Uppförandekod står i centrum för allt vi gör

Citycons huvudsakliga målsättning är att utveckla och förvalta en ekonomiskt sund och blomstrande verksamhet. Vår Uppförandekod står i centrum för allt vi gör i detta syfte. Den fastställer våra värderingar och utgör ett fundament för vår affärsverksamhet. I vår strategi och våra aktiviteter återspeglas de etiska principer som beskrivs i uppförandekoden.

Våra intressenter förväntar sig att vi agerar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att vi bedriver vår verksamhet på rätt sätt. Vi följer alltid tillämpliga lagar och förordningar i våra verksamhetsländer i Norden och Baltikum. Dessutom uttrycker vi i vår uppförandekod vårt åtagande för etiska principer och vårt löpande mål att vara en pålitlig partner i alla våra lokalsamhällen och affärsaktiviteter.

Uppförandekoden styr alla Citycons affärsbeslut och handlingar och gäller alla anställda och chefer på Citycon (inklusive anställda i dotterbolag och samägda bolag som Citycon har ledningskontroll över).

  Kortfattad information om våra nyckelåtaganden

  Citycons varumärke och transparens

  Citycon är ett börsnoterat företag vars varumärke vi värdesätter och skyddar. Vi har förbundit oss till transparenta verksamhetsmetoder och arbetar med hög integritet. Vi strävar efter att bygga en god företagsimage i all vår verksamhet och främja Citycons framgångar.

  Rättvisa affärsmetoder

  Vi tillämpar och förväntar oss rättvisa och ärliga affärsmetoder i alla våra interaktioner med affärspartner. Vi respekterar immaterialrättslig egendom och annan konfidentiell information i vår ägo.

  Arbeta på Citycon

  Vi erbjuder en arbetsplats på vilken alla kan känna sig trygga och respekterade. Vi tar jämlikhet och mångfald på allvar, respekterar olika egenskaper och behandlar andra med respekt.

  Säkerhet och bekvämlighet

  Vi arbetar, inom ramarna för vårt inflytande, för säkerhet och trygghet i våra köpcentrum. Vi fokuserar på att skapa en trevlig upplevelse för våra besökare och en trevlig arbetsmiljö för dem som arbetar hos oss.

   Miljö och gemenskap i lokalsamhället

  Vi tar hänsyn till miljön och lokalsamhället i alla våra beslut, på alla platser vi bedriver vår verksamhet.

   Antikorruption, affärsgåvor och gästfrihet

  Vi är reservationslöst emot mutor och korruption. Vi ser gåvor av ringa värde, måltider eller tecken på uppskattning och tacksamhet, samt inbjudningar till evenemang eller andra sociala sammankomster, som en del av affärsverksamheten som syftar till att skapa goodwill och sunda arbetsrelationer. Samtidigt analyserar vi noggrant den aktuella situationen och det monetära värdet innan vi accepterar eller erbjuder gåvor eller gästfrihet.

  Integritet

  Vi respekterar människors integritet. Vi kommer endast att samla in personuppgifter på solid rättslig grund och för våra rimliga, nödvändiga och transparenta affärsändamål. Vi behandlar personuppgifter noggrant och säkerställer informationens kvalitet och konfidentialitet.

  Citycons visselblåsarlinje

  Varje medarbetare och chef på Citycon uppmuntras och är skyldig att lyfta problem eller oegentligheter med avseende på uppförandekoden, och att omedelbart rapportera eventuella misstänkta eller faktiska överträdelser. Citycons affärspartner kan också rapportera sådana överträdelser via visselblåsarlinjen.

  Uppgifterna som skickas in när en rapport fylls i kommer att behandlas på konfidentiell basis och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och andra bestämmelser.

  Citycons affärsuppförandekod definierar standarder för affärsmetoder och affärsetik

  Vi arbetar också i god tro för att få våra affärspartner att förbinda sig till principerna i vår uppförandekod eller säkerställa att de implementerar en liknande uppsättning policyer i sina affärsaktiviteter. Vår affärsuppförandekod definierar standarder för affärsmetoder och affärsetik som Citycon förväntar sig av sina affärspartner (inklusive deras personal och andra representanter).

  För att säkerställa engagemang från intressenter vidtar vi olika implementeringsåtgärder, som till exempel:

  • Att inkludera en uppförandkodsklausul i hyresavtal
  • Att tillämpa ett frågeformulär kopplat till uppförandekoden i våra viktiga investeringsprocesser
  • Att kräva att viktiga affärspartner omfamnar vår uppförandekod eller liknande goda etiska principer, och agerar utifrån dessa i enlighet med vår uppförandekod