GRI-taulukot

GRI-taulukkomme toimivat referenssityökaluna, jonka avulla lukijat löytävät asiaankuuluvat tiedot 2018 raportissamme ja verkkosivuiltamme. Alla olevista taulukoista löydät tietoja, jotka liittyvät Global Reporting Initiative (GRI) -ohjelmaan ja European Public Real Estate Association:in kestävän kehityksen parhaiden käytäntöjen suosituksiin (EPRA sBPR). Ernst & Young Oy on varmistanut valitut keskeiset vastuullisuusindikaattorit ja ne on merkitty GRI-taulukoihin.

Sijainti-sarakkeen lyhenteet:
FR: Tilinpäätös
SA: Vastuullisuusselvitys
CGS: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yleinen sisältö
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi

SA, etukansi

102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut

FR, s.4, 8-9

102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti

SA, takakansi

102-4 Toimintamaat

FR, s. 4

102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

CGS, s. 3, FR s. 39-40

102-6 Markkina-alueet, toimialat

FR, s.4, https://www.citycon.com/fi/kauppakeskukset

102-7 Raportoivan organisaation koko

SA, s. 37, FR s. 4, 45-46

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

SA, s. 37

Raportoitu osittain.

102-9 Toimitusketju

FR, 8-9, https://www.citycon.com/fi/meista/cityconin-strategia

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

FR, s. 10, 87-89, GRI-sisältöindeksi

Toimitusketjussa ei merkittäviä muutoksia.

102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

SA, s. 5, CGS, s. 11-12 FR, s. 37-38

102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

SA, s. 30

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

SA, s. 10

Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus

SA, s. 3-4

Yes
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

SA, s. 8-9, FR, s. 37-38

Yes
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

SA, s. 19-20

102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen

SA, s. 20

Hallinto
102-18 Hallintorakenne

CGS, s. 3, 8-9

102-19 Vastuunjako

CGS, s. 9

102-20 Vastuuhenkilöt

CGS, s. 9-10, GRI-sisältöindeksi

Toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja ovat vastuussa päivittäisestä yrityksen johtamisesta, johon kuuluu taloudelliset, ympäristölliset ja taloudelliset kysymykset. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti.

102-21 Sidosryhmien kuuleminen

CGS, s. 13, GRI-sisältöindeksi

Sidosryhmien kuuleminen toteutetaan osakkeenomistajien kokouksissa, asiantuntijapaneelissa sekä eri kyselyissä vuokralaisille, henkilöstölle ja sijoittajille. Olennaiset tulokset tutkimuksista ilmotetaan hallitukselle.

102-22 Gov-Board Hallituksen kokoonpano

CGS, s. 4-6

102-23 Hallituksen puheenjohtaja

CGS, s. 5, 9

102-24 Gov-Select Hallituksen valinta

CGS, s. 4

102-25 Gov-Col Eturistiriitojen välttäminen

CGS, s. 14

102-28 Hallituksen suorituksen arviointi

CGS, s. 7

Raportoitu osittain.

102-29 Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa ja hallinnassa

CGS, s. 11-12, FR, s. 37-38

102-30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi

CGS, s.8, https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-valiokunnat

102-31 Hallituksen riskiarviointien säännöllisyys

CGS, s. 7

102-32 Hallituksen rooli vastuullisuusraportoinnissa

CRI-sisältöindeksi

Toimitusjohtaja tarkastaa ja hyväksyy vastuullisuusselvityksen.

102-33 Kriittisten huolenaiheiden kommunikointi

CGS, s.13, Tiedonantopolitiikka

https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/tiedonantopolitiikka

102-34 Kriittisten huolenaiheiden luonne ja määrä

SA, s. 20, GRI-sisältöindeksi

Cityconin Code of Conduct -toimintaperiaatteisiin liittyvät huolet ja epäillyt rikkomukset voidaan raportoida Cityconin whistleblowing-kanavan kautta. https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/code-of-conduct/raportoi-vaarinkaytoksesta

102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen

102-36 Palkkioiden määräytyminen

CGS, s. 10, https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen

102-37 Sidosryhmien näkemysten huomioiminen palkitsemisessa

https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä

SA, s. 8

Yes
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

GRI-sisältöindeksi

Henkilöstö ei ole kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piirissä.

102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

SA, s. 8

102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet

SA, s. 8, 10, 15-17

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

SA, s. 8-9, 10, 16-17

Yes
Raportointikäytäntö
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

FR, s. 87-89

102-46 Raportin sisällön määrittely

SA, s. 8, 22

Yes
102-47 Olennaiset aiheet

SA, s. 7, 9

Yes
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

SA, s. 22-23

Yes
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa

SA, s. 22-23

Yes
102-50 Raportointijakso

SA, s. 22

102-51 Edellisen raportin päiväys

GRI-sisältöindeksi

23.2.2019

102-52 Raportin julkaisutiheys

SA, s. 22

Yes
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

GRI-sisältöindeksi

Sustainability Analyst, wilhelm.ehnrooth (at) citycon.com

102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

SA, s. 2, 22

Yes
102-55 GRI-sisällysluettelo

https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/gri-taulukot

Yes
102-56 Raportoinnin varmennus

SA, s. 22, GRI-sisältöindeksi

Yes
GRI 103: Johtamismalli
103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat

SA, s. 22-23, 8-9

Yes
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet

SA, s. 5, 7, https://www.citycon.com/fi/johtamistapa

Yes
103-3 Johtamistavan arviointi

https://www.citycon.com/fi/johtamistapa

Yes
Taloudellinen vastuu
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
GRI 201: Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen

SA, s. 39-40

201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle

FR, s. 38, https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/ymparisto/ilmastonmuutos

Raportoitu osittain.

201-3 Eläketurvan kattavuus

GRI-sisältöindeksi

Citycon noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, ei raportoitu erikseen.

201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellisen avustus

GRI-sisältöindeksi

Saadut avustukset 0,019 milj. euroa Suomssa ja Norjassa 0,713 milj. euroa.

GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

FR, s. 9

Raportoitu osittain.

GRI 205: Korruptionvastaisuus
205-1 Liiketoimintayksiköt, joille on tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi

GRI-sisältöindeksi

Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.

205-2 Korruptionvastaisiin poliitikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

SA, s. 20

Ei tapauksia vuonna 2018.

205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

SA, s.20

Ei tapauksia vuonna 2018.

GRI 206: Kilpailun rajoittaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

GRI-sisältöindeksi

Ei tapauksia vuonna 2018.

Ympäristövastuu
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
GRI 302: Energia
302-1 Elec-Abs, DH&C-Abs, Fuel-Abs, Elec-LfL, DH&C-LfL, Fuels-LfL Organisaation oma energiankulutus

SA, s. 24-26

Yes 97, lfl 100
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen

SA, s. 12-13, 24

Yes
302-5 Tuotteiden ja palveluiden energiantarpeen vähennykset

SA, s. 24-25

Yes
CRE 1 Energy-Int Rakennusten energian ominaiskulutus

SA, s. 24

Yes 97
GRI 303: Vesi
303-5 Water-Abs; Water-LfL Vedenkulutus

SA, s. 21, 23, 32

Yes 97, lfl 100
CRE 2 Water-Int Rakennusten vedenkäytön ominaiskulutus

SA, s. 32

Yes 97
GRI 304: Luonnon monimuotoisuus
304-1 Omistetut, vuokratut tai hallitut toimintapaikat suojelluilla alueilla tai niiden läheisyydessä sekä korkean biodiversiteetin omaavilla alueilla

SA, s. 11

Raportoitu osittain.

Yes
GRI 305: Päästöt
305-1 GHG-Dir-Abs; GHG-Dir-LfL Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)

SA, s. 12-13, 23, 27-29

Yes 97, lfl 100
305-2 GHG-Indir-Abs; GHG-Indir-LfL Epäsuoran energian kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)

SA, s. 12-13, 23, 27-29

Yes 97, lfl 100
305-3 GHG-Indir-Abs Muut epäsuorat kasvuhuonekaasujen päästöt (Scope 3)

SA, s. 12-13, 23, 27-29

Yes 97, lfl 100
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

SA, s. 12-13. 27-29

Yes
CRE 3 GHG-Int Kiinteistöistä aiheutuneiden kasvihuonekaasujen ominaispäästöt

SA, s. 28

Yes 97, lfl 100
GRI 306: Jätevedet ja jätteet
306-1 Päästöt vesistöön vedenlaadun ja kohteen mukaan jaoteltuna

GRI-sisältöindeksi

Jäte- ja sadevesi on johdettu kunnalliseen viemärijärjestelmään.

Yes
306-2 Waste-Abs; Waste l-f-l Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan jaoteltuna

SA, s. 33-36

Yes 97, lfl 100
306-3 Merkittävät vuodot

GRI-sisältöindeksi

Ei vuotoja vuonna 2018.

GRI 307: Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen
307-1 Ympäristölakien ja -sääntöjen rikkominen

GRI-sisältöindeksi

Ei rikkomuksia vuonna 2018.

GRI 308: Toimittajien ympäristöarviointi
308-1 Uudet toimittajat, jotka arvioitiin ympäristökriteereillä

GRI-sisältöindeksi

Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.

Sosiaalinen vastuu
GRI Standards -tunnus EPRA Sustainability BPR Sisältö Sijainti Kommentit Varmennus Kattavuus % (EPRA sBPR)
GRI 401: Työsuhteet
401-1 Emp-Turnover Henkilöstön vaihtuvuus

SA, s. 37

Uusia työntekijöitä ei raportoida iän ja alueen perusteella, koska heitä on verrattaen pieni määrä.

401-3 Vanhempainvapaa

SA, s. 37

Raportoitu osittain.

GRI 402: Henkilöstön ja johdon väliset suhteet
402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika

GRI-sisältöindeksi

Citycon toimii paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Työntekijöiden ja työnantajan lainmukainen yhteistoiminta tapahtuu yhteistoimintaryhmässä. Työntekijäjäsenet valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ryhmä käsittelee koko henkilöstöä koskevia aiheita.

GRI 403: Työterveys- ja turvallisuus
403-1 (2016) Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus

GRI-sisältöindeksi

Yhteistoiminnallinen työsuojelutoimikunta Suomessa. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluu työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyvät aiheet. Raportoitu osittain.

403-2 (2016) H&S-Emp Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset

SA, s. 37

GRI 404: Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat

SA, s. 18-19

Raportoitu osittain.

404-3 Emp-Dev Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit

SA, s. 18-19, GRI-sisältöindeksi

Henkilöstöpolitiikan mukaisesti kaikki työntekijät osallistuvat vuosittain kehityskeskusteluihin.

GRI 405: Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Diversity-Emp Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

SA, s. 38 CGS, s. 5-6, 8

GRI 406: Syrjinnän kielto
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet

GRI-sisältöindeksi

Ei tapauksia vuonna 2018.

GRI 407: Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset
407-1 Toiminnot ja tavarantoimittajat, joiden osalta järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus voivat olla uhattuna

GRI-sisältöindeksi

Ei tunnistettuja riskejä toiminta-alueella.

GRI 410: Turvallisuuskäytännöt
410-1 Turvallisuushenkilökunta, joka on koulutettu ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintatapoihin

GRI-sisältöindeksi

Cityconin palkkalistoilla oleva turvallisuuspäällikkö on koulutettu kuten muut työntekijät. Raportoitu osittain.

GRI 412
412-3 Merkittävät investoinnit ja sopimukset, joissa huomioidaan ihmisoikeudet tai suoritettiin ihmisoikeuksien arviointi

GRI-sisältöindeksi

Ei tunnistettuja riskejä toiminta-alueella.

GRI 413: Paikallisyhteisöt
413-1 Toiminnot, joissa on tehty vuorovaikutusta paikallisyhteisöjen kanssa, vaikutusten arviointia ja kahitysohjelmia

SA, s. 16-17

Raportoitu osittain.

GRI 414: Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi
414-1 Tavarantoimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti

GRI-sisältöindeksi

Ei arviointeja. Sovellamme Business Code of Conduct -toimintaohjeita kaikissa merkittävissä liikesuhteissa.

GRI 415: Poliittinen vaikuttaminen
415-1 Poliittinen tuki

SA, s. 17

GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset

GRI-sisältöindeksi

Ei säännösten tai vapaaehtoisten ohjenuorien rikkomuksia.

CRE 8 Cert-tot Kestävän kehityksen sertifioinnit ja luokitukset

SA, s. 30

Yes 100
GRI 417: Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio
417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

GRI-sisältöindeksi

Ei rikkomuksia.

GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset

GRI-sisältöindeksi

Ei valituksia.

GRI 419: Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta

GRI-sisältöindeksi

Tiedossamme ei rikkomuksia.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta