Vi skapar värde genom hållbarhet

Under 2023 har Citycon uppdaterat sin hållbarhetsstrategi, vilken innefattar fokusområden, mål, åtgärder och mätningar. Den uppdaterade hållbarhetsstrategin gör det möjligt för oss att arbeta effektivt inom flera områden mot våra ambitiösa mål för 2030. I den senaste uppdateringen har vi lagt till fokusområdena “Hållbar värdekedja” och “Cirkularitet och naturresurser”, vilket betonar vikten av samarbete med intressenter och ämnen som biologisk mångfald.

Hållbarhetsstrategin är en uppdaterad version av strategin från 2018 (åtgärderna uppdaterades 2020). Citycon fortsätter regelbundet att uppdatera de strategiska hållbarhetsåtgärderna, genom att beakta av den observerade utvecklingen av miljömässiga och sociala konsekvenser.

Vår strategi är byggd på sex prioriterade områden inom våra långsiktiga hållbarhetslöften

Koldioxidneutralitet

Citycon når koldioxidneutralitet år 2030

Strategiska åtgärder för de kommande åren
 • Produktion av förnybar energi: Alla centrum kommer att producera förnybar eller återvinningsbar energi för eget bruk senast 2025.
 • Energieffektivitet: I slutet av 2027 kommer Citycon att ha minskat energiförbrukningen per kvm med 10% från 2022 års nivåer.
 • Energiinvestering: Ungefär 6% av nettohyresintäkterna, eller cirka 12 M€, kommer att budgeteras årligen för värdehöjande energiinvesteringar.
 • Koldioxidneutralitet: Alla nya utvecklings- och större renoveringsprojekt kommer att vara koldioxidneutrala när det gäller energiförbrukning.

Lokal knutpunkt

Citycon för samman människor

Strategiska åtgärder för de kommande åren
 • Säkerhet och välbefinnande för varje Citycon-anställd, kund och hyresgäst värdesätts. Säkerhetsutbildning kommer erbjudas till varje Citycon-anställd, hyresgäst och fastighetsunderhållspersonalen som arbetar i fastigheterna.
 • Samhällsengagemang: Alla centrum kommer att organisera evenemang och aktiviteter för att öka lokalsamhällets välbefinnande, särskild fokus kommer läggas på att stödja ungdomar, familjer och äldre.
 • Gemenskapsnav: Citycons centrum kan erbjuda utrymmen för användning av lokala välgörenhetsorganisationer eller icke-statliga organisationer till förmån för lokalsamhället och miljön.
 • Samhällssamarbete: Citycon främjar dialog med kommuner och andra viktiga intressenter för att bygga en robust och hållbar framtid.

Cirkularitet & naturresurser

Citycon värnar om naturen och den biologiska mångfalden i hela sin verksamhet

Strategiska åtgärder för de kommande åren
 • Möjliggöra återanvändning av bygg- och installationsmaterial: Återanvändnings- och återvinningspotentialen kartläggs i alla större renoverings- och utvecklingsprojekt som Citycon genomför. Målet är att använda 15% återanvändbart material i utvecklingsprojekt.
 • Öka cirkulariteten i våra centrum Citycon kommer göra det möjligt för hyresgäster att återanvända material som möbler, byggmaterial, displayer, skyltdockor, etc. sinsemellan vid år 2025.
 • Vatteneffektivitet: Vatteneffektivitet beaktas i alla reparations-, renoverings- och utvecklingsprojekt och vattenbesparande armaturer ska alltid installeras.
 • Minimera avfall: Minska andelen blandavfall som går till förbränning i samarbete med hyresgästerna.
 • Alla hyresgäster erbjuds utbildning i avfallshantering.
 • År 2026 är materialåtervinningsgraden minst 80%.
 • Förbättra den biologiska mångfalden: Alla tillgångar främjar biologisk mångfald genom att investera i t ex grönområden, gröna tak, bikupor eller fågelholkar och insekthotell. 
 • Citycon strävar efter att minimera sin negativa inverkan på den biologiska mångfalden vid uppförande av nya tillgångar. Citycon kommer låta en ekolog utföra en bedömning av den biologiska mångfalden inför varje nybyggnation och större renoveringsprojekt.

Hållbar värdekedja

Citycon främjar hållbarhet i samarbete med sina intressenter

Strategiska åtgärder för de kommande åren
 • Engagerade affärspartners: Alla underleverantörer och hyresgäster åtar sig att följa Citycons uppförandekod och etiska principer. Citycon samarbetar med potentiella affärspartners för att tillsammans minimera hållbarhetsriskerna.
 • Hållbar upphandling: Citycon har gemensamma riktlinjer för hållbar upphandling av alla tillgångar. Hållbarhet är ett urvalskriterium för produkter och tjänster. Alla tillgångar använder hållbar upphandlingspolicy.
 • Hyresgäståtagande: Alla tillgångar ger en hållbarhetsguide och obligatorisk utbildning för hyresgäster. Citycon kommer inkludera hållbarhetsspecifika förväntningar i hyresavtalen.
 • Koldioxidutsläpp: LCA-beräkningar (livscykelanalys) av koldioxidutsläpp kommer att genomföras för alla nya utvecklingsprojekt och större renoveringar i syfte att avsevärt minska den globala uppvärmningspotentialen under livscykeln. 

Hållbar mobilitet 

Citycon främjar miljövänliga transporter

Strategiska åtgärder för de kommande åren
 • Möjliggör användning av elfordon: Alla tillgångar kommer erbjuda laddningsmöjligheter för elbilar och elcyklar år 2025.
 • Främja aktiv rörlighet: Alla tillgångar kommer främja säker och enkel åtkomst för fotgängare och cyklister. Olika metoder kommer testas och bästa praxis kommer att spridas på samtliga platser.
 • Hållbar transportplanering: Alla tillgångar är tillgängliga med kollektivtrafik och Citycon kommer att ta en proaktiv roll i hållbar transportplanering i nära samarbete med kommuner och andra intressenter.

Utmärkt utförande

Citycon upprätthåller transparenta och trovärdiga hållbarhetsåtgärder

Strategiska åtgärder för de kommande åren
 • Hållbarhetsmål: Varje Citycon-medarbetare har ett hållbarhetskopplat mål i sina bonuskriterier.
 • Volontärarbete: Varje Citycon-anställd kan ägna en arbetsdag per år för volontärarbete i centrumen. 
 • Trovärdighet: Citycons hållbarhetsarbete är trovärdigt och certifierat genom CDP-rapportering och BREEAM-miljöcertifikat.
  • Alla nya utvecklings- och större renoveringsprojekt kommer att få en grön byggnadscertifiering åtminstone på nivån BREEAM Excellent eller motsvarande.
  • 100% av tillgången kommer att vara BREEAM In Use certifierad i slutet av 2023 och uppnå Very Good eller bättre vid 2026.
 • Öka kapaciteten: Hållbarhetsnätverket stärks i hela organisationen. Citycon utser en hållbarhetsambassadör i varje funktion och förser alla medarbetare med en utbildning i hållbarhet.