Citycons hållbarhetsledning styrs av företagets strategi, mål och hållbarhetsstrategi. De mål och åtgärder som fastställs i hållbarhetsstrategin har integrerats i den dagliga verksamheten och vår normala praxis inom köpcentrumförvaltning och fastighetsutveckling. Vårt dagliga hållbarhetsarbete består av

  • Att agera miljömässigt ansvarsfullt i alla funktioner och förutse framtida lagändringar.
  • Att kontinuerligt utveckla styrning, ledning och rapportering med avseende på hållbarhetsarbetet. Att dela bästa praxis.
  • Att förvänta sig att partner ska agera på ett sätt som stöttar förverkligandet av Citycons hållbarhetsmål.
  • Att vägleda personal i hållbarhetsfrågor genom riktade mål, utbildning och intern kommunikation.
  • Att agera etiskt och ansvarsfullt genom att följa uppförandekoden och arbeta i god tro för att få våra affärspartner att följa koden eller liknande goda etiska standarder.

Vår strategi för social påverkan kulminerar i HR-ledningen och främjandet av etiska principer och god administrativ praxis genom hela värdekedjan. HR-strategin och gemensamma HR-processer ger stöd och vägledning i ledarskapet. Resultatutvärderingsprocessen spelar en nyckelroll för att få våra detaljhandelsexperter att uppfylla våra åtaganden gentemot våra intressenter och de lokalsamhällen vi verkar i.

Läs mer om vår ledningsstrategi med avseende på de viktigaste hållbarhetsfrågorna i artiklarna nedan.

Ansvarsfull förvaltning av leverantörskedjan, etisk företagsstyrning och transparens

God arbetsgivare

Hälsa och säkerhet i våra köpcentrum

Hyresgästnöjdhet och samarbete

Tillgänglighet och engagemang i lokalsamhället

Energieffektivitet och koldioxidavtryck, hållbar byggnation och gröna byggnader