Citycon strävar efter att arbeta aktivt och interaktivt med intressenter och förstå intressenternas värderingar och intressen samt deras förväntningar på företaget.

En välfungerande relation mellan Citycon och intressenterna:

 • ökar transparensen
 • gör det lättare att nå målen
 • ger samsyn
 • fungerar som en gemensam lärandeprocess.

Enligt Citycons definition är intressenter parter som påverkas eller kan komma att påverkas väsentligt av Citycons verksamhet och som kan påverka förverkligandet av Citycons mål. 

Citycons intressenter är:

 • konsumenter
 • hyresgäster
 • samarbetspartner (leverantörer av varor och tjänster, entreprenörer)
 • aktieägare, långivare och analytiker
 • anställda
 • myndigheter och lokalsamhälle
 • media
 • branschföreningar och ideella organisationer

 I fastighetsutvecklingsprojekt representerar samarbetspartner, myndigheter och lokalsamhällen projektintressenter.

De interaktionskanaler som tillämpas mellan Citycon och intressentgrupperna inbegriper en omfattande intressentgruppsstudie, års- och delårsrapporter, börs- och pressmeddelanden, presentationsmaterial, bolagsstämmor, företagets hemsida, portaltjänsten, kundnöjdhetsundersökningar, köpcentrumevenemang, marknadsundersökningar, konsumentundersökningar, presskonferenser och informella diskussioner.

Andra former av intressentengagemang inbegriper framträdanden från representanter för företaget i olika sammanhang, möten med media, mässor, lokala samarbeten, informella vardagsinteraktioner, deltagande i branschorganisationernas arbete samt medarbetarsamtal och personalnöjdhetundersökningar.