Skapa värde genom hållbarhet

 
Citycons uppdaterade hållbarhetsstrategi togs i bruk vid början av 2018 och har som mål att definiera tydliga och motiverade hållbarhetsprioriteringar som skapar värde för både oss och våra intressenter. Våra prioriteringar sammanför de viktigaste faktorerna för affärsverksamheten med de som är viktigast för intressenterna, miljön och de lokalsamhällen vi har vår verksamhet i. I vår strategi definierar vi våra långsiktiga mål ända fram till 2030, samt strategiska åtgärder för kommande tre år, som fungerar som riktlinjer för de viktigaste målen. Genom att definiera våra huvudsakliga mål för 2030 och regelbundet uppdatera våra strategiska åtgärder kan Citycon undvika att bli bundet till våra val. Företaget kan således ta hänsyn till den senaste utvecklingen inom miljömässiga och sociala effekter. I maj 2020 uppdaterade Citycon sina strategiska hållbarhetsåtgärder fram till 2023.

Vår strategi bygger på fyra prioriterade områden med avseende på långsiktiga hållbarhetslöften

Koldioxidneutralt

Att minska energiförbrukningen och producera mer egen energi

Långsiktigt huvudmål: Citycon ska vara koldioxidneutralt år 2030.

Strategiska åtgärder för de närmaste åren
 • Alla anläggningar ska producera förnybar energi eller användbar energi för eget bruk.
 • Vid slutet av 2025 ska Citycon ha minskat sin energiförbrukning per kvadratmeter med 10 % jämfört med de värden som uppmättes 2019 och 20 % jämfört med 2014.
 • Från och med 2018 ska alla anläggningar använda 100 % grön elektricitet för eget bruk.
 • Innan 2021 ska all elektricitet som köps in av Citycon vara grön elektricitet.
 • Från och med 2018 avsätts en andel på 2 % av nettohyresintäkterna för värdeförbättrande energiinvesteringar.

Tillgängligt

Främja miljövänliga transportalternativ

Långsiktigt huvudmål: 100 % av våra fastigheter ska vara anslutna till kollektivtrafiken i syfte att främja miljövänliga sätt att ta sig till våra köpcentrum. Målet är att de flesta av våra besökare senast år 2030 ska använda kollektivtrafik, cykel eller elcykel, eller komma till fots.

Strategiska åtgärder för de närmaste åren
 • Senast 2023 ska det finnas möjlighet att ladda elbilar och elcyklar på alla köpcentrum.
 • Olika metoder för att främja cyklister ska införas i alla köpcentrum, och best practice-alternativen ska spridas till alla anläggningar.
 • Kollektivtrafikalternativen ska utvecklas i samarbete med lokala intressenter.
 • Citycon kommer att arbeta för smidig tillgänglighet för människor med funktionshinder på alla köpcentrum.

Praktiskt och säkert

Kunder, hyresgäster och personal ska känna sig som hemma

Långsiktigt huvudmål: Kontinuerligt vidta åtgärder som syftar till att förbättra tryggheten, säkerheten, välkomnandet och serviceandan.

Strategiska åtgärder för de närmaste åren
 • Citycon kommer att spela en aktiv roll för att upprätta en branschstandardcertifiering för säkerhet och trygghet. Senast i slutet av 2022 ska alla anläggningar vara SAFE Retail Destination-certifierade.
 • Olika metoder för att främja ungdomars samarbete och delaktighet ska införas i alla verksamhetsländer. Vid slutet av 2020 ska alla fastigheter ha ungdomsaktiviteter på plats, och Youth-Focused Security Guard-projektet ska ha införts i alla verksamhetsländer innan slutet av 2022.
 • Varje Citycon-medarbetare kommer att kunna använda en arbetsdag varje år för ideellt arbete i en av de samhällsengagemangskampanjer som äger rum i Citycons köpcentrum.

Kvalitet i praktiken

Göra bästa praxis standard

Långsiktigt huvudmål: Citycon verkställer de bästa hållbarhetsstrategierna via en tydlig färdplan och resultatuppföljning.

Strategiska åtgärder för de närmaste åren
 • Ett system för personliga hållbarhetsmål kommer att finnas för alla verksamhetsteam.
 • Hållbarhetsåtgärderna på Citycon verkställs med hjälp av tydliga processer. Best practice kommer att anges i vår tekniska standard och appliceras på alla renoveringsprojekt.
 • 100 % av anläggningarna ska vara BREEAM In-Use-certifierade vid slutet av 2022, med betyget ”bra” som lägsta nivå.
 • Alla nya utvecklingsprojekt ska miljömärkas med minst BREEAM Excellent-nivå.
 • Citycon kommer att dela ut ett årligt pris till de åtgärder som på bäst sätt främjar hållbarhetsstrategin (till hyresgäster, initiativ från lokalsamhällen etc.)