Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.10.2012 klo 16.00 alkaen Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, osoitteessa Kluuvikatu 2, toinen kerros, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 15.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenen valitseminen

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että Yuval Yanai valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Yuval Yanai korvaa Dor J. Segalin, joka on ilmoittanut hallitukselle eroavansa yhtiön hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Hallituksen kokoonpanoon ei ehdoteta muita muutoksia. Hallituksen uudelle jäsenelle maksetaan palkkiota 21.3.2012 pidetyn yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja suhteessa uuden jäsenen nimittämisen jälkeen jäljellä olevaan nykyisen hallituksen toimikauden pituuteen.

Yuval Yanai on antanut suostumuksensa valintaan. Ehdokkaan henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen_yhtiokokou….

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen_yhtiokokou…. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.10.2012 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 1.10.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.10.2012 klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautumisaika alkaa maanantaina 10.9.2012 klo 9.00 ja yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- ilmoittautumislomakkeella yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ ylimaarainen_yhtiokokous_2012/,

- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi

- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00,

- telefaksilla numeroon 020 766 4499, tai

- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Citycon Oyj:lle luovutettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.10.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 8.10.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Citycon Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajien oikeuksista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 7. syyskuuta 2012 Citycon Oyj:llä on yhteensä 277 848 010 osaketta ja ääntä, eikä yhtiö omista lainkaan omia osakkeita.


Helsingissä syyskuun 7. päivänä 2012

CITYCON OYJ

Hallitus