Från det hållbara köpcentret till hållbara samhällen

Byggnader står för en stor del av koldioxidutsläppen och energiförbrukningen globalt. Våra centrum påverkar lokalsamhället på flera sätt, och hållbarheten är också en faktor för hur vi planerar att utveckla våra centrum. Under kommande år kommer vi i större utsträckning erbjuda mycket mer än bara shopping. Våra kombinationscentrum kommer att erbjuda ännu fler tjänster, bostäder, hotell och kontor. Vi strävar efter miljöcertifierade och koldioxidneutrala byggnader senast 2030 över hela koncernen.

Denna utveckling ligger i linje med arbetet för att skapa hållbara samhällen. Genom att integrera hållbarhetsåtgärder i vår dagliga verksamhet strävar vi efter att göra mer än vad som förväntas av oss för att åstadkomma en hållbar utveckling. Nedan ges några exempel på hur vi ska göra detta.

Närhet och tillgänglighet

Kombinationscentrum är placerade nära människor, i urbana knutpunkter med direkt anslutning till kollektivtrafik. Tillgången till pendeltåg, tunnelbana och bussar är smidig eller till och med integrerad i själva centrum. Alla Citycon-centrum nås med kollektivtrafik.

Miljövänliga och sunda transporter

Gott om cykelparkeringar och bra framkomlighet för fotgängare gör det enkelt att lämna bilen hemma. Reserverade parkeringsplatser och laddningsstationer för elfordon och elcyklar uppmuntrar till miljövänliga transportsätt. Det finns över 3200 särskilda cykelparkeringar och över 400 laddningsplatser för elbilar vid våra centrum. År 2021 anlände över hälften av våra besökare med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Energi- och vatteneffektiva lösningar

Det finns en mängd stora och små tekniska lösningar som minskar energiförbrukningen: effektiv värmeåtervinning från tekniska system och apparater, LED-belysning i både gemensamma utrymmen och butiker, optimerad ventilation, vattensystem och toaletter med lågt flöde samt vattenfria urinoarer sparar både vatten och energi.

Citycons Buskerud Storsenter blev det första köpcentrumet som införde CO2 som kylmedel för koldioxidneutral luftkonditionering i hela fastigheten. Genom att använda CO2 som kylmedel kan man förbättra energieffektiviteten eftersom metoden möjliggör återvinning av överflödig värme samt bättre fördelning av både värme och kyla i fastigheten. Buskeruds energiförbrukning har minskat med 34 % jämfört med före renoveringen.  

Energiproduktion

En del av den energi som behövs produceras av centrum lokalt med hjälp av fossilbränslefria resurser. Solpaneler på taket producerar elektricitet och ger skugga, vilket också minskar kylbehovet under sommaren. Geotermisk värme och kyla minskar behovet av extern uppvärmning och kylning. Den största geotermiska värme- och kylanläggningen i Europa för en kommersiell byggnad har byggts under Lippulaiva och den genererar energi utan koldioxidutsläpp som tillgodoser köpcentrets värme- och kylbehov. Lippulaiva är en nära-nollenergibyggnad. Jakobsbergs Centrum bytte till geotermisk värme och kylning år 2016 och utökade år 2018 användningen av förnybar energi med solel. Här finns nu det första kombinerade sol- och jordenergisystemet som installerats i ett köpcentrum i Sverige.  Nio av våra 35 centrum producerar för närvarande el via solceller.  

I november 2019 öppnade Citycon en solanläggning på taket på vårt Down Town-köpcentrum. Anläggningen är världens största solcellsanläggning med snösmältningsteknik och består av 8 000 kvadratmeter solpaneler. Solcellsanläggningen ska årligen producera energi motsvarande förbrukningen hos omkring 40 villor eller 100 lägenheter och ska täcka 15 procent av köpcentrets energibehov.

Avfallshantering och förvaltning

Väl planerad och genomförd avfallshantering ger både hyresgäster och besökare möjlighet att minska, återanvända och återvinna, och göra sig av med avfall på ett hållbart sätt. På Citycon finns flera samarbetsinitiativ med våra hyresgäster på plats som syftar till att förbättra vår återvinning och avfallshantering och rör allt från sopsorteringsutbildningar online till ett vägningssystem för olika avfallsfraktioner och återvinningssamordnare som ger praktiska råd om hur man sorterar och återvinner på bästa möjliga sätt.

Miljövänliga och hållbara material

Material med låga koldioxidutsläpp och återvunna byggnadselement minskar byggnadens koldioxidavtryck. Med fokus på byggnadsmaterialen kan vi också säkerställa ett bra inomhusklimat. Ett grönt tak har både estetiska och praktiska fördelar. Det ger till exempel isolering som minskar behovet av uppvärmning under vintern och kylning under sommaren. Gröna tak håller kvar regnvatten, vilket underlättar dagvattenhanteringen vid kraftiga regn. De förbättrar luftkvaliteten genom att filtrera giftiga gaser och kan bidra till den lokala biologiska mångfalden. Vårt största gröna tak finns på Mölndal Galleria. Det är 4 000 kvadratmeter stort, vilket motsvarar 15 tennisbanor.   

Engagemang och tjänster lokalt

Våra centrum är mötesplatser för lokalbefolkningen och ger utrymme för lokalt engagemang. Med exempelvis bibliotek, vårdcentraler och biografer är våra centrum platser för mycket mer än bara shopping. Vi anordnar även evenemang som involverar olika delar av lokalsamhället i och runt våra centrum, som Wall of Hope-projekt tillsammans med lokala välgörenhetsorganisationer. Kunder kan ta med saker de inte behöver till Wall of Hope i våra centrum och utsatta människor kan i sin tur hämta det de behöver.