EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.


Citycon konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen 300 miljoonan euron taattu joukkovelkakirjalaina. Laina tarjottaisiin pääasiassa eurooppalaisille, mukaan lukien pohjoismaisille, institutionaalisille sijoittajille book building -tarjousmenettelyssä ja, mikäli laina lasketaan liikkeeseen, joukkovelkakirjalainan odotettu maturiteetti tulisi olemaan 10 vuotta. Joukkovelkakirjan laskisi liikkeelle Citycon Treasury B.V. ja Citycon Oyj toimisi lainan takaajana. Citycon Treasury B.V. hakisi joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.


Mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat tuotot käytettäisiin olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun keskimääräisten lainamaturiteettien pidentämiseksi sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin.  Citycon voi myös käyttää liikkeeseenlaskusta saatuja tuottoja nykyisten kiinteistöjen kehityshankkeisiin, uusien kiinteistöjen hankintaan tai osuuksien kasvattamiseen yhteisyrityksissä.


Citycon konserni on nimittänyt pääjärjestäjiksi Deutsche Bankin ja Goldman Sachs Internationalin yhdessä Danske Bankin ja Swedbank AB:n kanssa. Kansainvälinen sijoittajapuhelu järjestetään ennen mahdollista lainan liikkeeseenlaskua. Citycon konserni julkistaa lisätietoja lainan liikkeeseenlaskun jälkeen.


Helsinki 22.9.2014


CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. +358 20 766 4521 tai +358 40 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.com


Eero Sihvonen, talousjohtaja, varatoimitusjohtaja

Puh. +358 20 766 4459 tai +358 40 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com


 


Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.com


Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista


Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta.  Yllä kuvattua transaktiota ja tämän ilmoituksen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä ilmoituksessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.


Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita yleisölle missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Securities Act -laki”) nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.


Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmoitus on osoitettu vain henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista ja jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(1) artiklassa määriteltyjä ammattimaisia sijoittajia (investment professionals), taikka muille henkilöille, joille ilmoitus voidaan lain mukaan antaa.