Skape verdier gjennom bærekraft    

I 2023 oppdaterte Citycon bærekraftsstrategien for den kommende perioden. Strategien inkluderer fokusområder, mål, tiltak og måleparametre. Den oppdaterte bærekraftstrategien gjør det mulig for oss å jobbe effektivt mot de ambisiøse målene for 2030. I oppdateringen har vi introdusert de nye fokusområdene våre «Bærekraftig verdikjede» og «Sirkulær økonomi og naturressurser». Disse understreker viktigheten av samarbeid i verdikjeden og setter fokus på temaer som biologisk mangfold.

Bærekraftsstrategien er en oppdatert versjon av strategien fra 2018 (tiltak oppdatert i 2020). Citycon vil fortsette med jevnlige oppdateringer av bærekraftstrategien med mål om å tilpasse oss utviklingen i miljømessige og sosiale påvirkninger.

Strategien vår har seks fokusområder innenfor våre langsiktige bærekraftsmål

Klimanøytral


Citycon er klimanøytral innen 2030

Mål for kommende år:
 • Fornybar energiproduksjon: Alle sentre skal produsere fornybar eller gjenvinnbar energi til eget bruk innen 2025.
 • Energieffektivitet: Innen utgangen av 2027 skal Citycon redusere energiforbruket per kvm. med 10 % fra 2022-nivåer.
 • Energiinvesteringer: ca. 6 % av netto leieinntekter eller ca. 12 millioner euro vil bli budsjettert årlig for verdiøkende energiinvesteringer.
 • Klimanøytral: Alle nye utviklingsprosjekter og større renoveringsprosjekter vil være klimanøytrale når det gjelder energiforbruk.

Lokal møteplass

Citycon bringer mennesker sammen

Mål for kommende år:
 • Sikkerhet og trivsel for alle Citycon-ansatte, kunder og leietakere er viktig. Alle Citycon-ansatte, leietakere, samt driftspersonell som jobber på sentrene, får tilbud om sikkerhetsopplæring.
 • Samfunnsengasjement: Alle sentrene organiserer arrangementer og aktiviteter for å øke trivselen i lokalsamfunnet. Særlige fokus er støtte ungdom, familier og eldre.
 • Lokalt knutepunkt: Citycons sentre kan tilby plasser til lokale frivillige organisasjoner som bidrar positivt i lokalsamfunnet.
 • Lokalt samarbeid: Citycon jobber for samarbeid og dialog med kommuner og andre sentrale interessenter for å skape bærekraftig fremtid.

Sirkulær økonomi og naturressurser

Citycon beskytter naturen og det biologiske mangfoldet

Mål for kommende år:
 • Muliggjøre gjenbruk av konstruksjons- og installasjonsmaterialer: Gjenbruks- og resirkuleringspotensialet kartlegges i alle store renoverings- og utviklingsprosjekter utført av Citycon. Mål om å bruke 15 % av gjenbrukbart materiale i utviklingsprosjekter.
 • Mer gjenbruk av materialer i våre sentre: Citycon vil gjøre det mulig for leietakere å gjenbruke materialer som møbler, byggematerialer, utstillinger etc. mellom hverandre innen år 2025.
 • Vannsparing: Effektiv bruk av vann vurderes i alle reparasjons-, oppussings- og utviklingsprosjekter, og sparetiltak er alltid installert.
 • Minimering av avfall: Redusere andelen restavfall, som sendes til forbrenning, i samarbeid med leietakere.
 • Alle leietakere får tilbud om opplæring i avfallshåndtering.
 • Innen 2026 er materialgjenvinningsgraden minst 80 %.
 • Bevare og bedre det biologiske mangfoldet: Alle sentre tar vare på biologisk mangfold ved å investere i for eksempel grønne områder, grønne tak, bikuber eller fugle- og insektkasser.
 • Citycon har som mål å minimere negativ påvirkning på biologisk mangfold ved bygging av nye eiendommer. Citycon vil gjennomføre en biologisk mangfoldsvurdering før nye utviklingsprosjekter og store renoveringsprosjekter.

Bærekraftig verdikjede

Citycon fremmer bærekraft sammen med samarbeidspartnere

Mål for kommende år:
 • Forretningspartnere forplikter seg: Alle underleverandører og leietakere forplikter seg til Citycons etiske retningslinjer (Code of conduct). Citycon samarbeider med potensielle partnere om å minimere bærekraftsrisiko.
 • Bærekraftige anskaffelser: Citycon har felles retningslinjer for bærekraftige anskaffelser for alle eiendommer. Bærekraft er et utvalgskriterium for produkter og tjenester. Alle eiendommer følger bærekraftig innkjøpspolitikk.
 • Leietakerforpliktelse: Alle sentre gir leietakere veiledning og opplæring i bærekraft. Citycon vil inkludere bærekraftsforventninger i leiekontraktene.
 • Livsløpsvurdering (LCA) av klimagassutslipp vil bli utført for alle nye utviklingsprosjekter og større ombygginger med sikte på betydelig reduksjon av livsløpets globale oppvarmingspotensial.

Bærekraftig mobilitet 

Citycon oppmuntrer til miljøvennlig transport

Mål for kommende år:
 • Tilby lademuligheter: Alle sentre vil tilby lademuligheter for elektriske biler og sykler innen år 2025.
 • Oppmuntre aktiv mobilitet: Alle sentre skal sikre trygg og enkel tilgang for fotgjengere og syklister. Ulike metoder vil bli testet, og beste praksis vil bli gjennomført på alle lokasjoner.
 • Planlegging av bærekraftig transport: Alle sentre er tilgjengelige med offentlig transport, og Citycon vil ta en aktiv rolle i planlegging av bærekraftig transport i nært samarbeid med kommuner og andre relevante aktører.

Best på det vi gjør

Citycon jobber transparent og pålitelige med bærekraft

Mål for kommende år:
 • Bærekraftsmål: Alle ansatte i Citycon har et bærekraftsrelatert mål i sine bonuskriterier.
 • Jobbe frivillig: Alle ansatte i Citycon kan bruke én arbeidsdag per år til frivillig arbeid ved sentrene.
 • Pålitelighet: Citycons bærekraftsarbeid er pålitelig og sertifisert gjennom CDP-rapportering og BREEAM-miljøsertifikater.
  • Alle nye utviklingsprosjekter og større renoveringsprosjekter skal ha en grønn bygningssertifisering med minimum BREEAM Excellent eller tilsvarende.
  • 100 % av sentrene vil være BREEAM In-Use-sertifisert innen utgangen av 2023 og oppnå Very Good eller bedre innen 2026.
 • Øke kapasiteten: Bærekraftsnettverket styrkes i hele organisasjonen. Citycon utnevner en bærekraftsambassadør i alle funksjoner og gir bærekraftopplæring til ansatte.