EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Citycon toteuttaa noin 200 miljoonan euron suunnatun osakeannin Canada Pension Plan Investment Boardin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle (Canada Pension Plan Investment Board European Holdings S.àr.l), mikä vastaa 15 prosentin omistusosuutta Cityconin osakkeista ja äänivallasta.  Suunnatun osakeannin jälkeen Citycon aikoo toteuttaa osakkeenomistajilleen noin 200 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin.  


Citycon Oyj, johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa, kerää noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Siitä noin 200 miljoonaa euroa hankitaan CPP Investment Board European Holdings S.àr.l (”CPPIBEH”) -yhtiölle suunnatulla osakeannilla. CPPIBEH on Canada Pension Plan Investment Boardin (”CPPIB”, Kanadan eläkejärjestelmän (Canada Pension Plan) varoja sijoittava sijoitusorganisaatio) kokonaan omistama tytäryhtiö. Suunnatun osakeannin toteuduttua CPPIBEH:sta tulisi Cityconin merkittävä strateginen osakkeenomistaja 15 prosentin omistusosuudella yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Kaupan toteutuminen edellyttää tarvittavien valtuutuksien saamista Cityconin osakkeenomistajien ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka järjestetään kesäkuussa 2014.


Suunnatun osakeannin jälkeen Cityconin osakkeenomistajille tarjotaan merkintäetuoikeusantina noin 200 miljoonan euron arvosta osakkeita. Molemmissa osakeanneissa osakekohtainen merkintähinta on sama, 2,65 euroa, joka on noin 2,2 prosenttia matalampi kuin Cityconin osakkeen päätöskurssi 12.5.2014 ja noin 1,7 prosenttia korkeampi kuin osakkeen osinkokorjattu kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Gazit-Globe, CPPIBEH ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat sitoutuneet tietyillä ehdoilla merkitsemään kukin suhteellisen pro rata -osuutensa merkintäetuoikeusannissa liikkeeseen lasketuista uusista osakkeista. Lisäksi Gazit-Globe ja CPPIBEH ovat antaneet merkintätakaukset, joiden perusteella ne ovat tietyillä ehdoilla sitoutuneet takamaan merkintäetuoikeusannin.


Citycon käyttäisi suunnatusta osakeannista ja merkintäetuoikeusannista saaduista varoista noin 300 miljoonaa euroa lainojen takaisinmaksuun, mikä vahvistaisi Yhtiön tasetta entisestään sekä antaisi Yhtiölle vapauden kierrättää pääomaa arvoa lisäävästi valikoiduilla kiinteistöhankinnoilla ja päivittäistavaravetoisten kauppakeskusten kehityshankkeilla tiiviisti asutetuilla alueilla Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Osana kokonaisjärjestelyä Cityconin hallituksen kahden nykyisen jäsenen tilalle ehdotetaan kahta uutta CPPIBEH:n nimittämää hallituksen jäsentä.


Kyseessä on toinen järjestely CPPIB:n ja Cityconin välillä. Organisaatiot yhdistivät voimansa ensimmäisen kerran joulukuussa 2012 hankkiakseen Kista Gallerian, joka on yksi suurimmista ja menestyneimmistä kauppakeskuksista Tukholman alueella. Kyseisessä kaupassa kohteen hankinta-arvo oli noin 530 miljoonaa euroa.


Graeme Eadie, CPPIB:n kiinteistösijoitusten varatoimitusjohtaja: ”Tämän investoinnin ansiosta voimme laajentaa vähittäiskauppakiinteistöihin liittyvää toimintaamme Pohjoismaissa, joka on pysynyt lupaavana markkinana vähittäiskauppaa ajatellen. Citycon on johtavia vähittäiskauppakiinteistöjen omistajia/operaattoreita Pohjoismaissa, jonka tunnemme hyvin Kista Gallerian yhteisomistuksen ansiosta. Olemme iloisia voidessamme laajentaa kumppanuuttamme liiketoimintaansa kasvattavan Cityconin ja sen pääomistajiin kuuluvan Gazit-Globen kanssa.”


Marcel Kokkeel, Citycon Oyj:n toimitusjohtaja: ”Olemme tyytyväisiä saadessamme Cityconin strategisiin osakkeenomistajiin uuden globaalisti tunnetun kiinteistösijoittajan. Tämä vahvistaa entisestään sekä profiiliamme yhtenä kauppakeskustoiminnan markkinajohtajana että rahoitusasemaamme. Arvostamme pääomistajiemme Gazit-Globen ja Ilmarisen sitoutumista tähän transaktioon.”


Chaim Katzman, Cityconin ja Gazit-Globe Ltd:n hallituksen puheenjohtaja: ”Tämä on maailman suurimpiin kiinteistösijoitusrahastoihin kuuluvalta CPPIB:ltä luottamuksenosoitus Cityconille. CPPIB:n ympäri maailmaa sijaitsevat kiinteistöt ovat arvoltaan yli 20 miljardia dollaria. Investointi osoittaa, että CPPIB arvostaa Cityconin johdon kykyä ohjata pitkän aikavälin strategista kasvua Pohjoismaiden ja Baltian kauppakeskuksissa.”Tietoja Cityconista

Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on urbaanien päivittäistavarakauppavetoisten kauppakeskusten johtava omistaja ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen markkina-arvo on yli miljardi euroa. Lisätietoja Cityconista: www.citycon.fi.


Tietoja CPPIB:stä

Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) on investointien hallintaan erikoistunut organisaatio. Se sijoittaa yli 18 miljoonan kanadalaisen eläkkeenmaksajan ja -saajan puolesta Kanadan työeläkejärjestelmään (CPP) kuuluvia varoja, joita ei tällä hetkellä tarvita eläkemaksuihin. Koostaakseen CPP:n omaisuudesta hajautetun osakesalkun CPPIB tekee sijoituksia julkisiin osakkeisiin, yksityisiin yhtiöihin, kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja korkosijoitusinstrumentteihin. 31.12.2013 CPP-rahaston arvo oli 201,5 miljardia Kanadan dollaria, josta kiinteistösijoitusten osuus oli 21,9 miljardia Kanadan dollaria. Lisätietoja CPPIB:stä: www.cppib.com.


Tietoja Gazit-Globesta

Gazit-Globe on suurimpien urbaanien päivittäistavarakauppavetoisten kauppakeskusten johtavia omistajia, kehittäjiä ja operaattoreita merkittävimmillä urbaaneilla markkina-alueilla kaikkialla maailmassa. Konserni omistaa ja hallinnoi yli 20 maassa 577 kauppakeskusta, joiden vuokrattava bruttopinta-ala on noin 6,6 miljoonaa neliömetriä ja kokonaisarvo yli 22 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Lisätietoja Gazit Globesta: www.gazitglobe.comLisätiedot:


Marcel Kokkeel,

Citycon, toimitusjohtaja,

Puh. +358 20 766 4465 

marcel.kokkeel@citycon.com


Mediayhteyshenkilöt:

Henrica Ginström,

Citycon, sijoittajasuhdepäällikkö,

Puh. +358 50 554 4296

henrica.ginstrom@citycon.com

Linda Sims

CPPIB, mediasuhteiden johtaja,

Puh. +1 416 868 8695

lsims@cppib.com


 


HUOMAUTUS


Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi. Tässä tiedotteessa viitattuun merkintäoikeusantiin ja osakkeiden myöhempään listaamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä liittyvä suomenkielinen esite tullaan laatimaan ja toimittamaan Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi mikäli merkintäoikeusanti toteutetaan.


Erityisesti, tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa, ellei Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.


Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Pohjola Pankki Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta merkintäoikeusannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai merkintäoikeusantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.


Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.


Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.


Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.