Citycon Oyj  on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin pörssi). Citycon Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Citycon-konsernin.

Cityconin hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lakeihin, Helsingin pörssin ja Suomen Finanssivalvonnan listayhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin sekä emoyhtiö Cityconin yhtiöjärjestykseen. Cityconin tytäryhtiöiden hallinnointia ohjaavat lisäksi näiden kotipaikan lait ja tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset.

Citycon noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia (www.cgfinland.fi). Mikäli yhtiö poikkeaa hallinnointikoodin yksittäisestä suosituksesta, se julkistaa poikkeamisen ja selostaa poikkeamisen perustelut. Yhtiön lakisääteiset toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja toimintojen koordinoinnista ja kehittämisestä huolehtii lisäksi toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä. Eri toimielinten tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Cityconin hallinnointiohjesäännön mukaisesti.

Cityconin hallinnointirakenne

Cityconin hallinnointirakenne

Citycon laatii tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Cityconin kotipaikka on Helsinki, Suomi.

Yhtiöjärjestys