Cityconin suunnattu osakeanti toteutetaan; merkintähinta päätetty

EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 26.7.2005 päättänyt varsinaisen
yhtiökokouksen sille 5.4.2005 myöntämän valtuutuksen nojalla korottaa Yhtiön
osakepääomaa 16 200 000 eurolla eli yhteensä 12 000 000 osakkeella toteuttamalla
suunnatun osakeannin valikoiduille suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on osaksi
rahoittaa 21.7.2005 toteutettu Tallinnassa, Virossa, sijaitseva Rocca al Maren
kauppakeskuksen hankinta.

Hallituksen päätös osakepääoman korottamisesta perustuu nk. tarjousmenettelyn
kautta 25.7.2005 ja 26.7.2005 välisenä aikana vastaanotettuihin
merkintäsitoumuksiin. Osakeannin pääjärjestäjä tiedottaa merkintäsitoumuksensa
jättäneille institutionaalisille sijoittajille heille suunnattujen uusien
osakkeiden määrän.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 27.7.2005 klo 11.00 ja päättyy 1.8.2005 klo 11.00.
Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön hallitus on päättänyt
osakkeen merkintähinnaksi 3,01 euroa osakkeelta ottaen huomioon tehdyt tarjoukset
ja osakkeen markkinahinnan 30 päivän ajanjaksona ennen osakeannin valmistelusta
tiedottamista. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannissa sijoittajille tarjotut uudet osakkeet vastaavat noin 10,6 prosenttia
Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja noin
9,6 prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään
kokonaisuudessaan. Osakeantia varten on vastaanotettu merkintäsitoumuksia määrä,
joka vastaa noin 1,7-kertaista ylimerkintää. Merkintäsitoumuksia antoi 29
sijoittajaa. Uusista osakkeista allokoidaan 99 prosenttia ulkomaisille
sijoittajille ja yksi prosentti suomalaisille sijoittajille.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden merkintähinta
on maksettu. Pääjärjestäjä lähettää merkinnän tehneille sijoittajille
vahvistuksen osakemerkintöjen hyväksymisestä arviolta 27.7.2005. Uusien
osakkeiden listauksen arvioidaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla 3.8.2005.

Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön 20.7.2005 julkistetun osavuosikatsauksen jälkeen
ei Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinnan lisäksi ole tapahtunut mitään, jolla
voisi olla merkittävää vaikutusta Yhtiön asemaan.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co, hollantilainen investointipankki,
jonka kotipaikka on Amsterdam.

Helsinki 26.7.2005

CITYCON OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS KOSKIEN CITYCON OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTIÄ TAI
HANKINTAA YHDYSVALLOISSA TAI MUULLA ALUEELLA.

OSAKKEITA EI REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933 MUUTOKSINEEN, "ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI JA NIITÄ
VOIDAAN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA AINOASTAAN YHDYSVALTALAISILLE
(ARVOPAPERILAIN REGULATION S:SSÄ MÄÄRITELLYILLE) HENKILÖILLE TAI HEIDÄN LUKUUNSA
TAIKKA JOS REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON OLEMASSA POIKKEUS. OSAKKEIDEN
TARJOAMINEN YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TEHDÄÄN AINOASTAAN KÄYTTÄMÄLLÄ ESITETTÄ,
JOKA ON SAATAVILLA YHTIÖSTÄ JA JOKA SISÄLTÄÄ YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA YHTIÖSTÄ,
SEN HALLINNOSTA SEKÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ.

TÄSSÄ TARKOITETUT OSAKKEET EIVÄT OLE SOVELTUVIEN KANADAN ALUELLISTEN
ARVOPAPERILAKIEN ("KANADAN ALUEELLISET LAIT") MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA, EIKÄ
NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTOIN SIIRTÄÄ TAI PANTATA, ELLEIVÄT NE OLE
SOVELTUVIEN KANADAN ALUEELLISTEN LAKIEN MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA TAI ELLEI
NIIHIN SOVELLU POIKKEUS YLLÄ MAINITUISTA VAATIMUKSISTA.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN MAHDOLLISTA
OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ, HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ
SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI ALUEILLA, JOILLA SEN
TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SIIHEN TAI OSAKEANTIIN
LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN AUSTRALIAAN TAI
AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI
LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI
PUHELIMITSE. NÄITTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN
TAPAUKSESSA SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN.

LIITE
EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2005
ANTIEHDOT

Citycon Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 26.7.2005 päättänyt
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 antaman valtuutuksen nojalla, että
Yhtiön osakepääomaa korotetaan 16 200 000,00 eurolla seuraavin ehdoin:

1. Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset

Osakepääomaa korotetaan 16 200 000,00 eurolla antamalla merkittäväksi kaksitoista
miljoonaa (12 000 000) nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta ("Osakkeet", kukin
erikseen "Osake"). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Kempen & Co:n ja/tai sen nimeämien
merkintäsitoumuksia antaneiden institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi.

2. Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on 3,01 euroa Osakkeelta.

3. Merkintäaika ja -paikka

Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n mukaisesti
Osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille.

4. Maksuehdot

Osakkeiden merkintähinnan maksu on suoritettava 27.7.2005 klo 11.00 ja 1.8.2005
klo 11.00 välisenä aikana. Yhtiön hallitus voi päättää Osakkeiden maksuajan
pidentämisestä.

5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon
1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää
jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman
korottamisen rekisteröimisestä lukien.

Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin
tarkoituksena on osaksi rahoittaa 21.7.2005 toteutettu Tallinnassa, Virossa,
sijaitseva Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinta. Yhtiön hallitus on päättänyt,
että strategian mukaisten kiinteistöhankintojen rahoittaminen on painava
taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.

7. Alimerkintätilanteet

Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä
on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä Osakkeita, joita ei ole
merkitty. Tällaisia osakkeita ei voi kuitenkaan tarjota osapuolelle, joka ei
kuulu alkuperäiseen valikoitujen sijoittajien joukkoon.

8. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä kokouksessaan
1.8.2005. Hallitus on oikeutettu hyväksymään kokonaan tai osittain tehdyt
osakemerkinnät tai hylkäämään ne.

Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja
niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi