Citycon H1/2020: Pandemia osoitti Cityconin strategian toimivuuden

Citycon Oyj   Pörssitiedote   4.8.2020 klo 09.00 

– Vuokranmaksu jatkui vahvana ja oli 93 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla vahvistaen strategiamme toimivuuden
– Maaliskuun ja huhtikuun laskun jälkeen kokonaiskävijämäärä on palaamassa normaalille tasolle ollen 95% heinäkuun lopussa, ja kaikki vuokralaisistamme ovat tällä hetkellä avoinna
– Vaikka vuokralaisten kokonaismyynti laski, keskimääräinen ostosmäärä kasvoi vuoteen 2019 verrattuna
– Koronavirus lisäsi painetta kiinteistöjen arvostuksissa ja käyvät arvot laskivat 2,1 % edellisen vuoden lopusta
– Menestyksekäs 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan korotus paransi likviditeettiä
– Investointitason luottoluokitus on nyt kaikilta kolmelta suurimmalta luottoluokittajilta
– NOK ja SEK valuuttakurssit ovat vahvistuneet merkittävästi Q1 alhaisimmista tasoista 
(NOK +19 % ja SEK +9 % – valuuttakurssit vaikuttivat kuitenkin edelleen heikentävästi tulokseen.

HUHTIKUU—KESÄKUU 2020

– Nettovuokratuotot olivat 50,2 miljoonaa euroa (Q2/2019: 56,1). COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät nettovuokratuottojen laskuna vuokralaisille annettujen alennusten sekä laskeneiden liikevaihtosidonnaisten vuokrien ja pysäköintituottojen johdosta. Helmikuussa 2020 toteutetut hankinnat Norjassa kasvattivat nettovuokratuottoja 2,3 miljoonalla eurolla, kun taas heikommat valuuttakurssit laskivat nettovuokratuottoja 2,3 miljoonalla ja edellisenä vuonna toteutetut divestoinnit 1,2 miljoonalla eurolla. 
– Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 36,3 miljoonaan euroon (38,7) johtuen laskeneista nettovuokratuotoista, heikommista valuuttakursseista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,204 euroa (0,217), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,0105 euroa/ osake. 
– Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 32,2 miljoonaa euroa (38,7) johtuen loppuvuodesta 2019 nostetun hybridilainan koroista.
– IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli -0,23 euroa (0,04) johtuen pääasiassa korkeammista käyvän arvon tappioista, alhaisemmista nettovuokratuotoista ja hybridilainan koroista.

TAMMIKUU—KESÄKUU 2020

– Nettovuokratuotot olivat 102,6 miljoonaa euroa (H1/2019: 109,7). Hankinnat kasvattivat nettovuokratuottoja 4,1 miljoonaa euroa, kun taas divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 2,4 miljoonalla eurolla ja heikommat SEK ja NOK valuuttakurssit 3,9 miljoonalla eurolla. COVID-19 pandemian vaikutukset näkyvät pääasiassa jälkimmäisen kvartaalin toteumassa.
– Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 71,0 miljoonaan euroon (74,5) johtuen laskeneista nettovuokratuotoista, heikommista valuuttakursseista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,399 euroa (0,418), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,018 euroa/ osake. 
– Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) laski 63,0 miljoonaan euroon (74,5) johtuen loppuvuodesta 2019 nostetun hybridilainan koroista.
– IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli -0,17 euroa (0,12) johtuen pääasiassa korkeammista käyvän arvon tappioista, alhaisemmista nettovuokratuotoista ja hybridilainan koroista ja kuluista.

AVAIN LUVUT

Q2/2020 Q2/2019 % Vertailukelpoinen muutos % 1)
Nettovuokratuotto Me     50,2 56,1 -10,6 % -6,7 %
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me     44,0 50,7 -13,3 % -9,1 %
IFRS tulos/osake 3) EUR -0,23 0,04 - -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me     4170,4 4149,8 0,5 % -
Luototusaste (LTV) 2) % 46,2 48,9 -5,5 % -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me    36,3 38,7 -6,2 % 5,1 %
Oikaistu operatiivinen tulos (Adjusted EPRA Earnings) 3) Me     32,2 38,7 -16,7 % -6,6 %
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0,204 0,217 -6,2 % 5,1 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake (Adjusted EPRA EPS, basic) 3) EUR 0,181 0,217 -16,7 % -6,6 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 11,33 12,77 -11,3 % -
Q1-Q2/2020 Q1-Q2/2019 % Vertailukelpoinen muutos % 1) 2019
Nettovuokratuotto Me     102,6 109,7 -6,5 % -3,1 % 217,4
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me     90,2 98,4 -8,4 % -4,7 % 193,5
IFRS tulos/osake 3) EUR -0,17 0,12 - - 0,04
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me     4170,4 4149,8 0,5 % - 4160,2
Luototusaste (LTV) 2) % 46,2 48,9 -5,5 % - 42,4
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me    71,0 74,5 -4,6 % 2,6 % 145,6
Oikaistu operatiivinen tulos (Adjusted EPRA Earnings) 3) Me     63,0 74,5 -15,4 % -9,1 % 143,9
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0,399 0,418 -4,6 % 2,6 % 0,818
Oikaistu operatiivinen tulos/osake (Adjusted EPRA EPS, basic) 3) EUR 0,354 0,418 -15,4 % -9,0 % 0,809
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 11,33 12,77 -11,3 % - 12,28

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.

 

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

”Nykyinen liiketoimintaympäristö osoittaa Cityconin toiminta-alueen vakauden sekä strategiamme toimivuuden keskittyessämme kaupunkiyhteisöjen keskuksiin. Palvelu- ja myymälävalikoimamme pohjautuu keskeisesti kunnallisiin ja elintarviketoimijoihin keskustemme ankkurivuokralaisina, tuoden vakautta portfolioomme. Tämä näkyi myös Q2 tuloksessamme.

Pohjoismaissa sijaitsevat keskuksemme pysyivät avoinna koko vuosineljänneksen. Hallitusten asettamat perustellut rajoitukset vaikuttivat väliaikaisesti kävijämääriimme. Olimme tyytyväisiä havaitessamme, että vaikka kävijämäärät laskivat, keskimääräinen kulutus asiakasta kohden kasvoi kokonaistasolla. Tiedostaen kuitenkin vaihtelun eri liiketoimintasektorien kantakyvyn välillä tarjosimme tiettyjä vuokrahelpotuksia tukeaksemme pahiten kärsiviä vuokralaisiamme kriisin läpi. Tämä vaikutti tulokseemme ja vertailukelpoinen nettovuokratuottomme laski 4,1 %. Koronavirus asetti myös paineita kiinteistöjemme arvostukselle ja niiden arvo laski 2,1 %. Lasku oli kuitenkin olosuhteet huomioiden maltillinen, ja heijastaa monikäyttöisiin, päivittäistavarakauppaan keskittyviin keskuksiin painottuvan portfoliomme ja strategiamme kestävyyden.

Pohjoismaat todistivat jälleen kerran vahvuutensa vakaana liiketoimintaympäristönä. Tämä näkyi merkittävinä valtion tukipaketteina kaikissa liiketoimintamaissamme. Suoran kriisituen lisäksi, tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa tukea yhteiskuntaa sekä sosiaalisesti että taloudellisesti asettaa sekä yksilöt että liiketoiminnot vakaaseen asemaan jatkaa eteenpäin kriisin jälkeen. Kaikki tämä yhdessä strategiamme kanssa vaikutti positiivisesti vuokramaksuasteeseen, joka pysyi huomattavasti parempana koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan verrattuna toimialan keskiarvoon, ollen tällä hetkellä 93 %. Myös kävijämäärämme ovat palautuneet 95 % tasolle suhteessa viime vuoden tasoon ja vuokraustoimintamme on vilkastunut. Solmimme hiljattain kolme erillistä sopimusta eri kuntien kanssa markkinahinnalla. Myös tämä tukee entisestään luottoriskiprofiiliamme. On selvää, että huhtikuu oli heikoin kuukausi ja liiketoiminnan suotuisa kehitys on jatkunut vakaana tästä eteenpäin.

Citycon jatkaa sitoutumistaan strategiaansa ja pitkän aikavälin tavoitteisiinsa läpi koronakriisin. Laskimme menestyksekkäästi liikkeeseen joukkovelkakirjalainan korotuksen parantaaksemme likviditeettiämme edelleen. Olimme tyytyväisiä nähdessämme joukkovelkakorotuksemme ylimerkityn yli kolminkertaisesti. Tämän vuoksi päätimme nostaa korotuksen määrää alun perin suunnitellusta 150 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon. Samanaikaisesti pystyimme kiristämään hinnoittelua. Tämä todistaa kykymme kerätä rahoitusta myös haastavissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa. Tuotot käytettiin erääntyvän lyhytaikaisen velan sekä luottolimiitin takaisinmaksuun, jota olimme nostaneet parantaaksemme likviditeettiämme väliaikaisesti. Likviditeetin parantamisen lisäksi Cityconin hallitus osoitti sitoutumisensa rahoitusrakenteen vahvistamiseen oikaisemalla osinkoa. Aloitimme lisäksi selvityksen mahdollisuudesta tarjota tulevaisuudessa sijoittajille vaihtoehtona osinkojen vastaanottamista osakkeina. Nämä toimenpiteet yhdessä hyvän operatiivisen kehityksen kanssa palkittiin investointitason luottoluokituksella, jonka Fitch myönsi Cityconille toukokuussa 2020. Tämän lisäksi Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Standard & Poor:lta ja Moody:lta.

Vaikka liiketoimintaympäristön odotetaan säilyvän haastavana, Citycon on hyvässä asemassa jatkaa eteenpäin, ja tiimimme on edistynyt strategisten painopistealueidemme edistämisessä. Kesäkuussa 2020 julkistimme asuntokehitysjohtajan rekrytoinnin sekä lähitulevaisuuden suunnitelmamme Norjassa sijaitsevan kohteemme Oasenin asuinkiinteistökehityshankkeeseen liittyen. Nämä ovat konkreettisia askelia strategiassamme hyödyntää portfoliomme asuntopotentiaalia. Olemme tunnistaneet 320 000 neliömetrin verran asuinkiinteistöpotentiaalia, jolla voimme luoda lisäarvoa kohtuullisilla investoinneilla.

Asuinkiinteistöjen kehittäminen onkin tästä syystä houkuttelevaa. Kasvanut panostuksemme asuntokehitykseen vahvistaa asemaamme kaupunkikeskusten omistajana mixed-use-strategiamme mukaisesti. Olemme vakuuttuneita, että pitkäjänteisen työskentelymme sekä sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön ansioista olemme loistavassa asemassa tavoitteidemme saavuttamiseksi. Yhdistettynä parantuneeseen näkyvyyteen nykyisten tulosten suhteen olemme luottavaisia liiketoimintaamme ja katsomme velvollisuudeksemme uusia ohjeistuksemme vuodelle 2020. ”

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 (täsmennetty)

Citycon odottaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 171–189 miljoonaa euroa, osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) olevan 0,710-0,810 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen olevan (adjusted EPRA EPS) 0,610–0,710 euroa.

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja että toista koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin toteudu.  Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Aiemmat näkymät

Citycon Oyj arvioi 26.3.2020, että sen näkymät vuodelle 2020 ovat heikentyneet ja perui 6.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020.

 

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään tiistaina 4. elokuuta 2020 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 30257649#.

Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2020-q2-results

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.


Helsinki, 3. elokuuta 2020
Citycon Oyj
Hallitus



Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Laura Jauhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

 

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Downloads

PDF icon Download Citycon Puolivuosikatsaus H1 2020 (498.24 KB)

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme