tjenester, leasing, avhendelse av leiligheter eller forretningslokaler, administrasjonstjenester for fast eiendom, konstruksjoner og reparasjoner og deres tilsyn, sikkerhetsmessige forhold og kommunikasjon om disse, utfylling av kundeinformasjon, inkasso og utvikling og vedlikehold av datasystemer og datasikkerhet).

Når Citycon selger en eiendel, kan informasjonen som er knyttet til eksisterende leieavtaler overføres til kjøperen av eiendelen.

 

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

Personopplysninger kan overføres utenfor EU/EØS i samsvar med gjeldende personvernlover og -forskrifter, og i henhold til begrensningene fastsatt i nevnte lover og forskrifter.

Når personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS som ikke garanterer et tilstrekkelig nivå med databeskyttelse, tar vi i bruk passende sikkerhetstiltak, for eksempel EU-kommisjonens generelle kontraktsbestemmelser og når nødvendig, benytter ytterligere sikkerhetstiltak, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og forskrifter.

 

Oppbevaringstid

Vi oppbevarer kundedata så lenge kundeforholdet varer. Når kundeforholdet avsluttes, oppbevarer vi dataene så lenge personopplysningene er nødvendige for Citycons reelle behov, samt for de juridiske og lovmessige kravene Citycon er underlagt, eller ved mangel på gjeldende lovmessige krav, i maksimum 24 måneder.

Vi oppbevarer kundedataene til potensielle kunder og leietakere så lenge personopplysningene er nødvendige for Citycons reelle behov, samt for de juridiske og lovmessige kravene Citycon er underlagt, eller ved mangel på gjeldende lovmessige krav, i maksimum 24 måneder.

Aksjonærer, andre investorer og analytikere

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysningene til aksjonærer og deres representanter for å opprettholde et aksjonærregister, for å organisere og administrere aksjonærmøter, for å fastslå aksjonærenes identitet og rett til å delta på møter, til å kommunisere med dem og utbetale utbytte og til å gjennomføre andre aksjetransaksjoner.

Vi behandler personopplysningene til andre investorer og analytikere for å oppfylle våre berettigede interesser og til å kommunisere med dem.

Vi må behandle personopplysningene til aksjonærer og deres representanter, andre investorer og analytikere for å kunne tilby informasjon til publikum som et selskap notert på Nasdaq Helsinki Ltd.

Vi behandler aksjonærers, andre investorers and analytikeres personopplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Vi kan også behandle dataene for å oppfylle våre berettigede interesser for å utlevere informasjon til publikum, til å kommunisere med, samt til å opprettholde gode forhold til våre aksjonærer, investorer og analytikere. I tillegg kan vi behandle data når vi sender invitasjoner til våre arrangementer, sender nyhetsbrev, sender informasjon om vår virksomhet og annen markedskommunikasjon.

 

Kategorier av personopplysninger vi samler inn

Aksjonærer

 • Kontaktinformasjon, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
 • Annen informasjon, for eksempel fødselsnummer eller annen identifiserende informasjon, nasjonalitet, antall aksjer og stemmerettigheter, bokføringskontonummer.
 • Annen informasjon vedrørende aksjonærers deltakelse på generalforsamlinger (inkludert informasjon om fullmakter).

 

Aksjonærers fullmektiger og assistenter

 • Navn på representanter og fødselsnummer, når representanten representerer aksjonæren i aksjonærmøter.
 • Vi samler også inn personopplysningene fra fullmektiger og fra representanter som representerer/assisterer aksjonærer på generalforsamlinger.

 

Andre investorer og analytikere

 • Kontaktinformasjon, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

 

 

Hvor vi samler inn personopplysningene fra

Vi samler inn personopplysninger fra:

 • Aksjonærer. Vi mottar informasjon som oppgis til oss i varsler om større aksjeposter (flaggvarsler).
 • Euroclear Finland Oy (nasjonal verdipapirsentral). Euroclear Finland Oy vedlikeholder Citycons aksjonærregister og er den tekniske leverandøren av databasen vi bruker til å administrere aksjonærinformasjonen.
 • Andre investorer og analytikere eller selskaper de representerer.

 

 

Utlevering av personopplysninger og kategorier av mottakere av opplysningene

Informasjon angående større aksjonærer, varsling om flagging og en liste over analytikere som følger Citycon, finnes på nettstedet vårt www.citycon.com.

Vi er pålagt å oppgi listen over aksjonærer til alle som ber om det, i henhold til gjeldende lover og forskrifter (publisering av aksjonærregister).

Vi kan dele enkelte data med myndighetene der vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det.

Vi kan også overføre data til tjenesteleverandørene som behandler dataene på våre vegne og i samsvar med instruksene våre.

 

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

I noen tilfeller kan personopplysninger overføres utenfor EU/EØS (f.eks. i forbindelse med tjenesteleverandører) i samsvar med gjeldende personvernlover og -forskrifter, og i henhold til begrensningene fastsatt i nevnte lover og forskrifter.

 

Oppbevaringstid

Data oppbevares så lenge det er nødvendig i henhold til Citycons juridiske forpliktelser som et selskap notert på Nasdaq Helsinki Ltd. I tillegg kan data oppbevares så lenge det er nødvendig for Citycons reelle interesser og behov for behandling.

Forretningspartnere og andre interessenter

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler våre forretningspartner- og annen interessentdata med formål om å oppfylle kontrakter, samarbeid og administrasjon av forretningsforhold, utvikle virksomheten, organisere og utvikle våre forretningsfunksjoner, for kommunikasjon og samarbeid, sending av nyhetsbrev, organisering av arrangementer, betalinger og deres tilsyn, regnskap og andre juridiske forpliktelser.

Vi behandler opplysningene til våre leverandører og interessenter for å oppfylle våre berettigede interesser som følger av kontrakts- og samarbeidsforholdet vi har med selskapet personen representerer. Vi kan også behandle dataene til våre potensielle forretningspartnere og andre interessenter som vi ennå ikke har inngått en avtale med, eller som vi ennå ikke har et klientforhold med. I slike tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i å undersøke og forstå våre potensielle partnere og interessenter, til å kommunisere med dem og utvikle vår kunnskap om kunder og markedsføring.

 

Kategorier av personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn kontaktinformasjon, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse og tittel, informasjon om selskapet den registrerte representerer, samt den registrertes ansvarsområde og informasjon knyttet til administrering av samarbeidet som beskrevet over (f.eks. organiserte møter).

 

Hvor vi samler inn personopplysningene fra

Vi samler inn personopplysninger fra forretningspartneren og interessentrepresentanter.

 

Utlevering av personopplysninger og kategorier av mottakere av opplysningene

Vi kan utlevere forretningspartner- og interessentdata innenfor Citycon-konsernselskaper, og der vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det, til myndighetene.

Vi kan også overføre data til tjenesteleverandørene som behandler dataene på våre vegne og i samsvar med instruksene våre.

 

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

Personopplysninger kan overføres utenfor EU/EØS i samsvar med gjeldende personvernlover og -forskrifter, og i henhold til begrensningene fastsatt i nevnte lover og forskrifter.

Enkelte av Citycons tjenesteleverandører kan befinne seg utenfor EU/EØS, deriblant USA.

Når personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS som ikke garanterer et tilstrekkelig nivå med databeskyttelse, tar vi i bruk passende sikkerhetstiltak, for eksempel EU-kommisjonens generelle kontraktsbestemmelser og når nødvendig, benytter ytterligere sikkerhetstiltak, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og forskrifter.

 

Oppbevaringstid

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge samarbeidsforholdet varer. Når samarbeidsforholdet avsluttes, oppbevarer vi dataene så lenge personopplysningene er nødvendige for Citycons reelle behov, samt for de juridiske og lovmessige kravene Citycon er underlagt, eller ved mangel på gjeldende lovmessige krav, i maksimum 24 måneder.

 

Databeskyttelse

Citycon har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å begrense tilgang til personopplysningene selskapet oppbevarer, og å beskytte de mot tap, utilsiktet ødeleggelse, misbruk og ulovlig endring. Tilgang til personopplysninger er begrenset til enkeltpersoner (Citycons ansatte og tjenesteleverandører) som trenger tilgang til opplysningene for formålene den ble samlet inn for.

Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS som ikke garanterer et tilstrekkelig nivå med databeskyttelse, tar vi i bruk passende sikkerhetstiltak, for eksempel EU-kommisjonens generelle kontraktsbestemmelser og når nødvendig, benytter ytterligere sikkerhetstiltak, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og forskrifter.

Dine rettigheter

 

Rett til å protestere
 •  Basert på situasjonen du befinner deg i, har du rett til å protestere mot profilering og annen behandling i situasjoner der vi behandler dine personopplysninger basert på våre berettigede interesser. Disse situasjonene kan for eksempel være sending av nyhetsbrev eller invitasjoner til arrangementene våre vi antar du er interessert i, for eksempel basert på ditt selskaps virksomhetsområde.
Direkte markedsføring
 •   Du har rett til å når som helst protestere mot direkte markedsføring uten kostnad. Du kan gjøre dette ved å ta kontakt med Citycon.
Rett til innsyn
 •  Du har rett til å få informasjon om personopplysningene dine som behandles, samt til å få en kopi av slike opplysninger.
Rett til å kreve retting, sletting eller begrensning av behandling av personopplysninger
 • Du har rett til å be om at vi retter uriktige opplysninger om deg. Du kan også be om at vi sletter enkelte opplysninger om deg eller be om at behandlingen begrenses med grunnlag i lov.
Rrett til å trekke tilbake samtykke
 •  For at et samtykke skal være gyldig i de tilfellene der behandlingen er basert på samtykke, må det kunne trekkes tilbake. Du har rett til å kunne utføre en slik tilbaketrekking når som helst.
Rett til dataportabilitet
 •  I den utstrekning du har gitt oss opplysninger som behandles basert på ditt samtykke, har du rett til å få utlevert slik informasjon i et maskinlesbart format, samt rett til å overføre slike data til en annen behandlingsansvarlig.
Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
 •  Du har rett til å levere en klage til den gjeldende tilsynsmyndigheten, hvis du er av den mening at vi ikke har overholdt databeskyttelsesforskriftene som gjelder vår virksomhet.
 

 

Hvordan du kan kontakte oss og utøve rettighetene dine

Hvis du har spørsmål vedrørende beskyttelse av dine personopplysninger i vår databehandlingsvirksomhet, eller du ønsker å utøve rettighetene dine, kan du kontakte oss på privacy@citycon.com.

Personvernombud Leena Rentola, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo, Finland, tlf. 020 766 4528, e-post leena.rentola@citycon.com.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i vår virksomhet og/eller gjeldende lovgivning. Eventuelle endringer vil bli publisert her.