Riskienhallinta on osa yhtiön sisäistä ohjaus- ja valvontajärjestelmää. Cityconin riskienhallinnan tavoite on varmistaa, että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan tunnistamalla tavoitteita vaarantavat keskeiset riskit ja pienentämällä niitä.

Riskienhallinnan prosessit ja raportointi

Riskienhallinta- ja raportointiprosessi kattaa tärkeimpiin liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistamisen, arvioinnin, mittaamisen, rajoittamisen ja seurannan. Prosessi sisältää tunnistettujen riskien olemassa olevien hallintatoimien arvioinnin ja uusien riskien rajoittamistoimien suunnittelun. Tavoitteena on parantaa riskienhallintaa  jatkuvasti. Onnistunut riskienhallinta vähentää riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja lieventää toteutuneiden riskien kielteisiä vaikutuksia. Riskiraportoinnissa kootaan yhteen riskitiedot ja vastaavat riskienhallintatoimet konserninlaajuiseen riskirekisteriin ja raportoidaan ne vuosittain Cityconin hallitukselle. Tämä tehdään budjetoinnin yhteydessä, jotta riskit liittyisivät vuotuisiin tavoitteisiin. Jokaisen riskin merkityksen arvioimiseksi määritellään riskiin liittyvä arvioitu tappio sen toteutuessa sekä todennäköisyys riskin toteutumiselle. Näin myös parannetaan riskien vertailtavuutta. Myös edellisen vuoden aikana mahdollisesti toteutuneet riskit arvioidaan ja raportoidaan.

Jokaisessa yksikössä on nimetty kyseisen alueen riskien vastuuhenkilö, joka vastaa riskeistä raportoimisesta, rajoittamistoimien suunnitelmista sekä suunnitelmien toteuttamisen seurannasta.  Ylimmän johdon muodostama riskienhallinnan ohjausryhmä valmistelee riskiraportin hallitukselle. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän vastuulla on kehittää ja ylläpitää prosesseja hallituksen hyväksymien riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti.  Hallitus valvoo säännöllisesti yhtiön liiketaloudellisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja raportoi niitä lain määräämällä tavalla sekä Suomen Finanssivalvonnan antaman sääntelyn ja ohjeistuksen mukaisesti.

Riskitekijät ja riskienhallintatoimet

Keskeiset riskit, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta Cityconin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen, liittyvät kiinteistöjen arvoon, vuokraukseen, kiinteistökehitykseen, kiinteistö kauppoihin, operatiiviseen toimintaan, ympäristöön ja ihmisiin sekä rahoitukseen. Yhtiön keskeiset riskit sekä tärkeimmät riskienhallintatoimenpiteet on esitelty  laajemmin vuosittain Taloudellisessa katsauksessa  ja Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain.