Vihreä rahoitus

Vastuullisuus on olennainen osa Cityconin pitkäaikaista arvonluontia sijoittajille ja yhteisöille, joissa yhtiöllä on kauppakeskuksia. Tämän johdosta Citycon on julkaissut vuonna 2019 vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Vihreän rahoituksen viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden joukkovelkakirjojen, vihreiden yritystodistusten, vihreiden lainojen, vihreiden hybridilainojen ja vihreiden Private Placement -sijoitusten liikkeeseenlaskuun.

Vuonna 2020 yhtiö sitoi rahoituksen entistä kiinteämmin vastuullisuustavoitteisiinsa allekirjoittamalla vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksen. Marraskuussa 2020 Citycon jälleenrahoitti 500 miljoonan euron vastuullisuussidonnaisen luottolimiitin sitomalla luottolimiitin korkomarginaalin Cityconin kolmen tärkeimmän ympäristötavoitteen saavuttamiseen. Nämä tavoitteet ovat

  • kiinteistökannan kasvihuonekaasujen ominaispäästöjen vähentäminen tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä 
  • neliömetrikohtaisen energiankulutuksen vähentäminen 10 prosentin pienennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä
  • koko kiinteistökannan sertifioiminen LEED- tai BREEAM-vaatimusten mukaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Mikäli Citycon saavuttaa kaikki vastuullisuustavoitteensa, joita arvioidaan vuosittain suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, lainalimiitin korkomarginaaliin sovelletaan kestävyysalennusta. Mikäli Citycon epäonnistuu tavoitteiden saavuttamisessa, yhtiön on maksettava luottolimiitin korkomarginaalista preemio. Vastuullisuussidonnainen korkomarginaali kannustaakin yhtiötä saavuttamaan pitkäaikaiset vastuullisuustavoitteensa entistä tehokkaammin. 

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys perustuu Cityconin vastuullisuusstrategiaan, joka sisältää tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon. 31.12.2020 noin 3,0 miljardia euroa Cityconin portfoliosta oli oikeutettu vihreään (uudelleen)rahoitukseen. Vuotuinen vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportti 2020 sekä ulkopuolinen varmennusraportti ovat saatavilla ohessa. 

Vihreän rahoituksen viitekehys

Vihreän rahoituksen viitekehys – Ciceron antama ulkopuolinen arvio 5.11.2019

Vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportti 2020

Vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportti 2019

Vuosittaisen raportin lisäksi Citycon julkaisee neljännesvuosittain päivitetyn tiedon vihreiden omaisuuserien kokonaismäärästä kussakin kategoriassa sekä liikkeellä olevien vihreiden rahoitusinstrumenttien kokonaismäärän. Kvartaaleittain päivitettävät luvut löytyvät alla olevasta taulukosta.

Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreän rahoituksen omaisuuserät (KEUR) Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021
Uudisrakennus, tehdyt sijoitukset 143 223 157 017 181 978 219 648  241 951
Nykyiset kiinteistöt 2 447 628 2 690 780 2 667 066 2 731 859 2 940 964
- joista aiemmin Uudisrakennus tai peruskorjaus - - - - -
Energiatehokkuus, Energiatehokkuutta parantavat jälkiasennukset 4 000 4 279 8 015 9 492 9 927
Energiatehokkuus, Puhtaan kuljetuksen mahdollistavat toimenpiteet 112 112 112 112 112
Uusiutuva energia 1 184 1 249 1 228 1 302 1 364
Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 2 596 147 2 853 437 2 858 399 2 962 414 3 194 318
Liikkeellä oleva vihreä rahoitus, nimellisarvo 350 000 350 000 350 000 426 407 780 036
Loput hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 2 246 147 2 503 437 2 508 399 2 536 007 2 414 282