Yhtiöjärjestys
 

Citycon Oyj:n yhtiöjärjestys (voimassa 25.5.2010 alkaen)

1 §
Yhtiön toiminimi on Citycon Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 §
Yhtiön toimialana on ostaa, myydä, omistaa ja hallita liike-, toimisto- ja teollisuustiloja käsittäviä kiinteistöjä ja tällaisiin tiloihin oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä edellä mainittujen kiinteistöjen ja tilojen vuokraaminen, rakentaminen ja kehittäminen. Yhtiön toimialaan kuuluu myös kiinteistöjen ja tilojen hallintapalveluiden tarjoaminen.

3 §
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 §
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan valiokuntia.

5 §
Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

6 §
Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai kullakin hallituksen jäsenellä yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden, sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä.

7 §
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 §
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa on

esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja.

10 §
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain nojalla kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.