Vi er forpliktet til å gjøre vår del for å nå målene som er satt i Parisavtalen. Vi tar sikte på å bli klimanøytrale som betyr at vi innen 2030 ikke vil ha noen direkte karbonutslipp fra våre egne bygninger og at all vår innkjøpte energi vil være klimanøytral.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Klimaendringer har ikke bare en negativ effekt på mennesker og natur rundt om i verden, men utgjør også en risiko for virksomheter. Å redusere utslipp er den viktigste og mest effektive måten for bedrifter å bekjempe klimaendringene på.  

Viktigheten av positive endringer understrekes i vår bransje. Til sammen er bygg- og anleggssektorene ansvarlige for over en tredjedel av det globale endelige energiforbruket og nesten 40 % av de totale direkte og indirekte CO2-utslippene. 

Hvordan skal vi bli klimanøytrale?

Vi har som mål å oppnå klimanøytralitet gjennom tiltak innen energieffektivisering, øke vår egen fornybare energiproduksjon, samarbeide med våre leietakere med energisparing og ved å øke andelen klimanøytral energi som kjøpes.  

Vi har for eksempel forbedret energieffektiviteten ved å fornye belysningen, optimalisere klimaanlegg og forbedre varmegjenvinningen fra tekniske systemer og teknisk utstyr. Vi investerer også i fornybare energikilder hvert år. I 2021 produserte vi 6 858 MWh fornybar energi på våre egne solenergi-, geotermiske og hydrotermiske kraftverk.

-73 % -74 % -15 %
Drivhusgassintensitet fra baseline 2014 (kgco2e/kvm)

Påvirkning av klimaendringer fra baseline 2014 (tco2e)

Energiintensitet fra baseline 2014 (kwh/kvm)

Strategiske tiltak for kommende år:

  • Alle våre sentre skal produsere fornybar eller utvinnbar energi til eget bruk.
  • Innen utgangen av 2025 har vi redusert energiforbruket per kvadratmeter med 10 % fra 2019-nivået og 20 % fra 2014-nivået.
  • Fra og med 2018 vil alle sentrene bruke 100 % grønn strøm til eget forbruk. Innen 2021 vil all strøm kjøpt av Citycon være grønn.
  • Fra 2018 vil en godtgjørelse på 2% av netto leieinntekter bli budsjettert for verdiskapende investeringer.

I løpet av 2021 utarbeidet vi et veikart for klimanøytralitet og utførte en grundig analyse og rekalkulering av våre Scope 3-utslipp som inkluderer alle andre indirekte utslipp som forekommer i en bedrifts verdikjede.

Vi er forpliktet til internasjonale initiativ

Lippulaiva

I 2019 lovet vi å sette vitenskapsbaserte mål (SBT) for å veilede oss i de konkrete trinnene vi må ta for å bli klimanøytrale innen 2030. I september 2021 ble målene godkjent. Initiativet eksisterer for å oppnå tilstrekkelige utslippsreduksjoner. Det er et verktøy som lar bedrifter sette sine klimamål slik at de oppfyller målet i Parisavtalen om å holde globale gjennomsnittlige temperaturstigninger godt under 2 grader, helst under 1,5 grader for å unngå de katastrofale konsekvensene av klimaendringer.

Vi er også forpliktet gjennom en signering av World Green Building Association Net Zero Carbon Buildings Commitment, som utfordrer bygg- og eiendomsselskaper og byer til å jobbe mot klimanøytral bruk av energi på eiendommene innen 2030.