Syftet med ledningsstrategin

Skapa en fantastisk arbetsgivarupplevelse. Ge anställda möjlighet att växa i sina yrkesroller i en hälsosam, säker och respektfull arbetsmiljö för alla.

Policyer och åtaganden

Flera policyer och riktlinjer finns på plats som styr ledning och medarbetare att agera enhetligt:

  • HR-strategin
  • Jämlikhetsplan för anställda
  • Handlingsplan för arbetsmiljö och säkerhet
  • Koden för resultatutvärderingsprocessen
  • Olika policyer finns på plats i syfte att stötta medarbetares förmåga och möjlighet att arbeta, inklusive planer för rehabilitering och insatser i ett tidigt skede.
  • Uppförandekod
  • Företagsvärderingar

Vi ser också One Citycon Cooperation Group och lokala arbetsmiljögrupper som ett åtagande för samarbetet med våra medarbetare.

Mål och åtgärder

Huvudresultaten för 2020 presenteras i Hållbarhetsredovisningen på sidan 7. Citycons långsiktiga huvudmålsättningar presenteras på sidan 8 i Hållbarhetsredovisningen och Citycons fullständiga hållbarhetsstrategi finns tillgänglig online på https://www.citycon.com/sustainability/sustainability-strategy.

Ansvar och resurser

HR-direktören ansvarar för att HR-processer och HR-planer implementeras i alla Citycon-länder av HR-teamet i samarbete med ledningen.

Utvärdering av ledningsstrategier

Vi samlar in information från medarbetarna årligen med en medarbetarundersökning som syftar till att utvärdera effektiviteten och resultaten av denna ledningsstrategi. Resultaten granskas och handlingsplaner implementeras för att förbättra dem. Ändringar i strategin införs vid behov. Vi gör även olika analyser för att kontrollera om anställda behandlas rättvist och jämlikt.