Vi strävar efter koldioxidneutralitet

Vi har förbundit oss att dra vårt strå till stacken för att nå Parisavtalets mål. Vi strävar efter koldioxidneutralitet vilket innebär att vi år 2030 inte kommer att ha några direkta koldioxidutsläpp från våra egna byggnader och att all vår inköpta energi kommer att vara koldioxidneutral.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Det har inte bara en negativ inverkan på människor och natur runt om i världen, utan äventyrar också verksamhetsmiljön för företag. Att minska utsläppen är det viktigaste och mest effektiva sättet för företag att bekämpa klimatförändringarna.

Frågans betydelse betonas starkt i vår bransch. Byggnads- och anläggningssektorerna står tillsammans för över en tredjedel av den globala energiförbrukningen och nästan 40 % av de totala direkta och indirekta CO2-utsläppen.

Hur kan vi nå koldioxidneutralitet?

Vi strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet genom energieffektivitetsåtgärder, att öka vår egen produktion av förnybar energi, samarbete med våra hyresgäster för energibesparingar och genom att öka andelen koldioxidneutral energi som köps in.

Vi har till exempel förbättrat energieffektiviteten genom att förnya belysning, optimera luftkonditionering och förbättra värmeåtervinningen hos tekniska system och utrustning. Vi investerar också i förnybara energikällor varje år. År 2021 producerade vi 6 858 MWh förnybar energi på plats vid våra solenergianläggningar och geotermiska och hydrotermiska kraftverk.

Mot målet

-73 % -74 % -15 %
Växthusgasintensitet från baslinjen 2014 (kgco2e/m²)

Klimatförändringspåverkan från baslinjen 2014
(tco2e)

Energiintensitet från baslinjen 2014
(kWh/m

Strategiska åtgärder för de närmaste åren:

  • Alla våra centrum ska producera förnybar energi eller användbar energi för eget bruk.
  • Vid slutet av 2025 ska vi ha minskat energiförbrukningen per kvadratmeter med 10 % jämfört med de värden som uppmättes 2019 och 20 % jämfört med 2014.
  • Från och med 2018 ska alla centrum använda 100 % grön elektricitet för eget bruk. Innan 2021 ska all elektricitet som köps in av Citycon vara grön elektricitet.
  • Från och med 2018 avsätts en andel på 2 % av nettohyresintäkterna för värdeförbättrande energiinvesteringar.

Under 2021 tog vi fram en färdplan mot koldioxidneutralitet och genomförde en grundlig analys och omräkning av våra scope 3-utsläpp, som inbegriper alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja.

Vi har förbundit oss till internationella initiativ

Lippulaiva

År 2019 bestämde vi oss för att sätta upp vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets, SBT) i syfte att vägleda oss i de konkreta steg vi behöver ta för att bli koldioxidneutrala till år 2030. I september 2021 godkändes målen. Detta initiativ syftar till att möjliggöra adekvata utsläppsminskningar. Det är ett verktyg som gör det möjligt för företag att sätta upp klimatmål som gör att de klarar Paris-avtalets mål att hålla den globala medeltemperaturhöjningen betydligt under 2 grader, eller helst under 1,5 grader, i syfte att undvika klimatförändringarnas mest katastrofala effekter.

Vi har också undertecknat World Green Building Association Net Zero Carbon Buildings Commitment som utmanar bygg- och fastighetsföretag och städer att arbeta för en koldioxidneutral energianvändning i sina fastigheter senast 2030.