Vihreä rahoitus

Vastuullisuus on olennainen osa Cityconin pitkäaikaista arvonluontia sijoittajille ja yhteisöille, joissa yhtiöllä on kauppakeskuksia. Tämän johdosta Citycon on julkaissut vuonna 2019 vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Vihreän rahoituksen viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden joukkovelkakirjojen, vihreiden yritystodistusten, vihreiden lainojen, vihreiden hybridilainojen ja vihreiden Private Placement -sijoitusten liikkeeseenlaskuun.

Vuonna 2020 yhtiö sitoi rahoituksen entistä kiinteämmin vastuullisuustavoitteisiinsa allekirjoittamalla vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksen. Marraskuussa 2020 Citycon jälleenrahoitti 500 miljoonan euron vastuullisuussidonnaisen luottolimiitin sitomalla luottolimiitin korkomarginaalin Cityconin kolmen tärkeimmän ympäristötavoitteen saavuttamiseen. Nämä tavoitteet ovat

  • kiinteistökannan kasvihuonekaasujen ominaispäästöjen vähentäminen tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä
  • neliömetrikohtaisen energiankulutuksen vähentäminen 10 prosentin pienennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä
  • koko kiinteistökannan sertifioiminen LEED- tai BREEAM-vaatimusten mukaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Mikäli Citycon saavuttaa kaikki vastuullisuustavoitteensa, joita arvioidaan vuosittain suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, lainalimiitin korkomarginaaliin sovelletaan kestävyysalennusta. Mikäli Citycon epäonnistuu tavoitteiden saavuttamisessa, yhtiön on maksettava luottolimiitin korkomarginaalista preemio. Vastuullisuussidonnainen korkomarginaali kannustaakin yhtiötä saavuttamaan pitkäaikaiset vastuullisuustavoitteensa entistä tehokkaammin.

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys perustuu Cityconin vastuullisuusstrategiaan, joka sisältää tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon. 31.12.2021 noin 3,3 miljardia euroa Cityconin portfoliosta oli oikeutettu vihreään (uudelleen)rahoitukseen. Vuotuinen vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportti 2021 sekä ulkopuolinen varmennusraportti ovat saatavilla ohessa.

 

Vuosittaisen raportin lisäksi Citycon julkaisee neljännesvuosittain päivitetyn tiedon vihreiden omaisuuserien kokonaismäärästä kussakin kategoriassa sekä liikkeellä olevien vihreiden rahoitusinstrumenttien kokonaismäärän. Kvartaaleittain päivitettävät luvut löytyvät alla olevasta taulukosta.

Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreän rahoituksen omaisuuserät (KEUR) Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020
Uudisrakennus, tehdyt sijoitukset 342 708 312 102 287 124 241 951 219 648  181 978 157 017 143 223
Nykyiset kiinteistöt 2 923 158 2 939 503 2 936 334 2 940 964 2 731 859 2 667 066 2 690 780 2 447 628
- joista aiemmin Uudisrakennus tai peruskorjaus - - - - - - - -
Energiatehokkuus, Energiatehokkuutta parantavat jälkiasennukset 11 100 10 087 10 012 9 927 9 492 8 015 4 279 4 000
Energiatehokkuus, Puhtaan kuljetuksen mahdollistavat toimenpiteet 80 112 112 112 112 112 112 112
Uusiutuva energia 1 365 1 341 1 340 1 364 1 302 1 228 1 249 1 184
Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 3 278 411 3 263 145 3 234 923 3 194 318 2 962 414 2 858 399 2 853 437 2 596 147
Liikkeellä oleva vihreä rahoitus, nimellisarvo 1 130 090 1 128 701 1 128 650 780 036 426 407 350 000 350 000 350 000
Loput hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 2 148 322 2 134 444 2 106 273 2 414 282 2 536 007 2 508 399 2 503 437 2 246 147