Syftet med ledningsstrategin

Bidra till att bygga hållbara städer och samhällen, och mildra klimatförändringarnas effekter från resor till och från våra köpcentrum.

Policyer och åtaganden

Tillgängligheten är en del av våra kärnportföljkriterier och kopplas till kollektivtrafik med fokus på huvudstadsregioner och regioner med befolkningstillväxt, vård, kommunal service och utbildning som inkorporeras i våra centrum.

Checklista för samhällsaktiviteter finns på plats som styr våra aktiviteter i lokalsamhället.

En mätning av socioekonomiska effekter genom ett antal nyckelindikatorer, som till exempel antal lokalt skapade jobb och genomförda evenemang för engagemang i lokalsamhället.

Mål och åtgärder

Huvudresultaten för 2020 presenteras i Hållbarhetsredovisningen på sidan 7. Citycons långsiktiga huvudmålsättningar presenteras på sidan 8 i Hållbarhetsredovisningen och Citycons fullständiga hållbarhetsstrategi finns tillgänglig online på https://www.citycon.com/sustainability/sustainability-strategy.

Ansvar och resurser

Affärsverksamheten stöds av koncernens olika funktioner, till exempel inom hållbarhet, finans, juridik, marknadsföring, kommunikation, säkerhet och HR-ledning

Utvärdering av ledningsstrategier

Vi följer upp våra resultat och utvecklar vår ledningspraxis i anslutning till andra strategiska policyer, riskhanteringsprogrammet och förändringar i den interna och externa verksamhetsmiljön. Corporate Management Committee (CMC) genomför en grundlig genomgång av hållbarhetsstrategin och strategiska åtgärder vart tredje år. Hållbarhetsteamet tillhandahåller årliga framstegsrapporter till CMC kring de strategiska hållbarhetsåtgärderna.