Syftet med ledningsstrategin

Undvika och minimera vår inverkan på klimatförändringen. Öka användningen och produktionen av förnybar energi och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Policyer och åtaganden

Omfattas av EED, lag om energieffektivitetsrevision.

Omfattas av finska fastighets- och byggsektorns energieffektivitetsavtal för 2017–2025.

Strategiska mål (energieffektivitet, koldioxidavtryck, förnybar energi, byggcertifieringar) styr arbetet.

Nya byggnader

Alla nya utvecklingsprojekt ska miljömärkas. Utöver externa miljöklassningsprinciper har Citycon interna riktlinjer.

Befintliga byggnader

Interna riktlinjer samt externa riktmärken används.
Alla fastigheter ska vara BREEAM In Use-certifierade senast 2022 med minst nivån ”Good”.

Mål och åtgärder

Huvudresultaten för 2020 presenteras i Hållbarhetsredovisningen på sidan 7. Citycons långsiktiga huvudmålsättningar presenteras på sidan 8 i Hållbarhetsredovisningen och Citycons fullständiga hållbarhetsstrategi finns tillgänglig online på https://www.citycon.com/sustainability/sustainability-strategy.

Ansvar och resurser

Affärsverksamheten har stöd av en samordnare på koncernnivå. Ansvariga för hållbarhet, juridik och HR rapporterar alla till VD eller COO.
Hanteringen av miljöfrågor samordnas på koncernnivå med målet att dela bästa praxis över hela företaget.

Utvärdering av ledningsstrategier

Vi följer upp våra resultat och utvecklar vår ledningspraxis i anslutning till andra strategiska policyer, riskhanteringsprogrammet och förändringar i den interna och externa verksamhetsmiljön. Corporate Management Committee (CMC) genomför en grundlig genomgång av hållbarhetsstrategin och strategiska åtgärder vart tredje år. Hållbarhetsteamet tillhandahåller årliga framstegsrapporter till CMC kring de strategiska hållbarhetsåtgärderna.