Ett aktivt forum för att stödja utvecklingen av hållbara handelsplatser. Det är grundtanken bakom nybildade NCSC Grönt Forum, NCSCs miljögrupp. "Vi vill både inspirera och informera", säger Ulf Attebrant, VD för Citycon i Sverige och sammankallande i gruppen. "Genom att lyfta fram bra exempel i branschen kan vi bidra till att sporra andra att bli bättre och genom att informera om hur handelsplatser arbetar med miljöfrågor kan vi bidra till en mer saklig samhällsdebatt", fortsätter han.

Våren 2008 bildades NCSC Grönt Forum med representanter från både ägare och utvecklare av handelsplatser samt handeln - förutom Citycon även AtriumLjungberg, Inter IKEA Centre Group, ICA Fastigheter, Steen & Ström, EFM Group, KF Fastigheter, Unibail-Rodamco och Centrumutveckling.

- På sikt vill vi också ha in till exempel representanter för intresseorganisationer, kommuner, städer, sakkunniga och myndigheter. Vi strävar efter att bygga en kunskapsbank som hjälper oss alla att tänka i hållbara termer både när det gäller att miljöanpassa vår befintliga verksamhet och då vi bygger nytt. Vi vill också bidra till en ökad förståelse mellan parterna, säger Ulf Attebrant.

Nordiskt forum
Även om NCSC Grönt Forums verksamhet till en början är koncentrerad till Sverige är målet att det ska bli ett aktivt nordiskt forum för att stödja utvecklingen av hållbara handelsplatser.

 - Vi vill kunna påverka samhällsdebatten och bidra till en mer saklig syn på vår verksamhet - och då underlättar det om vi har alla stora nordiska aktörer med oss. Genom att knyta ihop frågor som rör både handeln och handelsplatsägarna får vi också en ökad tydlighet, säger Ulf Attebrant.

En annan viktig uppgift för gruppen är att bevaka vad som händer i omvärlden, både när det gäller trender och teknik inom hållbarhet.

 - Utvecklingen går snabbt inom miljöområdet. Ny teknik utvecklas som kan hjälpa oss till mer hållbara lösningar, samtidigt som både myndigheterna och konsumenter ställer nya krav. Vi måste ha insyn i vad som sker, samtidigt som vi måste hjälpa varandra med de erfarenheter vi skaffar oss genom att använda till exempel mer miljövänliga material och lösningar, säger Mikael Winqvist, från Inter IKEA Centre Group och ledamot i gruppen.

Både miljön och ekonomin vinnare
Även Ulf Attebrant påpekar vikten av att kunna bolla idéer och utbyta erfarenheter inom området. Det finns en rad miljömässiga utmaningar i samband med utvecklingen av nya handelsplatser, som till exempel lokalisering, materialval, energianvändning, vattenanvändning, logistiklösningar, konsumenternas resbehov och avfallshantering.

 - Vi vinner alla på att hjälpa varandra. Om vi hittar till exempel gemensamma lösningar för avfallshantering, skonar vi inte bara miljön, det blir också billigare, säger han.

Den ekonomiska aspekten fanns också med i en av de första åtgärder som Inter IKEA Centre Group, med handelsplatser i bland annat Tyskland, Österrike, Polen, Tjeckien och Slovakien, inspirerades till - det vill säga att inventera hur mycket energi som förbrukas i anläggningarna och samtidigt analysera möjligheterna till att investera i förbättringsåtgärder.

 - Målet är att vi både ska minska energiförbrukningen och satsa på förnyelsebara energikällor, något som både miljön, vi och våra hyresgäster tjänar på, säger Mikael Winqvist.

Peter Werneman på Atrium Ljungberg, som också sitter med i gruppen, håller med om att energifrågan tillhör en av de mest prioriterade för närvarande, både på grund av miljöpåverkan och kostnad. Från och med juni 2008 svalkas 40 000 kvadratmeter av Atrium Ljungbergs handelsplats Sickla Köpkvarter i sydöstra Stockholm med fjärrkyla.

 - Det finns flera vinstfördelar med systemet. De viktigaste är att det är bättre för miljön och samtidigt mer driftsäkert. Vi minskar elanvändningen - och därmed kostnaderna - liksom även det störande bullret från de gamla kylmaskinerna, säger Peter Werneman.

- Vårt mål är att i Sickla Köpkvarter skapa en tydlig miljöprofil, som även omfattar transporter och logistik, fortsätter han.

Lyfta fram goda exempel

Både miljömässiga och ekonomiska aspekter vägde också tungt för det finska fastighetsbolaget Citycon i planeringen av bygget av gruppens största projekt hittills i Sverige - en galleria i Liljeholmen i Stockholm med ett 90-tal butiker och restauranger. Målet är att Liljeholmstorget ska bli en ledande galleria inom miljöområdet och som första köpcentrum i Europa LEED-certifieras i den högsta valören, platinum. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) bedömer fastigheter inom kategorier som byggplatsens hållbarhet, vattenbesparingar, energi- och resurseffektivitet, materialval samt inomhusmiljö.

 - Vi strävar efter att hitta lösningar som gynnar miljön - och som också innebär att vi spar pengar. Ytterligare en aspekt är naturligtvis att det även gynnar vårt varumärke, säger Ulf Attebrant.

Det här är bara några exempel på vad som görs inom området. NCSC Grönt Forum planerar att instifta ett hållbarhetspris - NCSCs Sustainability Award - i syfte att just lyfta fram goda exempel som kan sporra andra.

 

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden