Operatiivinen tulos

Cityconin liiketoiminta jatkui vahvana haastavasta makroekonomisesta ympäristöstä huolimatta. Aivan kuten Citycon menestyi koronaviruspandemian aikana, Cityconin liiketoimintamallin vakaus todistaa edelleen toimivuutensa nykyisessäkin liiketoimintaympäristössä.

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat +3,4 % ja kokonaisuudessaan vuoden aikana +5,2 % edellisvuoteen verrattuna. Nettovuokratuottoihin osaltaan vaikutti vertailukelpoisten vuokralaismyyntien kasvu, joka nousi vuoden aikana kokonaisuudessaan +7,0 % edellisvuoteen verrattuna. Myös kävijämäärät jatkoivat positiivista kehitystään. Kävijämäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna vuoden kolmannella neljänneksellä +4,3 % ja vuoden alusta alkaen yhteensä +12,1 %.

Operatiiviset tunnusluvut ovat jo yli koronaa edeltäneen vuoden 2019, tason. Vuoden 2022 vertailukelpoiset vuokralaismyynnit ylittävät vuoden 2019 tason +7,2 %:lla ja keskivuokra on noussut +0,8 euroa neliömetriltä verrattuna Q3/2019. Tämä kuvastaa Cityconin päivittäistavarakauppaan ja kunnallispalveluihin keskittyvien ja julkisen liikenteen solmukohtiin sijoittuvien keskuksien vakautta.

Vuokraustoimintamme säilyi aktiivisena myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ja allekirjoitimme 21 000 neliömetriä uusia sopimuksia 1,7 %:n leasing spreadillä. Liiketilojen vuokrausaste katsauskauden lopussa oli 94,9 %. Tämä kuvastaa keskuksiemme houkuttelevuutta vuokralaisille kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen.  Vahva vuokraustoiminta vaikutti liiketilojen vuokrausasteeseen, joka pysyi korkealla tasolla sekä keskivuokraan, joka on noussut 1,0 euroa 23,6 euroon per neliömetri vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna.

Nykyinen inflaatioympäristö tulee realisoitumaan Cityconille vuokrien nousuna vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sillä 92 % vuokristamme on sidottu inflaatioon. Markkinoidemme ennustettu inflaatiotaso on noin 7–8 %, mikä enteilee hyvää kasvua vuodelle 2023 Huomionarvoista on, että vuokralaisillamme vuokran osuus liikevaihdosta on yksi markkinoiden alhaisimmista. Ylläpito- ja palvelukulut sisältävä keskimääräisen vuokran osuus liikevaihdosta on portfoliossamme 9,0 %, mikä mahdollistaa vuokrien korottamisen erityisesti vuokralaisten myyntien kasvaessa. Lisäksi keskuksiemme vuokralaiskannasta johtuen keskustemme tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat vähemmän riippuvaisia harkinnanvaraisesta kulutuksesta kuin perinteinen, muotivetoinen vähittäiskauppa.

Lippulaivan kauppakeskusosion (johon metro alkaa operoida 3.12.2022) valmistumisen ja ensi vuoden rajoitettujen investointisitoumusten seurauksena ennakoimme Cityconin investointitarpeiden pienenevän huomattavasti vuonna 2023. Tyypillisten ylläpito- ja vuokralaismuutostöiden lisäksi olemme vuonna 2023 sitoutuneet investoimaan ainoastaan noin 8 miljoonaa euroa kiinteähintaisia investointeja kehityshankkeisiin. Jatkamme rakennusoikeuksiemme voimaansaattamisen edistämistä, mikä ei vaadi meiltä merkittäviä pääomainvestointeja. Vähentyneet pääomasitoumukset lisäävät operatiivista kassavirtaa tarjoten lisätukea taseen vahvistamiseen.

Citycon jatkaa pääoman kierrättämistä investointitason taseensa vahvistamiseksi ja ylläpitääkseen joustavat mahdollisuudet. Syyskuussa ja osin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, takaisinostimme joukkovelkakirjojamme markkinoilta alennuksella kirja-arvoon verrattuna yhteensä 29,0 miljoonan euron arvosta. Kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana Citycon on ostanut joukkovelkakirjojaan takaisin yhteensä 108,3 miljoonan euron arvosta ja käyttänyt ostoihin yhteensä noin 98,7 miljoonaa euroa noin 4,9 %:n keskituotolla (average yield).

Vuosineljänneksen aikana siirsimme kaksi yhteisarvoltaan noin 125 miljoonan euron kohdetta taseessamme myytävänä oleviin liikekiinteistöihin.  Kohteiden myynnit ovat nyt due dilligence -vaiheessa ja kauppojen odotetaan toteutuvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen jälkipuoliskolla ja myynneistä saatavat varat on tarkoitus käyttää velan määrän vähentämiseen. Nämä kaupat pois lukien, Citycon on myynyt vuosina 2021–2022 kohteitaan yhteensä noin 400 miljoonan euron arvosta. Seuraavan 24 kuukauden aikana, Citycon tavoittelee kohteiden myyntejä noin 500 miljoonaa euroa vastaavalla määrällä, sisältäen kaksi kohdetta, jotka nyt on luokiteltu myytävänä oleviin liikekiinteistöihin. Saatavat varat on tarkoitus käyttää velkojen takaisinmaksuun. Sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon muutos oli vuoden kolmannella vuosineljänneksellä noin 0,9 miljoonaa euroa ja Q1-Q3 yhteensä 23,1 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen käypien arvojen nousuun vaikutti positiivisesti erityisesti vuokrien indeksointi sekä rakennusoikeuksien realisoituminen eritoten Trekantenissa, missä uusi kaava hyväksyttiin vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.  

Nämä toimet yhdistettynä vahvoihin operatiivisiin tunnuslukuihin, vähentyneisiin investontitarpeisiin ja positiiviseen indeksoinnin tuottamaan kasvuun, vakauttavat edelleen Cityconin velkojen maturiteettiprofiilia ja tunnuslukuja. Meillä ei ole merkittäviä velkojen erääntymisiä ennen lokakuuta 2024, 95 % velastamme on kiinteäkorkoista, 100 % keskuksistamme on kiinnittämättömiä sekä meillä on yli 500 miljoonan euron likviditeetti. Tämän johdosta Citycon on hyvässä asemassa jatkamaan hyvää kehitystään huolimatta rahoitusmarkkinoiden lyhytaikaisista häiriöistä.

Välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvän päivittäiskaupan ja asuinkiinteistöt yhdistävä liiketoimintamallimme, joka perustuu sijainteihin kasvavissa pohjoismaisissa kaupungeissa julkisen liikenteen solmukohdissa tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille. Vakaan vuosineljänneksen tuloksen sekä liiketoimintaamme kohdistuvan luottamuksemme myötä vahvistamme vuoden 2022 ohjeistustamme.

F. Scott Ball
Varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja

 

Lähde: Citycon Q3/2022 osavuosikatsaus