Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006

Yhteenveto

- Liikevaihto kasvoi 29,5 prosenttia 55,0 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-
30.6.2005 42,5 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot kasvoivat 39,0 miljoonaan euroon (31,2 milj. euroa),
vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 3,2 prosenttia.

- Voitto ennen veroja oli 95,8 miljoonaa euroa (17,2 milj. euroa), sisältäen 75,3
miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousua.

- Tulos/osake oli 0,47 euroa (0,11 euroa).
Tulos/osake ilman käyvän arvon muutosta ja siitä aiheutuvaa verovaikutusta oli
0,10 euroa (0,06 euroa).

- Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo kasvoi 51,5 prosenttia ja oli 1 143,2
miljoonaa euroa (30.6.2005: 754,7 milj. euroa).

- Nettorahoituskulut laskivat 29,5 prosenttia 12,9 miljoonaan euroon (18,3 milj.
euroa). Vertailukauden luku sisälsi 5,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.

- Yhtiön liiketoiminta laajeni Liettuaan, josta yhtiö osti Mandarinas-
kauppakeskuksen. Kauden aikana tehtiin lisäksi useita merkittäviä investointeja
Suomessa ja Ruotsissa.

- 75 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti toteutettiin onnistuneesti.

Avainluvut
1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Liikevaihto, Me 55,0 42,5 92,2
Liikevoitto, Me 108,7 35,6 105,2
% liikevaihdosta 197,5 83,8 114,1
Voitto ennen veroja, Me 95,8 17,2 74,2
Katsauskauden voitto, Me 72,7 13,3 59,8

Sijoituskiinteistöjen
käypä arvo, Me 1 143,2 754,7 956,6

Tulos/osake, euroa 0,47 0,11 0,47
Tulos/osake laimennettu, euroa
(EPRA tulos/osake) 0,47 0,11 0,46
Tulos/osake, ilman käyvän arvon
muutoksen vaikutusta, euroa 0,10 0,06 0,20
Liiketoiminnan
nettorahavirta/osake, euroa 0,10 0,05 0,19
Oma pääoma/osake, euroa (EPRA NAV) 2,98 1,94 2,45
Oikaistu nettovarallisuus/osake,
euroa (EPRA NNNAV) 3,00 1,94 2,45
P/E -luku (hinta/voitto -suhde) 4 14 7

Oman pääoman tuotto (ROE), % 35,0 11,2 22,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,4 9,5 13,5
Omavaraisuusaste, % 42,3 28,9 36,7
Nettovelkaantumisaste, % 122,9 217,2 156,8
Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 8,0 8,8 8,5
Vuokrausaste, % 96,7 96,3 97,2
Henkilöstö katsauskauden lopussa 61 46 57

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora: "Cityconin liiketoiminta on kehittynyt
suunnitellusti. Kauden aikana on ilmoitettu noin 350 miljoonan euron
investoinneista, joista noin 225 miljoonaa euroa toteutunee seuraavalla
kvartaalilla. Yhtiön toiminta on laajentunut uusille markkina-alueille Liettuaan
ja suur-Göteborgin alueelle Ruotsiin.

Toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 114,2 miljoonaa euroa ja Citycon
kiinteistöomaisuuden markkina-arvo kasvoi 1 143,2 miljoonaan euroon.
Kauppakeskusliiketoiminnan markkinatilanne säilyi kiristyvästä kilpailusta
huolimatta hyvänä.

Cityconin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 29,5 prosenttia 55,0 miljoonaan
euroon. Liikevaihdon kasvu on pääosin seurausta vuosien 2005 ja 2006 aikana
toteutetuista strategian mukaisista kiinteistöhankinnoista Suomessa, Ruotsissa ja
Baltiassa.

Katsauskauden voitto kasvoi 72,7 miljoonaan euroon ja tulos/osake oli 0,47 euroa.

Jatkamme edelleen kasvustrategiamme toteuttamista uusilla hankinnoilla
edellyttäen, että hyviä kohteita löytyy. Lisäksi jatkamme omistamiemme
kiinteistöjen kehittämistä."

EPRA:n suositukset (Best Practices Policy Recommendations)

Eurooppalaisia listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä edustava The European Public
Real Estate Association (EPRA) julkaisi tammikuussa 2006 suosituksensa
listatuille kiinteistösijoitusyhtiöille taloudellisen informaation esittämisestä.
Citycon Oyj on tästä osavuosikatsauksesta alkaen siirtynyt noudattamaan näitä
suosituksia taloudellisessa raportoinnissaan. Suositukset täydentävät, eivät
korvaa IAS/IFRS -standardeja.

EPRA:n suositusten noudattamisen myötä Citycon Oyj:n tuloslaskelmamuoto on
muutettu kululajikohtaisesta tuloslaskelmamuodosta toimintokohtaiseksi. Täten
tuloslaskelma esittää myös brutto- ja nettovuokratuoton.

Citycon Oyj uskoo, että suositusten noudattaminen auttaa sijoittajia arvioimaan
paremmin konsernin tuloksentekokykyä ja lisää yhtiön sijoitusinformaation
avoimuutta. Tuloslaskelmamuodon muuttamisen lisäksi Citycon Oyj julkaisee uuden
avainluvun, oikaistun nettovarallisuuden (EPRA NNNAV). Suositukset löytyvät
kokonaisuudessaan EPRA:n kotisivuilta osoitteesta www.epra.com.

Koska Citycon Oyj soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40
-standardin mukaista käyvän arvon mallia, vastaa IFRS:n mukainen Cityconin tulos
EPRA:n suositusten mukaista tulosta. IFRS:n mukainen laimennettu tulos/osake on
sama kuin EPRA tulos/osake. EPRA NAV vastaa myös Cityconin julkaisemaa IFRS:n
mukaista omaa pääomaa.

Cityconin NNNAV nousi 114,1 prosenttia 494,3 miljoonaan euroon vuoden
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. NNNAV/osake oli 3,00 euroa.

EPRA:n suositusten mukainen avainluku
Me 1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
EPRA NAV 491,4 230,9 356,6
(i) Rahoitusinstrumenteista
tulokseen kirjattu käyvän arvon muutos - - -
(ii) Velkojen käyvän arvon ja
tasearvon erotus 3,0 0,0 0,5
(iii) Laskennalliset verot - - -
EPRA NNNAV 494,3 230,9 357,1

per osake laimennettu, euroa
EPRA NAV 2,98 1,94 2,45
(i) Rahoitusinstrumenteista
tulokseen kirjattu käyvän arvon muutos - - -
(ii) Velkojen käyvän arvon ja
tasearvon erotus 0,02 0,00 0,00
(iii) Laskennalliset verot - - -
EPRA NNNAV 3,00 1,94 2,45

Toimintaympäristön kehitys

Kansainvälinen kiinnostus suomalaisia liiketiloja kohtaan oli edelleen vilkasta.
Suomessa vähittäiskaupan myynti jatkoi kasvuaan ja kaupan alan myönteiset
odotukset vahvistuivat. Vähittäiskaupan liiketilojen kysyntä oli edelleen hyvä ja
käyttöasteet säilyivät korkeina. Korkotason ja inflaation nousulla ei ollut
merkittävää vaikutusta markkinatilanteeseen. Korot ovat edelleen viimeaikaisesta
noususta huolimatta alhaisella tasolla.

Kiinteistöomaisuuden yhteenveto

Cityconin liiketoiminta käsittää koko liikekiinteistön omistamisen ketjun, eli
kohteiden kehittämisen, omistamisen, vuokrauksen sekä kiinteistöjen johtamisen.
Cityconilla on kolme liiketoimintaryhmää: Kauppakeskukset, Marketit ja myymälät
sekä Kiinteistökehitys.

Katsauskauden lopussa yhtiö omisti 29 (16) kauppa- ja liikekeskusta ja 127 (127)
markettia ja myymälää. Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden markkina-arvo 30.6.2006
oli 1 143,2 miljoonaa euroa (31.12.2005 956,6 milj. euroa), josta kauppa- ja
liikekeskusten osuus oli 70,1 prosenttia (60,9 %) ja market- ja
myymäläkiinteistöjen osuus 29,9 prosenttia (39,1 %). Kiinteistöistä 83,2
prosenttia sijaitsee Suomessa, 10,0 prosenttia Ruotsissa, 5,6 prosenttia Virossa
ja 1,3 prosenttia Liettuassa. Osuudet on laskettu käyvästä arvosta.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset

Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin mukaista
käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti. Aberdeen Property Investors Finland Oy on määritellyt
Cityconin kiinteistöomaisuuden käyvän arvon katsauskauden lopussa. 10.7.2006
päivätty arviolausunto on saatavilla yhtiön kotisivuilla www.citycon.fi.
Arviointimenetelmä on kuvattu Cityconin vuoden 2005 vuosikertomuksessa sivulla
14.

Katsauskaudella Cityconin kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutos oli 75,3
miljoonaa euroa. Arvonnousua kirjattiin yhteensä 82,5 miljoonaa euroa ja
arvonalennuksia yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

Cityconin kiinteistöomaisuuden keskimääräinen, Aberdeen Property Investors
Finland Oy:n määrittämä nettotuottovaatimus laski 7,1 prosenttiin (31.12.2005
keskimääräinen nettotuottovaatimus oli 7,6 prosenttia). Tuottovaatimuksen lasku
on pääosin seurausta erittäin aktiivisista kiinteistömarkkinoista.

Vuokrasopimuskanta ja vuokrausaste

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 2 373 vuokrasopimusta 1 475
vuokralaisen kanssa. Cityconin kiinteistöomaisuuden vuokrausaste oli
katsauskauden lopussa 96,7 prosenttia (96,3 %) ja nettotuottoaste 8,0 prosenttia
(8,8 %).

Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 25,0 prosenttia 39,0
miljoonaan euroon. Bruttovuokratuotot kasvoivat 27,9 prosenttia 52,8 miljoonaan
euroon. Vuokratuottojen kasvu oli pääosin seurausta kiinteistöhankinnoista
katsauskauden aikana. EPRA:n suosituksen mukaan Cityconin tuloslaskelma esittää
netto- ja bruttovuokratuotot.

Vertailukelpoisten (like-for-like) kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 3,2
prosenttia. Vertailukelpoisilla kohteilla tarkoitetaan kohteita, jotka ovat
olleet omistuksessa koko vertailukauden (24 kk). Vertailukelpoisiin kohteisiin
eivät kuulu kehitys- ja laajennuskohteet eivätkä tontit.

Nettotuottoprosentin laskennassa ja vertailukelpoisten kohteiden (like-for-like)
valinnassa sovelletaan Kiinteistötalouden instituutin ja Investment Property
Databankin ohjeiden mukaista laskentamenetelmää.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto
1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 201 130 298
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 48 986 24 895 51 476
Vuokrausaste kauden lopussa, % 96,7 % 96,3 % 97,2 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 2,9 3,4 3,2

Kauppakeskukset-liiketoimintaryhmä

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Cityconin
kauppakeskusten nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 41,8 prosenttia 26,0
miljoonaan euroon. Kauppakeskusten nettovuokratuotot olivat 66,7 prosenttia
Cityconin kaikista vuokratuotoista.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, kauppakeskukset
1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 156 101 233
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 23 249 10 213 29 160
Vuokrausaste kauden lopussa, % 97,4 % 96,8 % 98,0 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 2,3 2,6 2,6

Taloudellinen kehitys, kauppakeskukset
1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Liikevaihto, Me 37,3 25,3 57,4
Nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta
käypään arvoon, Me 62,1 4,4 22,1
Liikevoitto, Me 86,8 22,0 61,2
Bruttovuokratuotot, Me 35,2 24,3 54,5
Nettovuokratuotot, Me 26,0 18,4 41,3
Nettotuotto-% 7,7 8,3 8,2
Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet 8,2 8,4 8,4
Kiinteistökannan markkina-arvo, Me 801,8 459,4 636,7
Bruttoinvestoinnit, Me 113,4 2,4 174,9

Investoinnit ja kehityshankkeet

Kauden aikana Citycon teki useita merkittäviä investointeja Suomessa, Ruotsissa
ja Baltiassa.

Suomessa Citycon hankki omistukseensa loput Vantaan Myyrmannin kauppakeskuksesta,
Tampereen Tullintorin kauppakeskuksen sekä Kouvolassa sijaitsevan kauppakeskus
Valtarin. Ruotsissa Citycon osti suur-Göteborgin alueelta Lindomen, Backan,
Hindåsin, Landvetterin ja Flodan liikekeskukset. Investoinnit näihin kohteisiin
olivat yhteensä 80,1 miljoonaa euroa.

Baltiassa Cityconin toiminta laajeni Liettuaan, Vilnassa sijaitsevan Mandarinas-
kauppakeskuksen oston myötä. Mandarinaksen velaton kauppahinta oli noin 14,3
miljoonaa euroa.

Toukokuussa Citycon ilmoitti ostavansa Göteborgin lähistöllä sijaitsevan
Stenungstorg-kauppakeskuksen 41,9 miljoonalla eurolla. Kaupan arvioidaan
toteutuvan lopullisesti syyskuun 2006 alussa.

Kesäkuussa Citycon ilmoitti ostavansa Helsingistä kauppakeskus Columbuksen 80,1
miljoonalla eurolla ja suur-Tukholman alueella sijaitsevan Jakobsbergs Centrum
-kauppakeskuksen 104,5 miljoonalla eurolla. Columbuksen kauppa toteutui
heinäkuussa ja Jakobsbergin kaupan arvioidaan toteutuvan elokuun loppuun
mennessä.

Kaikkien edellä mainittujen kauppojen toteuduttua Citycon omistaa yhteensä 19
kauppakeskusta Suomessa, 11 kauppa- ja liikekiinteistöä Ruotsissa ja kaksi
kauppakeskusta Baltiassa.

Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmä

Cityconin Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmä on erikoistunut marketti- ja
myymäläkiinteistöjen kehittämiseen, vuokraamiseen ja hallinnointiin. Cityconin
marketti- ja myymäläkiinteistöjen nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 1,4
prosenttia 13,0 miljoonaan euroon.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, marketit ja myymälät
1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 45 29 65
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 25 737 14 682 22 316
Vuokrausaste kauden lopussa, % 95,4 % 95,6 % 95,8 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 4,1 4,6 4,2

Taloudellinen kehitys, marketit ja myymälät
1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Liikevaihto, Me 17,8 17,2 34,8
Nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta
käypään arvoon, Me 13,3 3,4 23,8
Liikevoitto, Me 26,1 16,2 49,6
Bruttovuokratuotot, Me 17,6 17,0 34,5
Nettovuokratuotot, Me 13,0 12,8 25,6
Nettotuotto-% 8,6 9,5 9,1
Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet 8,7 9,7 9,2
Kiinteistökannan markkina-arvo, Me 341,4 295,3 320,0
Bruttoinvestoinnit, Me 0,7 3,5 3,6

Kiinteistökehitys-liiketoimintaryhmä

Kiinteistökehitys-ryhmän tehtävänä on kehittää ja laajentaa Cityconin nykyisiä ja
uusia kauppapaikkoja yhdessä yhtiön muiden liiketoimintaryhmien kanssa.
Liiketoimintaryhmä vastaa myös uusien kauppapaikkojen rakennuttamisesta. Ryhmän
tunnuslukuja ei raportoida erikseen, koska sillä ei ole kiinteistökantaa eikä
vuokratuottoja.

Kiinteistökehitys-liiketoimintaryhmän suurimmat rakenteilla olevat hankkeet ovat
Tampereen Hervannan kauppakeskuksen ja Espoon Lippulaivan laajennus- ja
uudistushankkeet. Lisäksi yhtiö on päättänyt uuden liikekeskuksen
rakennuttamisesta Kaarinaan, noin viiden kilometrin päähän Turun keskustasta.
Hankkeen arvo on 8,2 miljoonaa euroa. Liikekeskus tulee Tokmanni Oy:n käyttöön ja
se valmistuu arviolta 1.3.2007. Seinäjoella puolestaan on käynnistetty Seinäjoen
Torikeskuksen uudistushanke, joka toteutetaan vaiheittain vuosina 2006-2008.
Citycon investoi hankkeeseen noin 4 miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja hallinnon kulut

Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 61 (46)
henkilöä, joista 55 oli Suomessa, 5 Virossa ja 1 Liettuassa. Hallinnon kulut
kasvoivat 52,5 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon. Kulujen kasvu oli seurausta mm.
toiminnan laajenemisesta ja kiinteistöomaisuuden kasvusta.

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 55,0 miljoonaa euroa (42,5 milj. euroa).
Bruttovuokratuottojen osuus liikevaihdosta oli 96,0 prosenttia (97,2 %).

Liikevoitto kasvoi 108,7 miljoonaan euroon (35,6 milj. euroa). Voitto ennen
veroja oli 95,8 miljoonaa euroa (17,2 milj. euroa) ja voitto verojen jälkeen oli
72,7 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa). Kiinteistöomaisuuden käyvän arvon
muutosten vaikutus tulokseen verovaikutuksineen oli katsauskaudella 57,0
miljoonaa euroa. Kun tämä otetaan huomioon, on katsauskauden tulos verojen
jälkeen 8,1 miljoonaa euroa yli vertailukauden tason. Tuloksen kasvu oli
pääasiassa seurausta nettovuokratuottojen kasvusta ja nettorahoituskulujen
laskusta. Vertailukauden nettorahoituskulut sisälsivät kertaluontoisia kuluja 5,7
miljoonaa euroa. Tulos/osake ilman käyvän arvon muutosta oli 0,10 euroa (0,06
euroa).

Investoinnit

Cityconin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 114,2 miljoonaa euroa
(5,9 milj. euroa). Investoinneista 101,0 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa)
kohdistui uusien kiinteistöjen hankintaan ja 13,2 miljoonaa euroa (1,9 milj.
euroa) kiinteistökehitykseen.

Investointeja rahoitettiin osittain kauden aikana järjestetyllä 75 miljoonan
euron merkintäetuoikeusannilla.

Tase ja rahoitus

Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 1 170,6 miljoonaa euroa (800,4 milj.
euroa), josta likvidit kassavarat olivat 17,7 miljoonaa euroa (35,5 milj. euroa).
Konsernin rahoitustilanne säilyi edelleen hyvänä.

Kauden päättyessä konsernitaseen velat olivat yhteensä 675,4 miljoonaa euroa
(569,5 milj. euroa), joista lyhytaikaista velkaa oli 104,9 miljoonaa euroa (35,0
milj. euroa).

Korolliset velat kasvoivat katsauskaudella 89,3 miljoonaa euroa ja olivat 626,2
miljoonaa euroa (536,9 milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko oli 4,3
prosenttia (5,1 %). Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 2,5
vuotta (3,2 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 2,4 vuotta (3,1
vuotta). Ruotsin, Viron ja Liettuan investointien rahoittamiseen liittyvää
valuuttariskiä on suojattu rahoittamalla investointeja paikallisessa valuutassa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 42,3 prosenttia (28,9 %). Velanhoitokykyä kuvaava
velanhoitokate, eli edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja, veroja ja
poistoja suhteessa nettorahoituskuluihin, oli 2,5 (2,2). Nettovelkaantumisaste
oli kauden lopussa 122,9 prosenttia (217,2 %).

Kauden lopussa Cityconin korollisiin velkoihin sisältyi 88,5 prosenttia (86,9 %)
vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 71,3 prosenttia (72,7 %) oli muutettu
kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla. Lainasalkun kokonaissuojausaste oli
63,1 prosenttia. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli kauden lopussa 395,1
miljoonaa euroa (337,9 milj. euroa). Johdannaissopimusten käypä-arvo 30.6.2006
oli -6,0 miljoonaa euroa (-24,1 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 12,9 miljoonaa euroa (18,3 milj. euroa).
Nettorahoituskulujen lasku oli pääasiassa seurausta siitä, että vuoden 2005
nettorahoituskulut sisälsivät kertaluontoisia kuluja 5,7 miljoonaa euroa.

Yritystodistusohjelma

Citycon allekirjoitti uuden 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman
helmikuussa 2006 ja korvasi tällä aikaisemmat yhteensä 60 miljoonan euron
erilliset yritystodistusohjelmat.

Merkintäetuoikeusanti

Citycon toteutti katsauskaudella 75 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin.
Merkintäetuoikeusanti päättyi onnistuneesti 21.4.2006. Osakeannissa merkittiin
27 274 949 osaketta 2,75 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, mikä vastasi noin
99,4 prosenttia tarjotuista osakkeista. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus,
36 821 181,15 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 28.4.2006 ja uudet osakkeet
ovat olleet kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla 2.5.2006 alkaen.

Merkintäetuoikeusannin yksityiskohdat käyvät ilmi Cityconin maalis-huhtikuussa
2006 julkaisemista pörssitiedotteista, jotka ovat saatavissa mm. yhtiön
kotisivuilta osoitteesta www.citycon.fi.

Osakepääoma ja osakkeet

Citycon Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on 100 miljoonaa euroa
ja enimmäispääoma 500 miljoonaa euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan
alentaa tai korottaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä on yksi osakesarja,
ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakepääoma vuoden 2006 alussa oli 184 115 724,30 euroa ja osakkeita oli
yhteensä 136 382 018 kpl. Katsauskauden aikana yhtiön osakepääomaa korotettiin
merkintäetuoikeusannin ja optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena
yhteensä 37 632 509,55 eurolla. Osakepääoman muutokset käyvät tarkemmin ilmi
oheisesta taulukosta. Kauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 222 781
429,35 euroa ja osakkeiden lukumäärä 165 023 281 kpl. Osakkeen nimellisarvo on
1,35 euroa.

Osakepääoman muutokset 1.1.-30.6.2006

Pvm Peruste Muutos, Muutos, Osakepääoma, Osakkeet,
2006 euroa osakkeet, euroa kpl
kpl
1.1. 184 115 724,30 136 382 018
16.2. Korotus 1 012 945,50 750 330 185 128 669,80 137 132 348
(optio-oikeudet)
28.3. Korotus 20 250,00 15 000 185 148 919,80 137 147 348
(optio-oikeudet)
18.4. Korotus 737 572,50 546 350 185 886 492,30 137 693 698
(optio-oikeudet)
28.4. Korotus 36 821 181,15 27 274 949 222 707 673,45 164 968 647
(merkintäetuoikeusanti)
4.5. Korotus 51 629,40 38 244 222 759 302,85 165 006 891
(optio-oikeudet)
20.6. Korotus 22 126,50 16 390 222 781 429,35 165 023 281
(optio-oikeudet)
30.6. 222 781 429,35 165 023 281

Tammi-kesäkuun aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 29,1
(21,9) miljoonaa osaketta ja 108,4 (58,3) miljoonaa euroa. Jakson ylin
kurssinoteeraus oli 4,23 (3,09) euroa ja alin 3,02 (2,40) euroa. Jakson
painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 3,73 (2,66) euroa ja päätöskurssi 3,61
(3,05) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 595,7
(342,5) miljoonaa euroa.

Hallituksen valtuutukset

Maaliskuussa pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 67 500 000 eurolla antamalla
yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 50 000 000 uutta
nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Hallitus käytti tätä valtuutusta
päättäessään maaliskuussa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta
osakeannista. Osakeannin jälkeen yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen
perusteella korottaa vielä enintään 30 678 818,85 eurolla laskemalla liikkeeseen
enintään 22 725 051 uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 14.3.2007 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että yhtiön osakkeita
merkittäessä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja optio-oikeuksia käytettäessä
yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 37 025 733 eurolla ja että
uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron osakkeita voidaan tarjota enintään 27 426 468
kpl. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
ja se on voimassa 14.3.2007 asti. Optio-oikeuksia ei voida käyttää henkilöstön
kannustinjärjestelmänä.

Yhtiökokouksen muita päätöksiä on käsitelty tarkemmin yhtiön 27.4.2006
julkistamassa osavuosikatsauksessa.

Optio-oikeudet

Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa, 1999 A/B/C ja 2004 A/B/C. Yhtiön optio-oikeudet
1999 on listattu Helsingin Pörssissä. Optio-ohjelmat ovat osa konsernin
henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Yhtiön optio-ohjelmien ehtoja muutettiin kauden aikana toteutetun
merkintäetuoikeusannin johdosta optio-oikeuksien haltijoiden ja
osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Muutetut ehdot
tulivat voimaan 24.3.2006. Optio-oikeuksien voimassa olevat ehdot käyvät
tiivistetysti ilmi alla olevasta taulukosta.

Yhtiön hallitus päätti huhtikuussa jakaa 1 250 000 kappaletta yhtiön vuoden 2004
optio-ohjelmaan liittyviä C-optio-oikeuksia konsernin henkilöstölle. C-optioiden
yhtiön osakkeen huhtikuun vaihdon perusteella määräytynyt merkintähinta on 4,62
euroa. Merkintähintaa alennetaan puolella vuosittain jaettavien osinkojen
määrästä.

Yhtiön hallitus on päättänyt vuoden 2004 optioiden siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään ennen kuin osakemerkinnän aika 2004 A-optioilla alkaa
1.9.2006. Hallitus on lisäksi päättänyt hakea A-optioiden listaamista Helsingin
Pörssiin 1.9.2006 alkaen.

1999 optiot
kpl Merkintäsuhde Merkintähinta Osakkeiden Osakkeiden
optio/osake per osake, merkintä- merkintä-
euroa aika alkaa aika päättyy
A-optiot
1 800 000 1:1,0927 1,35 1.9.2000 30.9.2007
B-optiot
1 800 000 1:1,0927 1,35 1.9.2002 30.9.2007
C-optiot
1 727 500 1:1,0927 1,35 1.9.2004 30.9.2007
Vapaana
172 500 1:1,0927 1,35 1.9.2004 30.9.2007
Yhteensä
5 500 000

2004 optiot

A-optiot
1 040 000 1:1,0611 2,2336 1.9.2006 31.3.2009
B-optiot
1 200 000 1:1,0611 2,6766 1.9.2007 31.3.2010
C-optiot
1 250 000 1:1,0611 4,62 1.9.2008 31.3.2011
A-optioita vapaana
260 000 1:1,0611 2,2336 1.9.2006 31.3.2009
B-optioita vapaana
100 000 1:1,0611 2,6766 1.9.2007 31.3.2010
C-optioita vapaana
50 000 1:1,0611 4,62 1.9.2008 31.3.2011
Yhteensä
3 900 000

Vuoden 2004 optio-oikeuksilla voidaan muutettujen ehtojen mukaisesti merkitä
enintään 4 138 290 osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 5 586
691,50 eurolla.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osake- ja optio-omistukset käyvät ilmi
yhtiön Internet-sivuilta www.citycon.fi. Yhtiön optio-ohjelmista löytyy
lisätietoja vuosikertomuksen 2005 tilinpäätösliitteen sivuilta 8-9 ja 26-28.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Citycon ilmoitti 16.6.2006 ostavansa kauppakeskus Columbuksen Helsingin
Vuosaaresta. Kauppa toteutui 4.7.2006. Velaton kauppahinta oli 80,1 miljoonaa
euroa, joka vastaa noin 5,8 prosentin nettotuottoa ensimmäisenä vuonna.
Kauppakeskusta laajennetaan 7 500 m2:llä, minkä jälkeen keskuksen vuokrattava
kokonaispinta-ala nousee noin 20 000 m2:een.

Citycon ilmoitti helmikuussa harkitsevansa suotuisasta markkinatilanteesta ja
sijoittajien kiinnostuksesta johtuen ydinliiketoimintaansa kuulumattomien
kiinteistöjen myymistä. Sopimus 76 kiinteistön myynnistä allekirjoitettiin
20.7.2006. Kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun 2006 loppuun mennessä.
Kiinteistöjen velaton kauppahinta oli 74 miljoonaa euroa. Myytyjen kiinteistöjen
käypä arvo Cityconin taseessa 31.3.2006 oli 66,5 miljoonaa euroa ja 30.6.2006
67,9 miljoonaa euroa. Citycon kirjaa kaupasta kolmannella kvartaalilla
myyntivoittoa ennen veroja 6,1 miljoonaa euroa, jos kauppa toteutuu
suunnitellussa aikataulussa. 20.7.2006 tiedotettu myyntivoitto 7,5 miljoonaa
euroa perustui kiinteistöjen käypiin arvoihin 31.3.2006.

Kaupan arvioidaan nostavan yhtiön vuoden 2006 osakekohtaista tulosta noin 0,02
eurolla ja tulosta noin 2,5 miljoonalla eurolla ottaen huomioon myyntivoiton,
kaupan kulut, menetetyt nettovuokratuotot neljänneltä kvartaalilta ja verot.
20.7.2006 tiedotettu 3,8 miljoonan euron vaikutus tulokseen perustui
kiinteistöjen käypiin arvoihin 31.3.2006. Kaikki myydyt kiinteistöt sijaitsevat
Suomessa ja niiden vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 77 000 neliömetriä.
Kaupan jälkeen Cityconin Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmään kuuluu 51
market- ja myymäläkiinteistöä Suomessa.

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin heinäkuussa
269 433 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta.
Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 363 734,55 euroa, merkitään
kaupparekisteriin arviolta 27.7.2006 ja uudet osakkeet otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi arviolta 28.7.2006.

Optioilla merkittyjen osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 1,35 euroa.
Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2006. Muut osakeoikeudet
astuvat voimaan osakepääoman korotuksen rekisteröintipäivästä. Kullakin
osakkeella on yksi ääni.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä 2 906 511 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta
vielä 3 923 789,85 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 223 145 163,90 euroa
ja osakkeiden lukumäärä 165 292 714.

Tulevaisuuden näkymät

Citycon totesi tulevaisuuden näkymistään 27.4.2006 julkaistussa
osavuosikatsauksessaan, että liiketilojensa kysynnän, käyttöasteiden ja
vuokratasojen arvioidaan pysyvän edelleen vakaina pääkaupunkiseudulla, Suomen
suurimmissa kaupungeissa, Ruotsissa ja Virossa. Näkymät eivät ole muuttuneet
kuluneella kaudella.

Kiristyvässä kilpailuympäristössä yhtiö hakee edelleen mahdollisuuksia laajentaa
liiketoimintaa Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa.

Cityconin liiketoiminta sisältää mm. vuokralaisiin, asiakkaisiin,
kiinteistöomaisuuteen, hintojen kehitykseen, laajentumiseen ja rahoitukseen
liittyviä riskejä. Kuitenkin myönteisten markkinanäkymien ja vuosien 2005 ja 2006
aikana toteutettujen hankintojen ja laajennushankkeiden ansiosta Citycon arvioi
liiketoimintansa ja operatiivisen tuloksensa kasvavan vuonna 2006.

Lyhennetty konsernituloslaskelma, IFRS
Me 4-6 4-6 1-6 % 1-6 % 1-12
2006 2005 2006 2005 2005

Bruttovuokratuotot 26,7 20,6 52,8 96,0 41,3 97,2 89,1
Käyttökorvaukset ja
palvelutuotot 1,1 0,7 2,2 4,0 1,2 2,8 3,1
Liikevaihto 27,8 21,3 55,0 100,0 42,5 100,0 92,2
Hoitokulut 8,1 5,5 15,9 28,8 11,1 26,1 24,7
Vuokraustoiminnan
muut kulut 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5
Nettovuokratuotot 19,6 15,5 39,0 70,9 31,2 73,4 67,0
Hallinnon kulut 2,7 2,2 5,9 10,8 3,9 9,2 8,3
Liiketoiminnan muut
tuotot ja kulut 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3
Nettovoitot sijoitus-
kiinteistöjen arvostuksesta
käypään arvoon 59,8 7,8 75,3 136,9 7,8 18,4 45,9
Nettovoitot sijoitus-
kiinteistöjen myynneistä - - - 0,0 0,3 0,0 0,3

Liikevoitto 76,8 21,3 108,7 197,5 35,6 83,8 105,2

Rahoituskulut (netto) 5,9 11,9 12,9 23,4 18,3 43,1 31,1
Voitto ennen veroja 70,9 9,4 95,8 174,0 17,2 40,5 74,2
Tilikauden tulokseen
perustuvat verot -1,6 -3,2 -3,0 -5,5 -3,8 -9,0 -3,5
Laskennalliset verot -15,5 1,3 -20,1 -36,6 -0,1 -0,2 -10,8
Katsauskauden voitto 53,7 7,5 72,7 132,0 13,3 31,4 59,8

Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 54,3 7,5 72,4 13,3 59,2
Vähemmistölle -0,6 - 0,2 - 0,6

Tulos/osake, euroa 0,34 0,06 0,47 0,11 0,47
Tulos/osake, laimennettu,
euroa 0,33 0,06 0,47 0,11 0,46

Lyhennetty konsernitase, IFRS
Me 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
Varat
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt 1 143,2 754,7 956,6
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet 0,7 1,1 0,7
Laskennalliset verosaamiset - 3,8 -
Muut pitkäaikaiset varat 0,4 0,0 0,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 144,3 759,6 957,6

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,6 5,2 9,9
Rahavarat ja pankkisaamiset 17,7 35,5 15,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 26,3 40,7 25,5

Varat yhteensä 1 170,6 800,4 983,1

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 222,8 151,6 184,1
Osakeanti - - 1,1
Ylikurssirahasto ja muut rahastot 16,0 46,8 85,4
Arvonmuutosrahasto -4,2 -17,8 -10,5
Omat osakkeet - - -
Kertyneet voittovarat 156,7 50,3 96,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä 491,4 230,9 356,6
Vähemmistön osuus 3,8 - 3,6
Oma pääoma yhteensä 495,2 230,9 360,2

Velat

Pitkäaikaiset velat 542,7 534,5 542,7
Laskennalliset verovelat 27,7 - 5,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 570,5 534,5 548,4

Lyhytaikaiset velat 104,9 35,0 74,4

Velat yhteensä 676,4 569,5 622,9

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 170,6 800,4 983,1

Konsernin lyhennetty oman pääoman laskelma, IFRS
Me
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osake- Osake-Ylikurssi- Arvon- Omat Kertyneet
pääoma anti rahasto muutos osakkeet voitto-
ja muut rahasto varat
rahastot
Oma pääoma 1.1.2005 156,8 - 41,5 -13,3 -4,7 57,4
Rahavirran suojaus -4,5
Katsauskauden tulos 13,3
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yhteensä -4,5 13,3
Osakepääoman muutos -5,2 5,2 4,7 -4,7
Osingonjako -15,7
Oma pääoma 30.6.2005 151,6 - 46,8 -17,8 - 50,3

Oma pääoma 1.1.2006 184,1 1,1 85,4 -10,5 - 96,5
Rahavirran suojaus 6,3
Katsauskauden tulos 72,4
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yhteensä 6,3 72,4
Osakepääoman muutos 38,7 -1,1 37,2
Osingonjako -6,6 -12,6
Muut muutokset 0,4
Oma pääoma 30.6.2006 222,8 - 116,0 -4,2 0,0 156,7

Emoyhtiön Vähemmistön Oma
omistajille osuus pääoma
kuuluva yhteensä
oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2005 237,7 - 237,7
Rahavirran suojaus -4,5 -4,5
Katsauskauden tulos 13,3 13,3
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä 8,8 8,8
Osakepääoman muutos 0,0 0,0
Osingonjako -15,7 -15,7
Oma pääoma 30.6.2005 230,9 - 230,9

Oma pääoma 1.1.2006 356,6 3,6 360,2
Rahavirran suojaus 6,3 6,3
Katsauskauden tulos 72,4 0,2 72,7
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä 78,8 78,8
Osakepääoman muutos 74,8 74,8
Osingonjako -19,2 -19,2
Muut muutokset 0,4 0,4
Oma pääoma 30.6.2006

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS
Me 1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 95,8 17,2 74,2
Oikaisut voittoon ennen veroja -62,2 9,6 -14,1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 33,5 26,9 60,1
Käyttöpääoman muutos 0,0 1,9 1,9

Liiketoiminnan rahavirta 33,5 28,8 62,0

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -17,0 -20,4 -32,3
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,2 0,2 0,4
Maksetut välittömät verot -2,1 -2,8 -5,2

Liiketoiminnan nettorahavirta 14,7 5,8 24,8

Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
-66,7 -9,8 -92,6
Sijoituskiinteistöjen hankinnat -32,3 - -
Investoinnit sijoituskiinteistöihin sekä aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -13,2 -1,6 -7,2
Sijoituskiinteistöjen myynti - 2,8 2,8
Luovutustuotot muista sijoituksista - 1,0 1,0
Investointien rahavirta -112,1 -7,7 -96,1

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 73,6 - 74,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot 180,0 13,0 134,6
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut -132,0 -2,0 -108,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 30,0 169,7 199,7
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-32,8 -135,5 -205,6
Maksetut osingot -19,2 -15,7 -15,7
Rahoituksen rahavirta 99,6 29,5 78,9

Rahavarojen muutos 2,1 27,6 7,7
Rahavarat katsauskauden alussa 15,6 7,9 7,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 - -
Rahavarat katsauskauden lopussa 17,7 35,5 15,6

Segmenttikohtaiset tiedot
Me 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
2006 2005 2006 2005 2005
Liikevaihto
Kauppakeskukset 18,9 12,6 37,3 25,3 57,4
Marketit ja myymälät 8,9 8,7 17,8 17,2 34,8
Kohdistamattomat - - 0,0 - -
Yhteensä 27,8 21,3 55,0 42,5 92,2

Liikevoitto
Kauppakeskukset 64,5 12,9 86,8 22,0 61,2
Marketit ja myymälät 14,5 9,5 26,1 16,2 49,6
Kohdistamattomat -2,1 -1,0 -4,1 -2,6 -5,5
Yhteensä 76,8 21,3 108,7 35,6 105,2

Tunnuslukuja
1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Tulos/osake, euroa 0,47 0,11 0,47
Tulos/osake, laimennettu, euroa
(EPRA tulos/osake) 0,47 0,11 0,46
Oma pääoma/osake, euroa (EPRA NAV) 2,98 1,94 2,45
Oman pääoman tuotto (ROE), % 35,0 11,2 22,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,4 9,5 13,5
Omavaraisuusaste, % 42,3 28,9 36,7

Sijoituskiinteistöt
1-6 2006 1-6 2005 1-12 2005
Katsauskauden alussa 956,6 738,7 738,7
Lisäykset 109,9 11,6 175,4
Myynnit - -3,4 -3,4
Nettovoitot arvostuksesta
käypään arvoon 75,3 7,8 45,9
Valuuttakurssiero 1,3 - -
Katsauskauden lopussa 1 143,2 754,7 956,6

Konsernin vastuusitoumukset
Me 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin 7,8 2,4 7,8

Konsernin johdannaissopimukset
Me 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät
arvot arvot arvot arvot arvot arvot
Korko- ja valuuttajohdannaissopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
2007 erääntyvät 78,2 0,6 78,2 -1,5 78,2 -0,1
2008 erääntyvät 50,0 -0,4 50,0 -2,9 50,0 -1,5
2009 erääntyvät 143,9 -2,7 126,7 -10,1 125,3 -6,3
2010 erääntyvät 83,0 -3,5 83,0 -9,6 83,0 -6,8
2011 erääntyvät 40,0 0,0 - - - -
Yhteensä 395,1 -6,0 337,9 -24,1 336,5 -14,7

Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten arvoa, mikäli kaikki
sopimukset olisi suljettu katsauskauden päätöspäivän markkinahintoihin.
Johdannaissopimuksia on käytetty lainasalkun suojaamistarkoituksessa.
Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvät katsauskauden kertyneet korot 0,3 milj.
euroa (0,6 milj. euroa) on kirjattu korkokuluihin.

Sopimusten käypiin arvoihin sisältyy 1,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa)
positiivisia arvoja ja 7,0 milj. euroa (24,1 milj. euroa) negatiivisia arvoja.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätösliitteessä 31.12.2005 esiteltyjä IFRS tilinpäätöksen
laadintaperiaatteita on noudatettu tässä osavuosikatsauksessa.

Tilinpäätöksessä 31.12.2005 on siirrytty laskemaan kokonaan omistettujen
kotimaisten kiinteistöyhtiöiden laskennallinen verovelka yhtiöiden osakkeiden
velattoman hankintamenon ja käyvän arvon väliaikaisen eron perusteella.

Vertailukauden luvut 1.1.-30.6.2005 on muutettu vastaamaan uutta
laskentakäytäntöä.

Taloudellinen informaatio vuonna 2006

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 julkaistaan 19.10.2006.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi

Helsinki 21.7.2006

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin (09) 6803 6730 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Kertomus Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2006 yleisluonteisesta
tarkastuksesta

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen kaudelta
1.1.-30.6.2006. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun osavuosikatsauksen. Suorittamamme yleisluonteisen
tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen lausunnon
osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan
kansainvälisen suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja
toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei
tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus
rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja
analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman
tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna
tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka
antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsausta olennaisilta osin ole
laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti siten, että
se ei anna arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää
kuvaa Citycon Oyj:n taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 21. heinäkuuta 2006

Ernst & Young Oy

KHT-yhteisö

Tuija Korpelainen
KHT