Citycon Oyj:n yhtiöjärjestys (voimassa 8.12.2022 alkaen)

1 §
Yhtiön toiminimi on Citycon Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 §
Yhtiön toimialana on ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia, tiloja, tai näiden osia sekä tällaisiin oikeuttavien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiön toimialaan kuuluu myös kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen vuokraaminen ja kehittäminen sekä kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen  hallintapalveluiden tarjoaminen. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa muuta toimintaa, joka liittyy tässä jaksossa määritettyyn liiketoimintaan.

3 §
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 §
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan valiokuntia. Valiokunnat valmistelevat määrättyjä asioita hallitukselle sekä päättävät ajoittain operatiivisista asioista hallituksen ohjeistamalla tavalla.

5 §
Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

6 §
Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai kullakin hallituksen jäsenellä yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden, sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä.

7 §
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 §
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Kokouksessa on

esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja.

10 §
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain nojalla kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan, Helsingin, lisäksi Espoossa (Suomi), Tukholmassa (Ruotsi), Oslossa (Norja) tai Kööpenhaminassa (Tanska) siten kuin hallitus päättää. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.