Cityconin hallitusta avustaa neljä hallituksen asettamaa valiokuntaa: tarkastus- ja hallinnointivaliokunta, kybervaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategia- ja investointivaliokunta.

Valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty Cityconin hallinnointiohjesääntöön sisältyvässä hallituksen valiokuntien kirjallisessa työjärjestyksessä.

Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnassa on aina vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokuntien puheenjohtajat raportoivat hallitukselle valiokunnan käsittelemistä asioista.

Tarkastus- ja hallinnointivaliokunta

Tarkastus- ja hallinnointivaliokunta tukee hallitusta yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyssä sekä Citycon-konsernin hallinnointikäytäntöjen valvonnassa ja kehittämisessä. Tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan tärkeimmät tehtävät valiokunnan työjärjestyksen mukaan ovat:

 • taloudellisen raportoinnin seuraaminen ja taloudellisten raporttien sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen käsitteleminen
 • sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuraaminen sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien hyväksyminen
 • hyvään hallintotapaan liittyvien suositusten tekeminen sekä yhtiön Code of Conduct -periaatteiden ja niiden noudattamisen arvioiminen
 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan riippumattomuuden arvioiminen
 • tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskevan ehdotuksen valmisteleminen hallitukselle esitettäväksi yhtiökokoukselle
 • tilintarkastajan raporttien käsitteleminen

Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava talouden asiantuntija, jolla on riittävä tietämys ja kokemus laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta ja yhtiöön sovellettavista tilinpäätöksen laadintaperiaatteista.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan jäseniksi Adi Jeminin (puheenjohtaja), Sandy Koifmanin, Per-Anders Ovinin ja Ljudmila Popovan.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä  kertaa vuodessa yhtiön taloudellisen raportoinnin aikataulun mukaisesti käsitelläkseen yhtiön osavuosikatsaukset ja vuositilinpäätöksen. Vuonna 2023 tarkastus- ja hallinnointivaliokunta kokoontui neljä kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100.

Valiokunta pitää säännöllisesti yhteyttä ulkoiseen tilintarkastajaan kokoustensa yhteydessä.

Kybervaliokunta

Kybervaliokunta tukee hallitusta valvomalla yhtiön kyberturvallisuustoimintaa ja -riskejä sekä käytäntöjä yhtiön varojen, arkaluontoisen tiedon, sidosryhmien luottamuksen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Kybervaliokunnan tärkeimmät tehtävät valiokunnan työjärjestyksen mukaan ovat:

 • yhtiön kyberturvallisuuden ja tietotekniikan tarkastelu ja valvonta
  • strategia, riskit ja resurssit
  • resurssit ja tietotekniikkajärjestelmien turvallisuusinfrastruktuuri, mukaan lukien verkkoturvallisuus ja tietoturvallisuus
  • uusien ja olemassa olevien teknologioiden, sovellusten ja järjestelmien elinkaari
  • turvallisuusvalmennus, koulutus ja tietoisuus koko yhtiössä
 • häiriötilanteiden hallinnoinnin (vaste ja palautumissuunnitelma) valvonta ja ohjaus sekä yhtiön politiikkojen ja menettelytapojen hallinta ja valvonta valmistauduttaessa reagoimaan olennaisiin tapahtumiin ja katastrofipalautusskenaarioihin
 • tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseen tarkoitettujen politiikkojen, menettelyiden, suunnitelmien ja toimeenpanojen valvominen

Kybervaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi kybervaliokunnan jäseniksi Zvi Gordonin (puheenjohtaja), Ljudmila Popovan ja Yehuda (Judah) L. Angsterin.

Kybervaliokunta kokoontuu tarvittaessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2023 kybervaliokunta kokoontui kaksi kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huolehtii Cityconin hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevien ehdotusten tehokkaasta valmistelusta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tärkeimmät tehtävät valiokunnan työjärjestyksen mukaan ovat:

 • hallituksen jäsenehdokkaiden etsiminen sekä hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevien ehdotusten valmisteleminen hallitukselle esitettäväksi yhtiökokoukselle
 • hallituksen valiokuntien jäsenten ja puheenjohtajien ehdottaminen hallitukselle
 • hallituksen itsearvioinnin vuosittaisen toteuttamisen varmistaminen
 • toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteleminen
 • yhtiön palkitsemisjärjestelmien valmisteleminen sekä niiden tarkoituksenmukaisuuden seuraaminen

Etsiessään hallituksen jäsenille seuraajaehdokkaita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan on otettava huomioon yhtiön strategian, toiminnan ja kehitysvaiheen asettamat vaatimukset sekä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jotka on määritelty hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksissä. Monimuotoisuuden edistämiseksi valiokunta harkitsee, onko hallitus riittävän monimuotoinen riippumattomuuden, iän, sukupuolen, taitojen ja kokemuksen suhteen sekä onko kullakin hallituksen jäsenellä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallitus on määrittänyt hallitusjäsenyyteen sopivaksi pätevyydeksi muun muassa johtamis- ja strategian muodostamiskokemuksen, kokemuksen vähittäiskauppa/kiinteistötoimialalta, asiantuntemuksen taloudesta ja kirjanpidosta sekä kokemuksen hallinnosta. Valiokunnan tulee ehdottaa molempia sukupuolia hallituksen jäseniksi.

Valiokunta kuulee merkittäviä osakkeenomistajia valmistellessaan ehdotustaan hallituksen jäseniksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Chaim Katzmanin (puheenjohtaja), Yehuda (Judah) Angsterin, F. Scott Ballin, Sandy Koifmanin ja Per-Anders Ovinin.

Nimitys ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2023 valiokunta kokoontui kolme kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 84.

Strategia- ja investointivaliokunta

Strategia- ja investointivaliokunta tukee hallitusta yhtiön strategisen suunnan määrittelemisessä ja seurannassa. Strategia- ja investointivaliokunnan tärkeimmät tehtävät valiokunnan työjärjestyksen mukaan ovat:

 • yhtiön kiinteistökannan optimoinnin ohjaaminen ja kehittäminen yleisten suuntaviivojen asettaminen uusien kiinteistöjen hankinnalle edelleen kehittämiselle
 • yhtiön kiinteistöliiketoimintaan liittyvien hankintojen, kiinteistökehityshankkeiden ja myyntien suunnittelu- ja hyväksyntäprosessien kehittäminen ja valvominen
 • kiinteistökehityshankkeiden etenemisen, valmistuneiden hankkeiden sekä ostettujen kohteiden haltuunoton ja kannattavuuden valvominen
 • hankinnoista, kiinteistökehityshankkeista ja myynneistä päättäminen hallituksen antamien valtuutuksien puitteissa tai päätössuositusten antaminen hallitukselle

Strategia- ja investointivaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi strategia- ja investointivaliokunnan jäseniksi David Lukesin (puheenjohtaja), Zvi Gordonin, Yehuda (Judah) Angsterin, F. Scott Ballin ja Chaim Katzmanin.

Vuoden 2023 aikana strategia- ja investointivaliokunta kokoontui neljä kertaa, ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100.