Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   24.10.2019 klo 09.00 

- Vakaata kokonaiskehitystä tammi-syyskuussa
- Vuokralaisten kokonaismyynnit kasvoivat 4%, vertailukelpoiset myynnit kasvoivat 1%
- Kokonaiskävijämäärät kasvoivat 5%, vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat 1%
- Nettovuokratuottojen kasvu jatkui, myös vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat
- Vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli kokonaisuudessaan positiivinen, erityisesti Ruotsissa
- Tulevaisuuden näkymiä täsmennetty vakaan tammi-syyskuun ja tehtyjen divestointien jälkeen

HEINÄKUU – SYYSKUU 2019

- Nettovuokratuotot olivat 54,2 miljoonaa euroa (Q3/2018: 53,6). Valmistunut kehityshanke Mölndalissa kasvatti nettovuokratuottoja 1,4 miljoonalla eurolla ja vertailukelpoiset kohteet 0,4 miljoonalla eurolla. Nettovuokratuotot kehittyivät positiivisesti parhaissa kohteissa, erityisesti Isossa Omenassa. Vuoden 2018 ja Q2/2019 suunnitellut divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 1,8 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 0,7 miljoonalla eurolla. IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotto kasvatti Q3/2019 nettovuokratuottoja yhteensä 1,8 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ilman organisaatiomuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja oli 35,9 miljoonaa euroa tai 0,202 euroa/osake. Raportoitu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski hieman 35,5 miljoonaan euroon (36,8) johtuen pääasiassa alhaisemmasta osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,199 euroa (0,207), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli -0,003 euroa/osake.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake kasvoi 0,08 euroon (-0,05) johtuen korkeammista nettovuokratuotoista sekä matalammista nettorahoituskuluista.
- Raportointikausi sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. Liitetiedossa 2 on enemmän tietoa käyttöönoton vaikutuksista.

TAMMIKUU – SYYSKUU 2019

- Nettovuokratuotot olivat 164,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2018: 161,2). Valmistuneet kehityshankkeet kasvattivat nettovuokratuottoja 3,9 miljoonalla eurolla ja vertailukelpoiset kohteet 0,4 miljoonalla eurolla. Divestoinnit puolestaan laskivat nettovuokratuottoja 4,6 miljoonalla eurolla ja heikommat SEK ja NOK valuuttakurssit 1,9 miljoonalla eurolla. IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotto kasvatti nettovuokratuottoja 5,3 miljoonalla eurolla.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ilman organisaatiomuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja kasvoi 112,1 miljoonaan euroon tai 0,629 euroon/osake. Raportoitu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) oli 110,0 miljoonaa euroa (109,3) johtuen nettovuokratuottojen kasvusta ja matalammista nettorahoituskuluista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,618 euroa (0,614), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,010 euroa/osake.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,19 euroa (0,06) johtuen korkeammista nettovuokratuotoista, matalammista nettorahoituskuluista sekä korkeammista liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista. 
- Raportointikausi sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. Liitetiedossa 2 on enemmän tietoa käyttöönoton vaikutuksista.  

AVAINLUVUT

Q3/2019 Q3/2018   %1)   Vertailukelpoinen
muutos %3)
Nettovuokratuotto Me        54,2        53,6     1,2%                     2,6 %
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me        48,0       47,8 0,3 %                     1,8 %
IFRS tulos/osake 4) EUR        0,08       -0,05         -                            -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me   4 105,9   4 183,4     -1,9%                            -
Luototusaste (LTV) 2) %        49,6        48,2 2,9 %                            -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2) Q3/2019 Q3/2018 % 1) Vertailukelpoinen
muutos %3)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me        35,5        36,8 -3,6%                    -1,9 %
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) EUR      0,199      0,207 -3,6%                    -1,9 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) 4) EUR      12,58      13,29 -5,4%                            -
Q1-Q3/2019 Q1-Q3/2018 % 1) Vertailukelpoinen
muutos %3)
2018
Nettovuokratuotto Me      164,0      161,2 1,7 %                     2,9 %        214,9
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me      146,4      143,6 1,9 %                     3,2 %   187,6
IFRS tulos/osake 4) EUR        0,19        0,06         -                            -     0,09
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me   4 105,9   4 183,4 -1,9%                            - 4131,3
Luototusaste (LTV) 2) %        49,6        48,2 2,9 %                            -     48,7
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2) Q1-Q3/2019 Q1-Q3/2018 % 1) Vertailukelpoinen
muutos %3)
2018
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me      110,0      109,3 0,6 %                     2,2 %   143,5
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) EUR      0,618      0,614 0,6 %                     2,2 %   0,806
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) 4) EUR     12,58      13,29 -5,4%                             -   12,95

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
4) Tunnusluku on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää osakkeiden yhdistämisen (niin sanottu käänteinen split) seurauksena, joka tehtiin maaliskuussa 2019.

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

”Cityconin operatiivisen liiketoiminnan kehitys pysyi vakaana kolmannen vuosineljänneksen aikana ja kokonaisnettovuokratuotot kasvoivat 164 miljoonaan euroon tammi-syyskuussa 2019. Vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kasvu jatkui Suomen ja Norjan liiketoimintojen hyvän kehityksen myötä. Vertailukelpoisten nettovuokratuottojen positiivinen kehitys jatkui Suomessa usean nykyistä haastavamman vuoden jälkeen. Operatiivinen tulos (EPRA earnings) pysyi vakaana ja operatiivinen osakekohtainen tulos (EPRA EPS) oli 0,618 euroa tammi-syyskuussa 2019. Katsauskauden voitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Vuokrausaste oli lähes edellisvuoden tasolla 95,3 %:ssa, mikä kuvastaa hyvin vakaata liiketoimintamalliamme. Olimme tyytyväisiä, että vuokralaisten kokonaismyynnit kasvoivat 4% ja kokonaiskävijämäärät 5% tammi-syyskuussa 2019.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana kävimme läpi Cityconin strategiaa, ja tavoitteenamme on ollut määritellä yhtiön lyhyen sekä pitkän tähtäimen strategiset painopistealueet. Tältä pohjalta Citycon järjesti vuoden 2019 pääomamarkkinapäivänsä syyskuussa. Pääomamarkkinapäivän teemoina olivat lyhyen aikavälin tuloskehityksen parantaminen ja portfolion tarjoamat pitkän aikavälin tiivistämisrakentamisen mahdollisuudet. Cityconin päätavoitteena on maksimoida kiinteistöjensä arvo. Olemme ottaneet tänä vuonna käyttöön uuden organisaatiomallin ja olemme tehneet konkreettisia toimenpiteitä prosessiemme harmonisoimiseksi Pohjoismaissa.

Cityconilla on erinomainen liiketoimintamalli ja kiinteistömme sijaitsevat erittäin hyvillä paikoilla kasvavilla kaupunkiseuduilla. Nämä kiinteistöt tarjoavat meille merkittäviä tiivistämisrakentamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme onkin olla monikäyttöisten urbaanien kiinteistöjen kehittäjä ja omistaja. Aiomme merkittävästi kasvattaa asuntojen osuutta liiketoiminnassamme tiivistämällä kaupunkialueita rakentamalla lisää asuntoja kauppakeskustemme ympärille. Cityconin tiimi vahvistui elokuussa, kun Erik Lennhammar aloitti yhtiön uutena kiinteistökehitysjohtajana. Hän yhdessä kiinteistökehitystiimimme kanssa on aloittanut asuin- ja täydennysrakentamisen strategian työstämisen.

Taseen vahvistaminen on keskeinen lähiajan painopistealue Cityconille. Kiinteistöjen käyvissä arvoissa nähtävissä oleva paine on osaltaan vaikuttanut hieman kohonneeseen luototusasteeseemme, joka oli 49,6 % tasolla syyskuun lopussa. Olemme aloittaneet konkreettiset toimenpiteet pitääksemme kiinni investment grade -luottoluokituksistamme vahvemmalla taseella.

Vakaan tammi-syyskuun ja tehtyjen divestointien jälkeen, olemme täsmentäneet ohjeistustamme. Odotamme operatiivisen osakekohtaisen tuloksen (EPRA EPS) olevan välillä 0,79-0,82 euroa.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 TÄSMENNETTY

Aiemmin 
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) EUR 0,79-0,82  0,785–0,850 
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit)  Me 190-195  189–200 
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 141-146  140–151 

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestettävä puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 24.10.2019 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 82138243#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2019-q3-results 

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

Espoo, 23. lokakuuta 2019
Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com 

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi