Hallituksen kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan Cityconin hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä hallituksen jäsenen erityisestä asettamisjärjestyksestä.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen jäsenet vuosittain pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä tarvittaessa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Cityconin hallituskokoonpanoa koskevan hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallituksen kokoonpanon suunnittelussa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Monimuotoisuuden edistämiseksi hallituksen kokoonpanon suunnittelussa otetaan huomioon hallituksen jäsenten lukumäärä, riippumattomuus, ikä, sukupuoli, taidot ja kokemus. Lopullinen päätös ehdotukseksi yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa koskien perustuu aina ehdokkaiden pätevyyteen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on myös oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallitukseen ehdotetaan molempia sukupuolia.

Hallinnointikoodin ja yhtiön hallinnointiohjesäännön mukaisesti hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kukin hallituksen jäsen antaa hallitukselle riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä ilmoittaa riippumattomuutensa arviointiin vaikuttavissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Hallitus tekee arvion vuosittain ja arvio ilmoitetaan yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 

Hallituksen työskentely

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, Cityconin yhtiöjärjestyksen, Hallinnointikoodin ja yhtiön hallinnointiohjesääntöön sisältyvän hallituksen kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus vastaa Citycon-konsernin strategisesta ohjauksesta sekä huolehtii konsernin hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.

Osakeyhtiölaissa erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Cityconin hallitus

 • vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategian
 • vahvistaa Citycon-konsernin yleisen liiketoimintarakenteen
 • hyväksyy yhtiön budjetin
 • hyväksyy konsernitilinpäätöksen, osavuosikatsaukset ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomuksen
 • vahvistaa yhtiön hallinnointiperiaatteet sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteet
 • seuraa yhtiön toimintaan liittyviä keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa
 • seuraa yhtiön hallintoprosessien riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, myynneistä, kiinteistökehityshankkeista, yritysostoista/myynneistä sekä vastuusitoumuksista
 • päättää johdon valtuutussäännökset
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja päättää toimisuhteen taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista
 • nimittää ja erottaa muut johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkitsemisestaan toimitusjohtajan esityksestä
 • vahvistaa henkilöstön palkitsemisjärjestelmien periaatteet, päättää Citycon-konsernin palkitsemisjärjestelmistä sekä näiden järjestelmien perusteella maksettavista palkkioista
 • määrittelee yhtiön osinkopolitiikan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun kokousaikataulun mukaisesti ja lisäksi tarvittaessa. Kokousaikataulun perustan muodostavat yhtiön taloudellisen raportoinnin aikataulu sekä hallituksen strategia- ja budjettikokoukset alla esitetyn hallituksen vuosikellon mukaisesti. Cityconin hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Hallituksen vuosikello

Hallituksen vuosikello

1Edellyttää yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hallitukselle. Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kvartaalivarojenjaosta pääsääntöisesti osavuosikatsauksen hyväksymisen yhteydessä ja kvartaalivarojenjako maksetaan kunkin kvartaalin lopussa.