Syftet med ledningsstrategin

Att konsekvent följa tillämpliga lagar och förordningar och omfamna etiska principer. Att vara en pålitlig partner i alla våra lokalsamhällen och affärsaktiviteter.

Policyer och åtaganden

  • I Citycons uppförandekod fastställs de etiska principer och affärsstandarder som företaget följer i all verksamhet
  • Eftersom vi tillämpar Citycons uppförandekod på alla viktiga affärsrelationer tvingas leverantörer anamma Citycons uppförandekod eller liknande goda etiska principer och agera därefter.

Mål och åtgärder

Huvudresultaten för 2020 presenteras i Hållbarhetsredovisningen på sidan 7. Citycons långsiktiga huvudmålsättningar presenteras på sidan 8 i Hållbarhetsredovisningen och Citycons fullständiga hållbarhetsstrategi finns tillgänglig online på https://www.citycon.com/sustainability/sustainability-strategy.

Ansvar och resurser

Vår chefsjurist ansvarar för att säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar och vår uppförandekod. Juristfunktionen stöttar affärsverksamheten och koncernfunktionerna i juridiska frågor. Dataskyddsombudet tillhör juristfunktionen.

Utvärdering av ledningsstrategier

Juridiska policyer och ledningsrutiner ses över och utvecklas i anslutning till andra strategiska policyer, samt förändringar i interna och externa verksamhetsmiljöer.