Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Vahva tulos koronaympäristössä

Citycon Oyj      Pörssitiedote     18.2.2021 kello 09.00

- Vuokranmaksuaste oli 96% koko vuodelle
- Vuokaralaismyynti 2020 ylitti vuoden takaisen 2,5 %:lla ja vertailukelpoiset myynnit säilyivät lähes edellisvuoden tasolla
- Vuokraustoiminta vilkastui solmittujen vuokrasopimusten noustessa 12% vuodentakaisesta. Vuonna 2020 uusia vuokrasopimuksia allekirjoitettiin 199 000 neliömetrin edestä.
- Taloudellinen kehitys jatkui vakaana koronatilanne huomioiden; Nettovuokratuotot laskivat -3,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja -5,5 % historiallisilla valuuttakursseilla
- Hallintokulut laskivat -3,2% verrattuna vuoteen 2019
- Käypien arvojen lasku oli -3,5%
- Citycon laski menestyksekkäästi liikkeelle 200 MEUR:n joukkovelkakirjalainan korotuksen ja 800 MNOK:n suuruisen joukkovelkakirjalainan sekä uudelleen rahoitti 500 MEUR:n luottolimiittinsä pidentäen samalla maturiteettia

LOKAKUU – JOULUKUU 2020

- Nettovuokratuotot olivat 49,9 miljoonaa euroa (Q4/2019: 53,5). Covid-19 pandemian vaikutukset näkyivät nettovuokratuottojen laskuna vuokralaisille annettujen alennusten, kasvaneiden luottotappiovarausten sekä laskeneiden pysäköintituottojen ja specialty leasing liiketoiminnan tuottojen johdosta. Annetut alennukset on jaksotettu vuokra-ajalle, kvartaalin aikana ei ole annettu uusia alennuksia. Alkuvuodesta 2020 toteutetut hankinnat Norjassa kasvattivat nettovuokratuottoja 2,0 miljoonalla eurolla, kun taas heikommat valuuttakurssit laskivat nettovuokratuottoja 0,7 miljoonalla eurolla. 
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 32,0 miljoonaan euroon (35,6) johtuen laskeneista nettovuokratuotoista, heikommista valuuttakursseista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,180 euroa (0,200), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,0022 euroa/ osake. 
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) laski 28,0 miljoonaan euroon (33,9) johtuen alhaisemmista nettovuokratuotoista sekä loppuvuodesta 2019 nostetun hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli -0,07 euroa (-0,15) johtuen pääasiassa vertailukautta pienemmistä käyvän arvon tappioista.

 

TAMMIKUU – JOULUKUU 2020

- Nettovuokratuotot olivat 205,4 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2019: 217,4). Hankinnat kasvattivat nettovuokratuottoja 8,7 miljoonalla eurolla, kun taas edellisen vuoden divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 2,4 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 5,7 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot laskivat 10,0 miljoonaa euroa johtuen pääosin Covid-19 pandemian johdosta vuokralaisille annetuista alennuksista, kasvaneista luottotappiovarauksista ja laskeneista pysäköinti- sekä specialty leasing liiketoiminnan tuotoista. Covid-19 pandempian arvioitu vaikutus tulokseen oli 13,5 miljoonaa euroa.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 136,6 miljoonaan euroon (145,6) johtuen laskeneista nettovuokratuotoista, heikommista valuuttakursseista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,767 euroa (0,818), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus tähän oli 0,026 euroa/ osake. 
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) laski 120,3 miljoonaan euroon (143,9) johtuen pääosin alhaisemmista nettovuokratuotoista sekä loppuvuodesta 2019 nostetun hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli -0,25 euroa (0,04) johtuen korkeammista käyvän arvon tappioista, alhaisemmista nettovuokratuotoista ja hybridilainan koroista.
-Liiketoiminnan nettorahavirta osaketta kohti laski 0,71 euroon (0,76) johtuen heikommasta tuloksesta.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään voitonjaosta tilikaudelta 2020. Haettavan valtuutuksen perusteella osinkona ja pääomanpalautuksena jaettava voitonjako on enintään 0,50 euroa osakkeelta.

AVAINLUVUT

Q4/2020  Q4/2019  % Vertailukelpoinen
muutos% 1)
Nettovuokratuotto  Me 49,9 53,5 -6,7 % -5,3 %
Operatiivinen liikevoitto 
(Direct Operating profit) 2)
 Me 43,1 47,1 -8,5 % -7,0 %
IFRS tulos/osake 3)  EUR -0,07 -0,15 45,5 % 47,9 %
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo  Me 4 152,2 4 160,2 -0,2 % -
Luototusaste (LTV) 2)  % 46,9 42,4 10,6 % -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
 Me 32,0 35,6 -10,1 % -9,2 %
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
 Me 28,0 33,9 -17,6 % -20,8 %
Operatiivinen tulos/osake 
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,180 0,200 -10,1 % -9,2 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)  
EUR 0,157 0,191 -17,6 % -20,8 %
Nettovarallisuus/osake 
(EPRA NRV per share)
EUR 11,48 12,45 -7,8 % -
2020 2019  % Vertailukelpoinen
muutos% 1)
Nettovuokratuotto  Me 205,4 217,4 -5,5 % -3,0 %
Operatiivinen liikevoitto 
(Direct Operating profit) 2)
 Me 180,4 193,5 -6,8 % -4,0 %
IFRS tulos/osake 3)  EUR -0,25 0,04 - -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo  Me 4 152,2 4 160,2 -0,2 % -
Luototusaste (LTV) 2)  % 46,9 42,4 10,6 % -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
 Me 136,6 145,6 -6,2 % -3,1 %
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
 Me 120,3 143,9 -16,4 % -14,6 %
Operatiivinen tulos/osake 
(EPRA EPS, basic)
EUR 0,767 0,818 -6,2 % -3,1 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)  
EUR 0,676 0,809 -16,4 % -14,6 %
Nettovarallisuus/osake 
(EPRA NRV per share)
EUR 11,48 12,45 -7,8 % -

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.

TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronaviruksen aiheuttamien laajamittaisten haasteiden vuoksi. Citycon on toistaiseksi onnistunut luovimaan kriisin läpi ja sen suoritus oli selkeästi yksi toimialan parhaista. Operatiiviset ja taloudelliset tulokset olivat erittäin vahvat olosuhteet huomioiden, ja strategiamme osoitti toimivuutensa suurimmassa mahdollisessa stressitestissä pandemian ja sen seurauksien myötä. Välttämättömyyshyödykkeiden suuri osuus vuokralaiskannastamme sekä toimiminen Pohjoismaissa, jotka ovat menestyneet koronavastaisissa toimissa, olivat keskeiset tekijät vahvan tuloksemme taustalla.

Strategiamme heijastui operatiivisissa tunnusluvuissamme. Vuokranmaksuaste vuonna 2020 oli 96 %:a. Vuokralaismyynti ylitti hieman viime vuoden tason, mikä on suora seuraus vuokalaiskannastamme ja välttämättömyyshyödykkeiden suuresta osuudesta. Näitä ovat muun muassa elintarvikkeet, apteekit sekä kunnalliset ja terveydenhuollon palvelut. Asiakaskäyttäytyminen mukautui hallitusten rajoituksien ja suositusten myötä ja kävijämäärät laskivat 12 %. Asiakaskohtainen keskiostos kuitenkin nousi 16 %:a, mikä johti vuokralaismyynnin hienoiseen nousuun suhteessa edellisvuoteen, kun ihmiset vierailivat keskuksissa selkeässä tarkoituksessa tehdä ostoksia. Tämä korostaa strategiamme toimivuutta sekä keskustemme houkuttelevuutta vuokralasillemme paikkana, joka tukee vuokralaisten mahdollisuuksia harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Keskuksiemme vahvuus näkyi myös vuokraustoimintamme aktiivisuutena. Solmimme 199 000 neliömetrin edestä uusia sopimuksia, kun viime vuoden vastaava luku oli 177 000 neliömetriä. Usean merkittävän kunnallisen sopimuksen myötä kunnallisten sopimusten osuus vuokrakannastamme nousi 8 %:n strategiamme mukaisesti.

Vahva operatiivinen suorituksemme heijastui vakaana taloudellisena tuloksena. Vertailukelpoinen nettovuokratuottomme (valuuttakursseilla oikaistu) laski -3 %:a. Kokonaisuudessaan nettovuokratuottomme laski 217,4:stä miljoonasta eurosta 205,4:n miljoonaan euroon Norjan kruunun heikentymisen ja koronaviruksen vaikutusten seurauksena. Osakekohtainen tuloksemme (EPRA EPS) oli 0,77 mikä on viimeisimmän ohjeistuksemme yläpuoliskolla. Koronavirus vaikutti tulokseen pääasiassa volyymisidonnaisten liikevaihtoerien, kuten parkkituottojen ja erikoisvuokrauksen, sekä pienien toisella vuosineljänneksellä annettujen alennusten kautta. Koronaviruksen arvioitu kokonaisvaikutus tulokseen oli 13,5 miljoonaa euroa. Liiketilojen vuokrausaste vuodelle 2020 oli 94,3% ja velkaantuneisuusaste 46,9%.

Vuoden 2020 aikana edistyimme merkittävästi rahoitustilanteemme kehityksessä ja jatkoimme keskittymistä taseen vahvistamiseen. Toisella vuosineljänneksellä päätimme väliaikaisesti nostaa likviditeettitasoamme koronaviruksen aiheuttamaan rahoitusmarkkinan epävarmuuden vuoksi. Toukokuussa teimme 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan korotuksen, jonka tilauskirja oli yli kolminkertaisesti ylimerkitty. Tämä osoittaa rahoituksen saatavuuden Cityconille myös haastavissa markkinaolosuhteissa. Syksyn 2020 aikana laskimme lisäksi liikkeelle 800 miljoonan Norjan kruunun joukkovelkakirjalainan ja uudelleen rahoitimme 500 miljoonan euron luottolimiittimme samalla lainan maturiteettia pidentäen. Luottolimiitti uudelleen rahoitettiin kahdella erillisellä luottolimiitillä. Cityconin hallitus osoitti sitoutumisensa taseen vahvistamiseen oikaisemalla osinkoa, osinkotuottomme pysyessä hyvällä tasolla ollen 6,3 %. Taseen vahvistaminen on jatkossakin yksi keskeisistä tavoitteistamme ja Citycon jatkaa pääoman kierrätykseen tähtäävää ohjelmaansa koronaviruksen aiheuttaman yrityskauppamarkkinan hidastumisen jälkeen. Citycon allekirjoitti vastikään sopimuksen myydä kolme Tukholman alueella sijaitsevaa kohdettaan 147 miljoonan euron bruttokauppahinnalla. Taseen vahvistamisen lisäksi kaupan hinnoittelu vahvistaa portfoliomme arvostustasot.

Päättyneenä vuonna jatkoimme strategisten hankkeiden edistämistä. Jatkoimme Lippulaivan rakennustöitä pandemian ajan ja käynnistimme useita muita kehityshankkeita kuten aluekehityshankkeemme Liljeholmenissa, joka on yksi nykyisistä keskuksistamme Tukholman sydämessä. Liljeholmen on Tukholman kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettava kattava kehityshanke, joka sisältää asuin- ja toimitilakehitystä. Lippulaiva ja Liljeholmen ovat molemmat esimerkkejä laajemmasta kaupunkitiivistämiseen pohjautuvasta strategiastamme, joka tähtää kiinteistösalkkumme muuntamiseen. Tavoitteemme on entisestään lisätä portfoliomme keskittymistä monikäyttöisyyteen sekä laskea vähittäiskaupan osuutta nykyisestä 81 %:sta noin 60 %:n lisäten samalla asuin- ja toimitilojen osuutta. Saavuttaaksemme tavoitteemme, jatkamme keskuksiimme liittyvän tiivistämispotentiaalin hyödyntämistä sekä tunnistetun n. 200 miljoonan euron rakennusoikeuksiin liittyvän arvon realisointiin tähtääviä hankkeitamme. Tämä arvo liittyy olemassa oleviin kohteisiimme ja realisoituu osana kaavoitusprosesseja ilman merkittäviä investointeja. Meillä on vahva tiimi läpiviemään tämä strateginen muutos.

Koronapandemia ei ole vielä ohi ja jatkamme tilanteeseen sopeutumista sekä vastaamista. Työskentelemme jatkossakin tiiviissä yhteistyössä ympäröivien yhteisöjen kanssa ja olemme mm. avanneet rokotuskeskuksia keskuksiimme, jotka ovat paikallisia yhteisökeskuksia. Vuokralaistemme, vierailijoidemme ja henkilökuntamme turvallisuus on jatkossakin keskeisin päämäärämme. Vuonna 2021 jatkamme strategiamme jatkojalostamista sekä uusien hankkeiden edistämistä. Aiomme myös jatkaa pääoman kierrätysohjelmaamme yrityskauppamarkkinatilanteen puitteissa. Tiimimme on osoittanut suorituskykynsä haastavissa olosuhteissa. Olen vakuuttunut, että strategiamme monipuolistaa portfoliotamme kaupunkien tiivistämisrakentamisen yhteydessä palkitsee jatkossakin yhtiön.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Citycon odottaa vuoden 2021 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 170-188 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) 0,651-0,751 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA Earnings) olevan 0,558-0,658 euroa.
 

Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) Me 170-188
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) EUR 0,651-0,751
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) EUR 0,558-0,658

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja että toista koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin toteudu. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan ja julkistettuihin yrityskauppoihin sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

12.2.2021 julkaistiin, että Citycon sopinut myyvänsä kolmen kauppakeskuksen portfolion Ruotsissa.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle suunnattu puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään torstaina 18.2.2021 noin kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 57695011#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2020-q4-results

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.

 

Helsinki, 17. helmikuuta 2021
Citycon Oyj
Hallitus


 

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com

 

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme