Citycon OYJ   Pörssitiedote   6.2.2020 klo 09.00

- Vakaata kokonaiskehitystä vuonna 2019 
- Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä
- Vuokralaisten kokonaismyynnit kasvoivat 2,6%, myös vertailukelpoiset myynnit kehittyivät positiivisesti
- Kokonaiskävijämäärät kasvoivat 3,8%, myös vertailukelpoiset kävijämäärät kehittyivät positiivisesti
- Vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli kokonaisuudessaan positiivinen, erityisesti Ruotsi & Tanska -segmentissä
- Luototusaste (LTV) parani 42,4%:iin onnistuneen 350 miljoonan euron hybridin liikkeelle laskemisen seurauksena

LOKAKUU – JOULUKUU 2019

- Nettovuokratuotot olivat 53,5 miljoonaa euroa (Q4/2018: 53,7). Vertailukelpoiset kohteet kasvattivat nettovuokratuottoja 0,5 miljoonalla eurolla ja Straedetin hankinta Tanskassa 0,4 miljoonalla eurolla. Nettovuokratuotot kehittyivät positiivisesti parhaissa kohteissa, erityisesti Isossa Omenassa. Vuoden 2018 ja Q2/2019 divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja -1,6 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit -1,2 miljoonalla eurolla. IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotto kasvatti Q4/2019 nettovuokratuottoja yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla. 
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 35,6 miljoonaan euroon (34,2) johtuen pääasiassa säästöistä hallinnon kuluissa. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,200 euroa (0,192), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli -0,005 euroa/osake. 
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake laski -0,15 euroon (0,03) johtuen pääasiassa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon tappioista. Lisäksi rahoituskulut olivat korkeammat johtuen kertaluonteisista joukkovelkakirjalainan takaisinostoon liittyvistä kuluista raportointikaudella.
- Raportointikausi sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. Liitetiedossa 2 on enemmän tietoa käyttöönoton vaikutuksista. 

TAMMIKUU – JOULUKUU 2019

- Nettovuokratuotot kasvoivat 217,4 miljoonaan euroon (Q1-Q4/2018: 214,9). Valmistuneet kehityshankkeet kasvattivat nettovuokratuottoja 3,8 miljoonalla eurolla ja vertailukelpoiset kohteet 0,9 miljoonalla eurolla. Divestoinnit puolestaan laskivat nettovuokratuottoja -6,2 miljoonalla eurolla ja heikommat SEK ja NOK valuuttakurssit -3,0 miljoonalla eurolla. IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotto kasvatti nettovuokratuottoja 7,0 miljoonalla eurolla. 
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 145,6 miljoonaan euroon (143,5) johtuen nettovuokratuottojen kasvusta ja matalammista nettorahoituskuluista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,818 euroa (0,806), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli -0,015 euroa/osake.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,04 euroa (0,09) johtuen pääasiassa suuremmista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon tappioista.
- Osakekohtainen nettorahavirta kasvoi 0,76 euroon (0,54) johtuen lähinnä alemmista nettorahoituskuluista, joita pienensivät alemmat kertaluonteiset kulut joukkovelkakirjalainan takaisinostosta.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osingonjaosta tilikaudelta 2019, ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,60 euroa osakkeelta. Valtuutuksen johdosta yhtiö voisi siis jakaa yhteensä enintään noin 8 899 926,25 euroa osinkoa ja noin 106 799 155,00 euroa pääomanpalautusta. Varat maksettaisiin osakkeenomistajille neljässä erässä.
- Raportointikausi sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. Liitetiedossa 2 on enemmän tietoa käyttöönoton vaikutuksista.

AVAINLUVUT

    Q4/2019 Q4/2018 % 1) Vertailukelpoinen
muutos %3)
Nettovuokratuotto Me 53,5 53,7 -0,4 % 1,8 %
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me 47,1 44,1 7,0 % 9,6 %
IFRS tulos/osake 4) 5) EUR -0,15 0,03 - -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4160,2 4131,3 0,7 % -
Luototusaste (LTV) 2) % 42,4 48,7 -12,9 % -
           
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)          
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 35,6 34,2 4,3 % 7,3 %
Oikaistu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 5) Me 33,9 34,2 -0,6 % 2,2 %
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) EUR 0,200 0,192 4,3 % 7,3 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) 5) EUR 0,191 0,192 -0,6 % 2,2 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) 4) EUR 12,28 12,95 -5,2 % -
           
    2019 2018 % 1) Vertailukelpoinen
muutos % 3)
Nettovuokratuotto Me 217,4 214,9 1,2 % 2,6 %
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me 193,5 187,6 3,1 % 4,7 %
IFRS tulos/osake 4) 5) EUR 0,04 0,09 -56,6 % -52,8 %
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4160,2 4131,3 0,7 % -
Luototusaste (LTV) 2) % 42,4 48,7 -12,9 % -
           
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)          
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 145,6 143,5 1,5 % 3,4 %
Oikaistu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 5) Me 143,9 143,5 0,3 % 2,2 %
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) EUR 0,818 0,806 1,5 % 3,4 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) 4) 5) EUR 0,809 0,806 0,3 % 2,2 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) 4) EUR 12,28 12,95 -5,2 % -
  1. Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
  2. Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
     
  3. Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
  4. Tunnusluku on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää osakkeiden yhdistämisen (käänteinen split) seurauksena, joka tehtiin maaliskuussa 2019.
  5. Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

”Vuosi 2019 oli Cityconille portfolion ja liiketoiminnan kehittämisen sekä strategian arvioinnin aikaa. Määrittelimme myös yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin painopisteet. Uusi organisaatiomme on yhdenmukaistanut toimintamme, mahdollistanut tiettyjen liiketoimintasegmenttien kasvun sekä mahdollistanut pohjoismaisten skaalaetujen hyödyntämisen.

Vuonna 2019 Cityconin operatiivinen tulos pysyi vakaana. Nettovuokratuotot kasvoivat 1,2 %:lla 217,4 miljoonaan euroon. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Operatiivinen tulos (EPRA earnings) kasvoi viime vuodesta ja osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) oli 0,818 euroa vuonna 2019. Vuokrausaste säilyi korkeana kauppakeskustemme hyvien liikenneyhteyksien ja keskeisten sijaintien ansiosta. Olemme tyytyväisiä siihen, että vuokralaisten kokonaismyynti kasvoi 2,6 % ja kokonaiskävijämäärä kasvoi 3,8 % vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2019 jatkoimme taseemme vahvistamista. 350 miljoonan euron vihreän hybridijoukkovelkakirjalainan menestyksekäs liikkeeseenlasku marraskuussa oli tärkeä askel taseen vahvistamisessa. Hybridijoukkovelkakirjan liikkeellelaskun jälkeen luototusasteemme parani 42,4 %:iin, mikä on tavoitevälimme 40 %-45 % sisällä. Vahva tase ja alle 45 %:n luototusaste ovat keskeisiä päämääriämme myös tulevaisuudessa. Paransimme myös portfoliomme keskimääräistä laatua luopumalla kahdesta toissijaisesta kauppakeskuksesta Suomessa 77 miljoonalla eurolla. Myyntihinta oli linjassa kiinteistöjen viimeisten IFRS:n mukaisten käypien arvojen kanssa, mikä osoittaa, että hyville liikekiinteistöille on kysyntää. Se myös vahvistaa käsitystämme kiinteistöjemme vakaasta arvosta.

Cityconilla on suuria kiinteistöjä kasvavilla kaupunkialueilla, jotka tarjoavat erinomaisia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.  Tavoitteemme on olla monikäyttöisten kaupunkikiinteistöjen sijoittaja ja omistaja. Portfoliossamme on valtava määrä kasvumahdollisuuksia ja olemme tunnistaneet 320 000 neliömetrin verran asuinkiinteistöpotentiaalia. Tästä 60 000 neliömetriä on jo kaavoitettu, 130 000 neliömetriä on kaavoitusprosessin alla ja loppujen 130 000 neliömetrin osalta kartoitamme kaavoitusmahdollisuuksia. Vain osa näistä sisältyy tämän hetkiseen arvonmääritykseemme. Tämä lisäarvo tulee konkretisoitumaan, kun kaavoitukset saavat hyväksynnän. Hyvä esimerkki monikäyttöisestä kehityshankkeesta on Lippulaiva-projekti Espoossa. Lippulaivan yhteyteen tulee olemaan merkittävä määrä asuinkiinteistöjä, ja meillä on rakennusoikeudet kahdeksaan rakennukseen ja yhteensä 500 asuntoon. Hanke etenee suunnitelmien mukaan ja arvioimme, että Lippulaivan kauppakeskus avataan keväällä 2022.

Kaiken kaikkiaan meillä on urbaani kiinteistöportfolio ja erittäin vakaa liiketoimintamalli, jossa 85 % vuokrasopimuksistamme on indeksoitu. Tämän lisäksi monipuolinen vuokralaiskantamme, suhteellisen pieni osa muotialan toimijoita ja monipuoliset joukkoliikenneyhteydet antavat meille vahvan aseman vähittäismyynnin markkinoilla. Odotamme operatiivisen osakekohtaisen tuloksen (EPRA EPS) olevan välillä 0,815-0,915 euroa vuonna 2020. Lisäksi vuodesta 2020 alkaen tulemme antamaan ohjeistuksen oikaistulle operatiiviselle osakekohtaiselle tulokselle (adjusted EPRA EPS), johon sisältyy hybridilainan korot ja palkkiot. Odotamme oikaistun operatiivisen osakekohtaisen tuloksen (adjusted EPRA EPS) olevan välillä 0,720-0,820 euroa vuonna 2020.” 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Cityconin hallitus on päättänyt päivittää Cityconin ohjeistuskäytäntöä hybridilainan liikkeeseen laskemisen seurauksena. Määritelläkseen hybridilainan korkojen vaikutuksen, Citycon muuttaa tulevaisuuden näkymien esittämistapaansa. Vuodesta 2020 lähtien Cityconin tulevaisuuden näkymät sisältävät operatiivisen liikevoiton (direct operating profit) ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) lisäksi oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (adjusted EPRA EPS). Oikaistut EPRA tunnusluvut esitetään huomioiden kaikki hybridilainan korkokulut.

Citycon odottaa vuoden 2020 osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,815-0,915 euroa. Lisäksi yhtiö odottaa operatiivisen liikevoittonsa (direct operating profit) olevan 191-209 miljoonaa euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA EPS) olevan 0,720-0,820 miljoonaa euroa.

5.2.2020 ilmoitettu, kolme kauppakeskusta käsittävän portfolion osto on huomioitu arvioissa. Muilta osin arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

5.2.2020 julkaistiin, että Citycon on sopinut ostavansa kolme kauppakeskusta käsittävän portfolion Norjassa. Transaktion arvo on yhteensä noin 145 miljoonaa euroa.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 6.2.2020 noin kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 35377183#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2019-q4-results/register

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

 

Espoo, 5. helmikuuta 2020

 

Citycon Oyj

Hallitus

 

Lisätiedot:

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com.