Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   18.10.2018 klo 09.00 

- Taloudellinen vuokrausaste pysyi hyvällä 96,1% tasolla.
- Mölndal Galleria -kauppakeskus avattiin menestyksekkäästi Göteborgissa Ruotsissa
- Vuoden 2017 ja 2018 divestoinnit sekä heikommat valuuttakurssit vaikuttivat odotetusti nettovuokratuottoihin ja operatiiviseen tulokseen (EPRA Earnings).
- Kustannussäästötoimenpiteet edistyivät hyvin ja hallinnon kustannukset laskivat huomattavasti 14 % vertailukauteen verrattuna.
- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -54,2 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa kehityksestä toissijaisissa kohteissa Suomessa ja Norjassa.
- Luotusaste (LTV) nousi 48,2%:iin. Tämä johtui käypien arvojen muutoksesta sekä korkeammasta velkamäärästä, mikä liittyi pääasiassa jäljellä olevan 50% hankintaan Mölndal Gallerian kauppakeskuksesta.
- Ohjeistusta koskien operatiivista liikevoittoa, operatiivista tulosta ja osakekohtaista operatiivista tulosta on täsmennetty.

HEINÄKUU– SYYSKUU 2018

- Nettovuokratuotot olivat 53,6 miljoonaa euroa (Q3/2017: 58,6). Divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 5,1 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 1,3 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) oli 36,8 miljoonaa euroa (39,3) johtuen pääasiassa nettovuokratuottojen laskusta myyntien seurauksena. Alhaisemmat hallinnon kulut ja operatiiviset nettorahoituskulut kompensoivat osittain nettovuokratuottojen laskun vaikutusta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,041 euroa (0,044), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,001 euroa.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli -0,01 euroa (0,01) johtuen pääasiassa nettorahoituskulujen kasvusta,
johtuen lähinnä velkakirjalainan takaisinostosta aiheutuneista 21,5 miljoonan euron epäsuorista kertaluonteisista kuluista, ja myyntien sekä valuuttakurssien vaikutuksista. Joukkovelkakirjalainan takaisinosto vähentää rahoituskuluja vastaisuudessa.

TAMMIKUU – SYYSKUU 2018

- Nettovuokratuotot olivat 161,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2017: 174,6). Kehityshankkeet sekä kauppakeskus Straedetin hankinta kasvattivat nettovuokratuottoja 6,2 miljoonalla eurolla, kun taas kiinteistöjen divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 14,4 miljoonalla eurolla ja heikommat SEK ja NOK valuuttakurssit 4,2 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) oli 109,3 miljoonaa euroa (118,5) johtuen nettovuokratuottojen laskusta. Toisaalta alhaisemmat hallinnon kulut ja operatiiviset nettorahoituskulut kompensoivat osittain nettovuokratuottojen laskun vaikutusta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,123 euroa (0,133), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,004 euroa.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,01 euroa (0,07) johtuen pääasiassa käyvän arvon tappioista, nettorahoituskulujen kasvusta ja kiinteistöjen myyntien sekä valuuttakurssien vaikutuksista.

AVAINLUVUT

Q3/2018 Q3/2017 %1)  Q1-Q3 /2018 Q1-Q3 /2017 %1)  Vertailu-kelpoinen muutos % 3) 2017
Nettovuokratuotto Me 53,6 58,6 -8,6 % 161,2 174,6 -7,7 % -5,4 % 228,5
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 2) Me 47,8 51,7 -7,5 % 143,6 154,7 -7,2 % -4,8 % 200,5
Tulos/osake EUR -0,01 0,01 - 0,01 0,07 -82,7 % -81,8 % 0,10
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 183,4 4 184,2 0,0 % 4 183,4 4 184,2 0,0 % - 4 183,4
Luototusaste (LTV) 2) % 48,2 47,5 1,5 % 48,2 47,5 1,5 % - 46,7
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 36,8 39,3 -6,4 % 109,3 118,5 -7,8 % -6,3 % 152,3
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0,041 0,044 -6,4 % 0,123 0,133 -7,8 % -6,3 % 0,171
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 2,66 2,78 -4,3 % 2,66 2,78 -4,3 % - 2,71

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.


TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:

”Strategisena tavoitteenamme on keskittyä kasvavilla kaupunkialueilla sijaitseviin monipuolisiin kauppakeskuksiin. Vuoden kolmannella neljänneksellä jatkoimme strategiamme toteuttamista ja avasimme uusimman kauppakeskuksemme Mölndal Gallerian suur-Göteborgin alueella Ruotsissa. Uudessa kauppakeskuksessamme on 26 000 neliömetriä liiketilaa, ravintoloita ja palveluita ja se sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä Mölndalin kasvavan kaupungin sydämessä. Mölndal Galleria on erinomainen osoitus Cityconin strategian toteuttamisesta; kierrätämme pääomaa ja käytämme sitä korkealaatuisten kohteiden hankintaan kasvavilla urbaaneilla alueilla. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä siihen, miten hyvin paikalliset asukkaat ovat ottaneet uuden kauppakeskuksen vastaan ja olemme vakuuttuneita, että keskuksesta tulee ympäröivän yhteisön kohtaamispaikka.

Liiketoimintamme kehittyi tammi-syyskuussa 2018 odotustemme mukaisesti. Operatiivisen liiketoimintamme kehitys oli vakaata, mutta operatiivinen tuloksemme (EPRA earnings) laski 0,123 euroon divestointien ja negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen vuoksi. Hallinnon kustannukset laskivat kuitenkin selvästi tarkan kulukurimme ansiosta. Katsauskauden aikana nettovuokratuottomme olivat 161 miljoonaa euroa ja pro forma vertailukelpoiset nettovuokratuottomme, jotka sisältävät Ison Omenan ja Buskerudin kauppakeskukset huhti-syyskuulta, kasvoivat 0,8 %.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana uudelleenrahoitimme menestyksekkäästi osan vuonna 2020 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastamme. Elokuussa laskimme liikkeelle 300 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan, josta suurimman osan käytimme vuonna 2020 erääntyvän 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun. Näiden toimenpiteiden ansiosta vähensimme vuoden 2020 rahoitusriskiä. Samalla keskikorkomme laski 2,36%:iin ja keskimääräinen laina-aikamme ylittää nyt selvästi yli 5 vuoden tavoitteemme.

Vähittäiskaupan alalla on nähtävissä selvä ero parhaiden ja muiden kiinteistöjen välillä. Myös me näemme kiinteistöportfoliossamme edelleen tämän jakautumisen. Parhaat urbaanit kauppakeskuksemme kehittyivät edelleen hyvin tammi-syyskuussa 2018, kun taas toissijaisissa kauppakeskuksissa kehitys oli heikompaa. Tästä johtuen sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon muutos tammi-syyskuun 2018 aikana oli -54,2 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa laskusta Suomessa ja Norjassa. Alhaisempien kiinteistöjen arvojen ja korkeamman lainamäärän vuoksi luototusaste(LTV) nousi 48,2 %:iin syyskuun lopussa. Luototusasteen alentaminen on edelleen keskeinen prioriteettimme ja
tavoitteenamme on myydä kiinteistöjä 200-400 miljoonalla eurolla lähivuosien aikana. Käytämme divestoinneista saadut tulot taseemme vahvistamiseen.

Kolmen vuosineljänneksen ja ilmoitettujen divestointien jälkeen olemme täsmentäneet ohjeistustamme. Odotamme osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) olevan 0,1575 – 0,1675 euroa koko vuodelle 2018.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2018 TÄSMENNETTY
 

Aiemmin
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) EUR 0,1575 – 0,1675 0,155 – 0,170
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 1) Me  -14 – -5 -14 – -1 
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 1) Me -12 – -3 -14 – -1 

1) Muutos verrattuna viime vuoteen

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Ohjeistus vuodelle 2018 sisältää noin -5 miljoonan euron vaikutuksen heikommista valuuttakursseista. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 18. lokakuuta 2018 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on 0800 523 163 ja PIN: 20016107#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa:
https://citycon.videosync.fi/2018-q3-interim-report

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

Espoo, 17. lokakuuta 2018
Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.fi