Vastuullisuus luo lisäarvoa

Citycon on päivittänyt vastuullisuusstrategiansa painopistealueet, tavoitteet sekä seurannan vuonna 2023. Päivitetyn vastuullisuusstrategian ansiosta yritys voi jatkaa määrätietoisesti työtään useilla osa-alueilla kohti kunnianhimoisia tavoitteitaan vuodelle 2030. Olemme lisänneet painopistealueisiimme kestävän arvoketjun sekä kiertotalouden ja luonnonvarojen kestävän käytön, jotka korostavat sidosryhmäyhteistyön merkitystä ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta.

Vastuullisuusstrategia on päivitetty versio strategiasta vuodelta 2018 (toimet päivitetty 2020). Citycon päivittää säännöllisesti vastuullisuusstrategiaan kuuluvia toimia huomioiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten kehityksen.

Strategiamme perustuu pitkäaikaisten vastuullisuuslupauksiemme kuuteen prioriteettialueeseen

Hiilineutraalius

Citycon saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Uusiutuvan energian tuotanto: Kaikki kiinteistöt tuottavat uusiutuvaa tai kierrätettävää energiaa omaan käyttöönsä vuoteen 2025 mennessä.
 • Energiatehokkuus: Vuoden 2027 loppuun mennessä Cityconin energiankulutus neliömetriä kohden on laskenut 10 % vuoden 2022 tasosta. 
 • Energiainvestoinnit: Noin 6 % nettovuokratuotoista tai noin 12 M€ budjetoidaan vuosittain arvoa lisääviin energiainvestointeihin.
 • Hiilineutraalius: Kaikki uudet kehitys- ja merkittävät korjaushankkeet ovat energiankulutuksensa suhteen hiilineutraaleja.

Yhteisönsä keskus

Citycon tuo ihmiset yhteen

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Jokaisen Cityconin työntekijän, asiakkaan ja vuokralaisen turvallisuutta ja hyvinvointia arvostetaan. Jokaiselle keskuksissa työskentelevälle Cityconin työntekijälle, vuokralaiselle sekä kiinteistöhuoltohenkilöstölle tarjotaan turvallisuuskoulutusta. 
 • Yhteisötoiminta: Kaikki keskukset järjestävät paikallisyhteisön hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja aktiviteetteja keskittyen erityisesti nuorten, perheiden ja vanhusten tukemiseen.
 • Yhteisönsä keskus: Cityconin keskukset voivat tarjota vapaita tiloja paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen tai kansalaisjärjestöjen käyttöön paikallisen yhteisön ja ympäristön hyväksi.
 • Yhteistyö yhteisön kanssa: Citycon edistää sidosryhmävuoropuhelua kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa vahvan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Citycon suojelee luonnon monimuotoisuutta koko toiminnassaan

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Rakennus- ja asennusmateriaalien uudelleenkäytön mahdollistaminen: Uudelleenkäyttö- ja kierrätyspotentiaalia kartoitetaan kaikissa Cityconin merkittävissä korjaus- ja kehityshankkeissa. Tavoitteena on, että kehitysprojekteissa 15 % on uudelleen käytettyä materiaalia. 
 • Materiaalikierron lisääminen keskuksissamme: Citycon antaa vuokralaisille mahdollisuuden käyttää uudelleen materiaaleja, kuten huonekaluja, rakennusmateriaaleja, näyttöjä, mallinukkeja jne., keskenään vuoteen 2025 mennessä.
 • Vesitehokkuus: Veden hyötysuhde huomioidaan kaikissa korjaus-, kunnostus- ja kehityshankkeissa, ja kohteisiin asennetaan aina vettä säästävät kalusteet.
 • Jätteen minimoiminen: Poltettavan sekajätteen osuuden vähentäminen yhteistyössä vuokralaisten kanssa.
 • Kaikille vuokralaisille tarjotaan jätehuoltokoulutusta.
 • Vuoteen 2026 mennessä materiaalien kierrätysaste on vähintään 80 %.
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen: Kaikki keskukset edistävät luonnon monimuotoisuutta investoimalla esim. viheralueisiin, viherkattoihin, mehiläispesiin tai lintu- ja hyönteislaatikoihin.
 • Citycon tähtää luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseen uusia kohteita rakentaessaan. Citycon tekee asiantuntijan suorittaman luonnon monimuotoisuuden arvioinnin ennen uudisrakentamista ja merkittäviä peruskorjaushankkeita.

Kestävä arvoketju

Citycon edistää kestävää kehitystä yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Sitoutuneet yhteistyökumppanit: Kaikki alihankkijat ja vuokralaiset sitoutuvat Cityconin toimintaohjeisiin ja eettisiin periaatteisiin. Citycon tekee yhteistyötä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullisuusriskien minimoimiseksi.
 • Kestävä hankinta: Cityconilla on kaikille keskuksille yhteiset ohjeet kestävien hankintojen toteuttamiseksi. Vastuullisuus on yksi tuotteiden ja palveluiden valintakriteereistä. Kaikki keskukset käyttävät kestävää hankintapolitiikkaa.
 • Vuokralaisen sitouttaminen: Kaikki keskukset tarjoavat kestävän kehityksen oppaan ja pakollisen koulutuksen vuokralaisille. Citycon sisällyttää kestävää kehitystä koskevat odotukset vuokrasopimuksiinsa.
 • Hiilidioksidipäästöjen elinkaariarviointi tehdään kaikille uusille kehityshankkeille ja merkittäville perusparannushankkeille. Tavoitteena on vähentää merkittävästi rakennusten elinkaaren aiheuttamaa ilmaston lämpenemispotentiaalia. 

Kestävä liikenne 

Citycon edistää kestävää liikennettä keskuksissaan

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Sähköajoneuvojen lataus: Kaikki keskukset tarjoavat sähköajoneuvojen latausmahdollisuuden autoille ja pyörille vuoteen 2025 mennessä.
 • Aktiivisten kulkutapojen edistäminen: Kaikki keskukset edistävät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallista ja helppoa pääsyä keskuksiin. Erilaisia menetelmiä testataan ja parhaita käytäntöjä sovelletaan kaikissa keskuksissa. 
 • Kestävän liikenteen suunnittelu: Kaikki keskukset ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä, ja Citycon ottaa aktiivisen roolin kestävän liikenteen suunnittelussa tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Erinomainen käytännön toteutus

Citycon jatkaa läpinäkyviä ja luotettavia vastuullisuustoimia

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Vastuullisuustavoitteet: Jokaisella Cityconin työntekijällä on bonuskriteereissään kestävään kehitykseen liittyvä tavoite.
 • Vapaaehtoistyö: Jokainen Cityconin työntekijä voi käyttää yhden työpäivän vuodessa keskuksessa tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön.
 • Luotettavuus: Cityconin vastuullisuustyö on luotettavaa ja sertifioitu CDP-raportoinnilla ja BREEAM-ympäristösertifikaateilla tai vastaavalla. 
  • Kaikki uudet kehitys- ja merkittävät korjaushankkeet saavat vihreän rakennuksen sertifikaatin, jonka vähimmäistaso on BREEAM Excellent tai vastaava
  • 100 % kiinteistöstä on BREEAM In-Use-sertifioitua vuoden 2023 loppuun mennessä ja saavuttaa luokan ”Very Good” tai paremman vuoteen 2026 mennessä
 • Valmiuksien lisääminen: Vastuullisuusverkostoa vahvistetaan koko organisaatiossa. Citycon nimittää jokaiseen toimintoon kestävän kehityksen lähettilään ja järjestää vastuullisuuskoulutusta kaikille työntekijöilleen.