EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.


Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen noin 300 miljoonan euron taattu joukkovelkakirjalaina. Laina tarjottaisiin pääasiassa eurooppalaisille, mukaan lukien pohjoismaisille, institutionaalisille sijoittajille book building -tarjousmenettelyssä ja, mikäli laina lasketaan liikkeeseen, joukkovelkakirjalainan odotettu maturiteetti tulisi olemaan 7 vuotta. Joukkovelkakirjan laskisi liikkeelle Citycon Treasury B.V. ja Citycon Oyj toimisi lainan takaajana. Citycon Treasury B.V. hakisi joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.


Mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat tuotot käytettäisiin pääosin Sektor Gruppen AS:n hankintaan liittyvien Sektorin olemassa olevien lainojen osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Citycon-konserni voi myös käyttää liikkeeseenlaskusta saatuja tuottoja yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin, velkojen takaisinmaksuun, nykyisten kiinteistöjen kehityshankkeisiin, uusien kiinteistöjen hankintaan tai osuuksien kasvattamiseen yhteisyrityksissä.


Citycon-konserni on nimittänyt pääjärjestäjiksi Danske Bankin, Deutsche Bankin, Nordea Marketsin ja Pohjola Marketsin. Citycon-konserni julkistaa lisätietoja lainan liikkeeseenlaskun jälkeen.

Helsinki 8.9.2015CITYCON OYJLisätiedot:


Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. +358 20 766 4521 tai +358 40 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.com


Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puh. +358 20 766 4459 tai +358 40 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi


 


Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista


Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta.  Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.


Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.


Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").