Hallituksen valiokunnat


Cityconin hallitusta avusaa kolme hallituksen asettamaa valiokuntaa: tarkastus- ja hallinnointivaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategia- ja investointivaliokunta. Valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty Cityconin hallinnointiohjesääntöön sisältyvässä hallituksen valiokuntien kirjallisessa työjärjestyksessä.

Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnassa on aina vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokuntien puheenjohtajat raportoivat hallitukselle valiokunnan käsittelemistä asioista.

Tarkastus- ja hallinnointivaliokunta

Tarkastus- ja hallinnointivaliokunta tukee hallitusta yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyssä sekä Citycon-konsernin hallinnointikäytäntöjen valvonnassa ja kehittämisessä. Tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata taloudellista raportointia sekä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Valiokunta valmistelee ehdotuksen hallitukselle tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitettäväksi yhtiökokoukselle sekä ehdotuksen hallitukselle yhtiön kiinteistöomaisuuden ulkopuolisen arvioitsijan valinnasta. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava talouden asiantuntija, jolla on riittävä tietämys ja kokemus laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta ja yhtiöön sovellettavista tilinpäätöksen laadintaperiaatteista.

Varsinaisen yhtiökokouksen   2017 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan jäseniksi Ariella Zochovitzkyn (puheenjohtaja), Bernd Knoblochin, Kirsi Komin, Rachel Lavinen, Andrea Orlandin ja Per-Anders Ovinin.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa yhtiön taloudellisen raportoinnin aikataulun mukaisesti käsitelläkseen yhtiön osavuosikatsaukset ja vuositilinpäätöksen. Vuonna 2016 tarkastus- ja hallinnointivaliokunta kokoontui seitsemän  kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98.

Valiokunta pitää säännöllisesti yhteyttä ulkoiseen tilintarkastajaan kokoustensa yhteydessä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huolehtii Cityconin hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevien ehdotusten tehokkaasta valmistelusta.  Valiokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioita ja arvioi yhtiön koko johtoa koskevaa seuraajasuunnittelua, vastaa toimitusjohtajan toiminnan arvioinnista sekä valmistelee ja kehittää yhtiön palkitsemisjärjestelmiä ja valvoo niiden tarkoituksenmukaisuutta. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät on esitelty yksityiskohtaisemmin yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Etsiessään hallituksen jäsenille seuraajaehdokkaita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan on otettava huomioon yhtiön strategian, toiminnan ja kehitysvaiheen asettamat vaatimukset sekä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jotka on määritelty hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksissä. Monimuotoisuuden edistämiseksi valiokunta harkitsee, onko hallitus riittävän monimuotoinen riippumattomuuden, iän, sukupuolen, taitojen ja kokemuksen suhteen sekä onko kullakin hallituksen jäsenellä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallitus on määrittänyt hallitusjäsenyyteen sopivaksi pätevyydeksi muun muassa johtamis- ja strategian muodostamiskokemuksen, kokemuksen vähittäiskauppa/kiinteistötoimialalta, asiantuntemuksen taloudesta ja kirjanpidosta sekä kokemuksen hallinnosta. Valiokunnan tulee ehdottaa molempia sukupuolia hallituksen jäseniksi.

Valiokunta kuulee merkittäviä osakkeenomistajia valmistellessaan ehdotustaan hallituksen jäseniksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

Varsinaisen yhtiökokouksen   2017 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi  Chaim Katzmanin (puheenjohtaja), Arnold de Haanin, Kirsi Komin, Claes Ottossonin, Per-Anders Ovinin  ja Ariella Zochovitzkyn.

Nimitys ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2016 valiokunta kokoontui kolme  kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100.

Strategia- ja investointivaliokunta

Strategia- ja investointivaliokunta tukee hallitusta yhtiön strategisen suunnan määrittelemisessä ja seurannassa. Strategia- ja investointivaliokunnan tehtävänä on ohjata yhtiön kiinteistökannan optimointia ja kehittämistä, asettaa yleiset suuntaviivat uusien kiinteistöjen hankinnalle ja kiinteistöjen edelleenkehittämiselle, antaa hallitukselle suosituksia kiinteistöjen hankinnoista ja myynneistä sekä kiinteistökehityshankkeista sekä seurata kiinteistökehityshankkeiden etenemistä ja valmistuneiden sekä ostettujen kohteiden kannattavuutta.

Strategia- ja investointivaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Varsinaisen yhtiökokouksen   2017 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi strategia- ja investointivaliokunnan jäseniksi David Lukesin (puheenjohtaja), Arnold de Haanin, Bernd Knoblochin, Rachel Lavinen, Andrea Orlandin ja   Claes Ottossonin.

Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2016  valiokunta kokoontui viisi  kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97.