Toimitusjohtajan katsaus, toimitusjohtaja F. Scott Ball:

Cityconin ensimmäisen vuosipuoliskon operatiiviset tulokset heijastavat Cityconin portfolion vahvuutta ja vakautta. Vertailukelposet nettovuokratuotot kasvoivat vuoden toisen vuosineljänneksen aikana 9,1 % ja vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,1 % (pois lukien kertaerät kasvua oli vuoden toisella vuosineljänneksellä 6,2 % ja vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,6 %). Nettovuokratuottojen kasvuun vaikutti osaltaan vertailukelpoisten vuokralaismyyntien kasvu, jotka kasvoivat vuoden toisella vuosineljänneksellä 8,8 % edellisvuoteen verrattuna ja 5,4 % pandemiaa edeltäneeseen vuoden Q1-Q2/2019 tasoon verrattuna. Tulokset heijastavat Cityconin päivittäistavarakauppoihin ja kunnallisiin vuokralaisiin nojautuvien keskusten laatua ja vakautta. Keskukset toimivat ns. viimeisen mailin logistisina keskuksina asiakkaille ja vuokralaisille. Keskuksemme hyötyvät nykyisestä inflaatioympäristöstä eritysesti vuonna 2023, sillä 92 % vuokristamme on sidottu indeksiin ja vuokrien indeksointi tapahtuu loppuvuodesta. Vuokraustoiminta säilyi vahvana läpi ensimmäisen vuosipuoliskon ja heijastui positiivisesti tulokseemme liiketilojen taloudellinen vuokrausasteen noustessa 95,0 %:tiin. Positiivinen kehitys uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleen vuokrattujen tilojen vuokratasoissa (+3 %) heijastuivat myös keskivuokraan, joka jatkoi positiivista kehitystään ja kasvoi vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna 1,0 euroa 23,6 euroon neliömetriltä.

Lippulaivan ensimmäinen vaihe aukeni 31.3.2022 ja Lippulaivan liiketilojen vuokrausaste on tällä hetkellä 94 %. Lippulaiva on portfoliomme prototyyppi, joka yhdistää suuret päivittäistavarakaupat (44 %:tia vuokrattavasta pinta-alasta), laajan kattauksen yksityisiä ja kunnallisia palveluita sekä hyvät julkisen liikenteen yhteydet kun metro alkaa operoida vuoden vaihteen tienoilla. Huomionarvoista on, että Lippulaivan pääenergia lähteenä on maalämpö, ja että Lippulaiva on maailman ensimmäinen kultatason Smart Building -sertifikaatin saanut kauppakeskus. Lisäksi ensimmäiset Lippulaivan yhteyteen rakennettavat asuinkerrostalot valmistuvat loppuvuodesta 2022. Ensimmäisten asuinhuoneistojen vuokraus on käynnissä ja vuokratasot ovat ylittäneet odotuksemme. Lisäksi kaksi kerrostaloa, joiden rakennusoikeudet myytiin aikaisemmin Hausialle, ovat valmistumassa vuoden loppuun mennessä, ja myytävien asuntojen kysyntä on ollut vahvaa. Kokonaisuudessaan Lippulaivan yhteyteen rakennetaan yhteensä noin 560 asuntoa. Kuten olemme jo aikaisemmin todenneet, arvioimme, että Lippulaivalla on noin 9 miljoonan euron positiivinen vaikutus Cityconin vuoden 2022 nettovuokratuottoihin ja että hankkeen stabilisoitu vuosittainen kokonaisvaikutus nettovuokratuottoihin tulee olemaan noin 21 miljoonaa euroa, sisältäen kuusi vuokra-asunnoista koostuvaa kerrostaloa.

Kuten olemme aikaisemmin todenneet, olemme identifioineet rakennusoikeuspotentiaalia nykyisten keskustemme yhteydessä noin 300 miljoonan euron arvosta. Rakennusoikeudet tarjoavat merkittävää arvon lisäämispotentiaalia, joka ei vaadi merkittävää sijoitettua pääomaa. Arvioimme, että rakennusoikeuksia realisoituu noin 60 miljoonan euron arvosta seuraavan 12 kuukauden aikana. Meillä on lukuisia eri tapoja hyödyntää rakennusoikeuksia (myydä, kehittää itse tai perustaa yhteisyritys). Joka tapauksessa keskustemme ympäristön täydentämisrakentaminen vahvistaa päivittäistavarakauppaan nojautuvia kaupunkikeskuksiamme korostaen entisestään näiden Pohjoismaiden tiheimmin asutuissa kaupungeissa sijaitsevien rakennusoikeuksien arvoa. Nyt käynnissä olevat kehityshankkeemme, jotka olemme sitoutuneet toteuttamaan pitävät sisällään Lippulaivan asuinkiinteistöt (47,9 miljoonaa euroa), Origo/Tukholma (62,9 miljoonaa euroa) ja Herkules (ei pääomavaatimuksia, olemme antaneet rakennusoikeudet yhteisyritykselle). On tärkeää myös huomioida, että meidän kaikki nykyiset rakennusprojektimme on solmittu kiinteähintaisina.

Taseen osalta Citycon on sitoutunut ylläpitämään investointitason luottoluokituksen. Toisen vuosineljänneksen aikana ja osin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen jatkoimme velan määrän pienentämistä takaisinostamalla joukkovelkakirjalainojamme markkinoilta noin 54 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavalla määrällä käyttäen ostoihin yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Nämä toimet yhdistettynä positiiviseen operatiiviseen tulokseen ja positiiviseen käypien arvojen kehitykseen edelleen tasapainottavat Cityconin velkojen maturiteettiprofiilia ja taloudellisia tunnuslukuja. Citycon on vuoden 2022 aikana ostanut takaisin joukkovelkakirjalainojaan yhteensä noin 79 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavalla määrällä. Meillä ei ole merkittäviä velkojen erääntymisiä ennen lokakuuta 2024, 100% velastamme on kiinteäkorkoista, 100% keskuksistamme on kiinnittämättömiä sekä meillä on noin 533,8 miljoonan euron likviditeetti sisältäen tällä hetkellä kokonaan käyttämättömän luottolimiittisopimuksen.

Operatiiviset tulokset heijastuivat positiivisesti myös keskusten käypien arvojen kehitykseen ja operatiivisten kiinteistöjen käyvät arvot nousivat kuudetta peräkkäistä vuosineljännestä. Käyvän arvon muutos oli 8,0 miljoonaa euroa vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Heikentyneet NOK ja SEK valuuttakurssit vaikuttivat osaltaan negatiivisesti käypien arvojen kehitykseen. Nettovarallisuus/osake (EPRA NRV) kasvoi 1,8 % edellisvuoteen verrattuna. Tänä vuonna olemme myyneet kaksi keskusta yhteensä noin 145 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa, että viimeisen 18 kuukauden aikana olemme suorittaneet divestointeja yli 400 miljoonalla eurolla kauppahinnoilla, jotka ylittävät kohteiden kirja-arvot.

Kokonaisuudessaan Cityconin operatiivinen toiminta on ollut vahvaa uudessa inflaatioympäristössä.  92 % vuokristamme on sidottu indeksiin ja Cityconin vuokralaisille vuokranosuus heidän liikevaihdostaan on verraten matala (8,8 %), mikä mahdollistaa vuokrien korottamisen. Kuten todettua, vuokrien indeksointi lasketaan vuosittain loppuvuodesta, joten valtaosa nykyisen inflaation vaikutuksesta vuokriin konkretisoituu vuoden 2023 aikana. Keskuksiemme vuokralaiskannasta johtuen keskustemme tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat vähemmän riippuvaisia harkinnanvaraisesta kulutuksesta kuin perinteinen muotivetoinen vähittäiskauppa. Kuten vahva operatiivinen kehityksemme jo pandemian aikana osoitti, Cityconin portfolio on vahvassa asemassa nykyisessäkin taloudellisessa liiketoimintaympäristössä. Tämän seurauksena sekä vahvan toisen vuosineljänneksen tuloksen myötä täsmennämme ohjeistustamme tulevalle vuodelle samalla nostaen ohjeistuksemme keskikohtaa operatiivisen liikevoiton (Direct operating profit) osalta 2 %, osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) osalta 5 % ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (adjusted EPRA Earnings) osalta 2 % verrattuna helmikuussa julkaistuun alkuperäiseen vuoden 2022 ohjeistukseen.