Palkitseminen

  

Palkitsemispolitiikka

Citycon Oyj:n hallitus on 5.2.2020 hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan, joka esitettiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 17.3.2020. Palkitsemispolitiikassa määritellään Citycon Oyj:n hallitukseen, toimitusjohtajaan ja toimitusjohtajan sijaiseen sovellettavat yleiset palkitsemista koskevat periaatteet sekä palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys. Palkitsemispolitiikka on laadittu osakeyhtiölain, valtiovarainministeriön asetuksen (608/2019) sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 2020 (cgfinland.fi) mukaisesti.

Osakkeenomistajat käsittelevät Palkitsemispolitiikkaa yhtiökokouksessa vähintään neljän vuoden välein, sekä aina kun Politiikkaan tehdään merkittäviä muutoksia. Palkitsemispolitiikan periaatteet ohjaavat Citycon Oyj:n toimielinten palkitsemista. Kunkin palkitsemisen osatekijän tulee olla tasapainossa sekä yhtiön lyhyen että pitkän aikavälin jatkuvan positiivisen kehityksen edistämiseksi. 

Palkka- ja palkkioselvitys

Citycon Oyj:n  palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2019 on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 2015 (cgfinland.fi) mukaisesti. Palkka- ja palkkioselvitys sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista sekä palkitsemisraportin, jossa selostetaan hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille yhtiön johtoryhmän jäsenille edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot sekä vertailutietona raportointitilikautta edeltävän tilikauden aikana maksetut palkkiot. 

Tilikaudesta 2020 alkaen yhtiö noudattaa palkitsemista koskevassa raportoinnissaan Hallinnointikoodin 2020 mukaista ohjeistusta.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys 

Citycon Oyj:n hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista päättää palkitsemispolitiikan mukaisesti vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous. Päätös perustuu nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelusta tehtyyn hallituksen ehdotukseen hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkioita sekä matka- ja kulukorvauksia koskien. Palkitsemisen taso voi vaihdella hallituksen jäseneltä vaaditun työmäärän mukaan, ottaen huomioon hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajuus tehtävät tai roolin hallituksen valiokunnissa.

Citycon Oyj:n toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta päättää hallitus kulloinkin voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelemien suositusten pohjalta, sisältäen kiinteän peruspalkan, palkitsemisen muuttuvat osatekijät sekä muut edut. Yhtiön johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää niin ikään hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelusta. Lisäksi hallitus tekee yhtiökokoukselle palkitsemiseen liittyvät ehdotukset nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suositusten pohjalta. 

Palkitsemisen periaatteet 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti:

Vuosipalkkio, euroa

 

Hallituksen puheenjohtaja

160 000

Hallituksen varapuheenjohtaja(t)

70 000

Hallituksen jäsenet

50 000

Hallituksen valiokuntien puheenjohtajat

5 000

 
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600  euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.

Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät, toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen jäsenellä on mahdollisuus olla vastaanottamatta vuosi- ja/tai kokouspalkkioita.

Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Heillä ei myöskään ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä, eivätkä he kuulu yhtiön muiden palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. 

Toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä rahapalkasta, tavanomaisista luontoiseduista (kuten auto- ja matkapuhelin- ja asuntoedusta, terveydenhuollosta sekä mahdollisen uudelleensijoittamisen kulujen kattamisesta), vuosittaisesta suorituspalkkiosta sekä pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä, jotka on osoitettu toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille. Toimitusjohtajalle ja muille yhtiön johtoryhmän jäsenille on mahdollista maksaa erikseen sovittava irtisanomiskorvaus. Toimitusjohtajan irtisanomiskorvauksen perusteet on kuvattu alla. Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan irtisanomiskorvauksen suuruus vastaa tyypillisesti 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajalla tai muilla yhtiön johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä, sen sijaan heihin sovelletaan heidän kotipaikkojensa eläkejärjestelmiä paikallisten käytänteiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen ja palvelussuhteen ehdot

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

 

F. Scott Ball (2020)

Vuosipalkka

625 000 euroa

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (vuotuinen suorituspalkkio, joka myönnetään strategian mukaisten bonustavoitteiden saavuttamisen perusteella, jotka hallitus asettaa vuosittain)

Enintään 540 000 euroa

Hallituksen määrittämät toimitusjohtajan suoritustavoitteiden mittarit ja niiden keskinäinen painotus tilikaudelle 2020 muodostuvat operatiivisesta tuloksesta (painoarvo 15 %), nettovuokratuottojen kasvusta (painoarvo 20 %), myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksien kontrolli (painoarvo 10 %), investointien, divestointien ja kehityshankkeiden etenemisestä (painoarvo 30 %) sekä harkinnanvaraisesta osasta (painoarvo 25 %). Hallitus voi kuitenkin harkintansa mukaisesti ja kokonaisvaltaiseen suoritusarviointiin perustuen tarkistaa toimitusjohtajan suorituspalkkion määrää toimitusjohtajan toimisopimukseen perustuvan bonuspalkkion enimmäismäärän rajoissa.

Suorituspalkkion määräytymiskausi alkaa 14.11. ja päättyy 13.11. seuraavana vuonna.

Hallitus arvioi toimitusjohtajan suoritustavoitteiden täyttymistä vuosittain hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelusta.

Suorituspalkkio maksetaan, kun yhtiökokous on hyväksynyt konsernin tilinpäätöksen.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtaja kuuluu toimitusjohtajan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018-2021 piiriin.

Eläke ja eläkeikä

Eläkeikä on Ruotsin eläkelainsäädännön mukainen. Toimitusjohtajalla ei ole yksilöllistä eläkejärjestelyä.

Ehdot, irtisanominen ja irtisanomiskorvaus

F. Scott Ball on työskennellyt yhtiössä 15.11.2018 lähtien ja aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2019 alkaen.  

Toimitusjohtajan nykyinen toimisopimus on voimassa 14.11.2021 asti, jollei sitä aikaisemmin irtisanota. Irtisanomisen yhteydessä molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

Irtisanomiskorvaus vastaa 12 kuukauden kiinteää palkkaa, jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, tai 24 kuukauden palkkaa ja etuja, sisältäen tulospalkkion, tiettyjen yhtiöön liittyvien yhtiötapahtumien yhteydessä.

 

Suorituspalkkiojärjestelmä

Cityconissa on käytössä johtoryhmälle sekä koko muulle henkilöstölle suunnattu suorituspalkkiojärjestelmä. Toimitusjohtajan suorituspalkkiojärjestelmän periaatteet määräytyvät erikseen toimitusjohtajan toimisopimuksen perusteella edellä kuvatulla tavalla ja hallituksen vuosittain vahvistamien ansaintakriteereiden mukaisesti.

Suorituspalkkiojärjestelmässä johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja)  palkitseminen perustuu hallituksen vuosittain määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen. Tarkastelukausi  on yksi kalenterivuosi. Tilikaudelle 2020 johtoryhmän jäsenten suoritustavoitteet on hallituksen määrittelemän mukaisesti jaettu neljään alueeseen: osakekohtainen operatiivinen tulos, myynnit, hallinnonkulujen kontrolli ja operatiivinen liikevoitto sekä henkilökohtaisten suoritustavoitteet. Hallitus on määritellyt tavoitteille yksilölliset painoarvot 30–40 %. Hallituksella on harkintansa ja kokonaisarvioinnin perusteella mahdollisuus perustelluista syistä poiketa järjestelmän ennalta määritellyistä ehdoista tai peruuttaa palkkioiden maksaminen.

Ansaintajakson päätyttyä hallitus vahvistaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä suorituskriteerien toteuman perusteella kullekin johtoryhmän jäsenelle maksettavan suorituspalkkion määrän. Vuotuisen suorituspalkkiojärjestelmän perusteella maksettavan palkkion enimmäismäärä vastaa yhtiön johtoryhmän jäsenten osalta 60-50 % kunkin jäsenen bruttovuosipalkasta. Suorituspalkkiota määriteltäessä rahapalkkana käytetään johtoryhmän jäsenen sen kalenterivuoden viimeisen kuukauden rahapalkkaa, jonka tuloksen perusteella palkkio maksetaan. Palkkiot maksetaan tarkastelukautta seuraavan vuoden maaliskuussa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Cityconin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä päättää yhtiökokous tai hallitus yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen puitteissa ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelusta. Hallituksen voimassa olevat valtuutukset löytyvät täältä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkitsemisjärjestelmät. Myös pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmissä yhtiön hallituksella on perustelluista syistä ja kokonaisharkinnan perusteella mahdollisuus poiketa järjestelmän ennalta määritellyistä ehdoista tai alentaa tai takaisinperiä palkkioita palkitsemispolitiikan periaatteiden ja kunkin järjestelmän tarkempien ehtojen mukaisesti.

Cityconissa on voimassa seuraavat konsernin avainhenkilöille, toimitusjohtajalle ja muille yhtiön johtoryhmän jäsenille suunnatut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät: toimitusjohtajan sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2018–2021, osakepalkkiojärjestelmä 20202022, ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020, sekä sitouttavat osakepalkkiojärjestelmät 2020–2022; 2018–2020 ja 2015.

Toimitusjohtajalle suunnattu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajan sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2018–2021

Toimitusjohtajan sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2018–2021 sisältää kolme sitouttamisjaksoa päättyen 15.11.2019, 2020 ja 2021. Osakepalkkiojärjestelmä on osoitettu F. Scott Ballille.

Järjestelmän perusteella sitouttamisjaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 120 000 Citycon Oyj:n osakkeen arvoa. Palkkiot maksetaan kolmessa yhtä suuressa osassa. Palkkiota ei makseta, mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksensa ennen palkkion maksuhetkeä. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää osakepalkkion maksamisesta kokonaan tai osittain rahana perustuen palkkion maksua edeltävän kuukauden perusteella laskettavaan Nasdaq Helsingin noteeraamaan osakkeen painotettuun keskihintaan. Rahalla maksettavalla osuudella katetaan palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Maksettaessa palkkio kokonaisuudessaan rahana hallituksella on oikeus velvoittaa toimitusjohtaja ostamaan yhtiön osakkeita maksetun nettopalkkion määrällä.

Toimitusjohtajan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ehdot vastaavat pääosin yhtiön sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018—2020 ehtoja, jotka löytyvät täältä (englanniksi).

Johtoryhmälle suunnatut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022 sisältää kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, joista kukin alkaa maaliskuusta vuosina 2020, 2021 sekä 2022, ja päättyy maaliskuuhun vuosina 2023, 2024 ja 2025. Järjestelmä on suunnattu johtoryhmän jäsenille pois lukien toimitusjohtaja.

Osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella maksettavat palkkiot perustuvat osallistujille kullekin ansaintajaksolle asetettujen yksilöllisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön hallitus vahvistaa kunkin ansaintajakson osallistujat, heidän yksilölliset tavoitteensa sekä ansaintajaksolta maksettavan enimmäispalkkion Citycon Oyj:n osakkeina, sisältäen mahdolliset käteisosuudet verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 150 000 Citycon Oyj:n osakkeen arvoa. Yhtiön hallitus on vahvistanut järjestelmän ensimmäisen ansaintajakson osallistujiksi kolme johtoryhmän jäsentä sekä vahvisti heidän tavoitteensa yksilöllisten strategisten vastuualueidensa perusteella. Ensimmäiseltä ansaintajaksolta keväällä 2023 maksettavien mahdollisten palkkioiden määrä vastaa enintään 30 000 Citycon Oyj:n osakkeen arvoa.

Osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 ehdot löytyvät täältä (englanniksi).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020 sisältää kolme sitouttamisjaksoa, kalenterivuodet 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021. Järjestelmä on suunnattu johtoryhmän jäsenille. 

Osallistuminen tähän järjestelmään ja palkkion saaminen edellyttävät, että avainhenkilö sijoittaa yhtiön osakkeisiin ennalta määritetyn prosenttiosuuden yhtiön suorituspalkkiojärjestelmästä sitouttamisjaksoa edeltävänä kalenterivuonna ansaitusta suorituspalkkiosta. Jos avainhenkilön osakeomistusvelvollisuus on täyttynyt ja hänen työ- tai toimisuhteensa on voimassa Citycon-konserniin kuuluvassa yhtiössä palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita osakeomistusvelvoitteen alaisilla osakkeilla.

Järjestelmän perusteella maksetaan palkkioina yhteensä enintään noin 38 000 Citycon Oyj:n osaketta järjestelmän sitouttamisjaksoille tehtyjen sijoitusten perusteella. Lisäksi järjestelmän ehtojen mukaisesti palkkiona maksetaan rahaosuus, joka vastaa palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Vuoden 2020 loppuun mennessä ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen sitouttamisjakson 2018–2019 perusteella on maksettu palkkioina yhteensä 21 006 Citycon Oyj:n osaketta rahaosuuden lisäksi. Palkkiot järjestelmän mukaiselta kahdelta jälkimmäiseltä sitouttamisjaksolta maksetaan keväällä 2021 ja 2022.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 ehdot löytyvät täältä (englanniksi).

Konsernin avainhenkilöille suunnatut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 mukaisia osakepalkkioita voidaan allokoida pääsääntöisesti vuosina 2020–2022. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu konsernin valikoiduille avainhenkilöille pois lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä ja se maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Sitouttamisjakson pituus on 24–36 kuukautta palkkion allokoinnista.

Järjestelmän perusteella vuosina 2022–2025 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 60 000 Citycon Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös veroihin ja veronluonteisiin maksuihin mahdollisesti käytettävän rahaosuuden).

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 ehdot löytyvät täältä (englanniksi).

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 perusteella osakepalkkioita voidaan allokoida vuosina 2018–2020. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020 on suunnattu konsernin valikoiduille avainhenkilöille.

Palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä ja se maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Sitouttamisjakson pituus on 12–36 kuukautta palkkion allokoinnista.

Järjestelmän perusteella vuosina 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 40 000 Citycon Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös veroihin ja veronluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden).

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 ehdot löytyvät täältä (englanniksi).

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2015

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella osakepalkkioita on allokoitu vuosina 2015—2018. Osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu konsernin valikoiduille avainhenkilöille.

Pääsääntöisesti palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä ja se maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Sitouttamisjakson pituus on 24–36 kuukautta palkkion allokoinnista.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 140 000 Citycon Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi rahana maksettavan osuuden). Järjestelmän viimeinen ansaintajakso päättyy 31.12.2020, jonka mukaiset palkkiot maksetaan tammikuussa 2021.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 ehdot löytyvät täältä  (englanniksi).

Toimitusjohtajan ja muun johdon osake- ja optio-omistukset

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän  jäsenten osake- ja optio-omistukset raportoidaan vuosittain selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmänjäsenten liiketoimet Cityconin osakkeilla julkaistaan pörssitiedotteilla, jotka löytyvät Cityconin verkkosivuilta.

Palkitsemisraportit
Palkitsemisraportti 2019
Palkitsemisraportit 2018
Palkitsemisraportti 2017
Palkitsemisraportti 2016 ja Lisäys palkitsemisraporttiin 2016
Palkitsemisraportti 2015 ja Lisäys palkitsemisraporttiin 2015