Citycons hållbarhetsledning styrs av företagets strategi, mål och hållbarhetsstrategi. De mål och åtgärder som fastställs i hållbarhetsstrategin har integrerats i den dagliga verksamheten och vår normala praxis inom köpcentrumförvaltning och fastighetsutveckling. Vårt dagliga hållbarhetsarbete består av

  • Att agera miljömässigt ansvarsfullt i alla funktioner och förutse framtida lagändringar.
  • Att kontinuerligt utveckla styrning, ledning och rapportering med avseende på hållbarhetsarbetet. Att dela bästa praxis.
  • Att förvänta sig att partner ska agera på ett sätt som stöttar förverkligandet av Citycons hållbarhetsmål.
  • Att vägleda personal i hållbarhetsfrågor genom riktade mål, utbildning och intern kommunikation.
  • Att agera etiskt och ansvarsfullt genom att följa uppförandekoden och arbeta i god tro för att få våra affärspartner att följa koden eller liknande goda etiska standarder.

Vår strategi för social påverkan kulminerar i HR-ledningen och främjandet av etiska principer och god administrativ praxis genom hela värdekedjan. HR-strategin och gemensamma HR-processer ger stöd och vägledning i ledarskapet. Resultatutvärderingsprocessen spelar en nyckelroll för att få våra detaljhandelsexperter att uppfylla våra åtaganden gentemot våra intressenter och de lokalsamhällen vi verkar i.